ข้อเสนอเชิงนโยบาย

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

Showing 1-1 of 1 item.
#ชื่อข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานผลการวิเคราะห์หน้าที่/ บรรทัดที่วันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
1ขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง22020-01-09 17:20:31
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ