รายการประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.28 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

Showing 1-1 of 1 item.
#ชื่อประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการวันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
1สื่อความรู้แนะนำสำหรับประชาชน ในกลุ่มผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย2020-07-23 17:44:41
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ