รายการข้อเสนอเชิงนโยบาย

มีการวางระบบการบริหารแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงาน

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
ชื่อข้อเสนอเชิงนโยบายมีการวางระบบการบริหารแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงาน
จากรายงานผลการวิเคราะห์หน้าที่/ บรรทัดที่18/27
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลนางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-01-10 14:39:37

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ