รายการประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.5 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

Showing 1-1 of 1 item.
#ชื่อประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการวันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
1พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านพัสดุ2020-01-10 14:42:12
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ