รายการประเด็นความรู้ที่ใช้

มาตรการการขับเคลื่อนตามเกณฑ์มาตรฐาน Green & Clean Hospital ปี 2562

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.5 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ชื่อประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการมาตรการการขับเคลื่อนตามเกณฑ์มาตรฐาน Green & Clean Hospital ปี 2562
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้
กลุ่มเป้าหมาย
  • ไม่ระบุ
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลน.ส.ไพลิน วิญญกูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-01-10 09:44:37

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ