ข้อเสนอเชิงนโยบาย

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.5 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

Showing 1-2 of 2 items.
#ชื่อข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานผลการวิเคราะห์หน้าที่/ บรรทัดที่วันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
1ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ ควรมีการกำหนดแผนการพัฒนาในระยะยาว และระยะสั้น ร่วมกันในการพัฒนายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนและเล่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หน้า 5/4-72020-01-10 09:41:53
2ปรับปรุงระบบการติดตามและรายงานข้อมูล และช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดอื่นรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หน้า 5 /8-102020-02-09 19:29:31
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ