รายการประเด็นความรู้ที่ใช้

สื่อความรู้แนะนำสำหรับประชาชน ในกลุ่มผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.28 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

ชื่อประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการสื่อความรู้แนะนำสำหรับประชาชน ในกลุ่มผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้
กลุ่มเป้าหมาย
  • ไม่ระบุ
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลนางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-07-23 17:44:41

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ