รายการประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

Showing 1-1 of 1 item.
#ชื่อประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการวันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
1พัฒนาช่องทางรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-01-09 17:22:47
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ