ข้อเสนอเชิงนโยบาย

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0

Showing 1-1 of 1 item.
#ชื่อข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานผลการวิเคราะห์หน้าที่/ บรรทัดที่วันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
11. กำหนดทีมขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติก้าวสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง (องค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรม) 4/392019-12-25 15:21:07
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ