ข้อเสนอเชิงนโยบาย

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.5 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

Showing 1-1 of 1 item.
#ชื่อข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานผลการวิเคราะห์หน้าที่/ บรรทัดที่วันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
1มีการวางระบบการบริหารแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงาน18/272020-01-10 14:39:37
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ