รายการข้อมูลที่นำมาใช้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.2 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Showing 1-5 of 5 items.
#ชื่อรายการข้อมูลURL จัดเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลาวันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1รายงานตรวจราชการรอบ 1/2563http://bie.moph.go.th/e-insreport/กองตรวจราชการ2020-03-022020-04-08 10:41:04
2รายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ COVID-19http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=714สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-04-162020-05-07 13:18:30
3รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านพัฒนานาการเด็กจากระบบ HDC ย้อนหลัง 3 ปี (2560-2562)http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=307&filename=Surveillance_development_KPIสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ/25622019-10-182020-01-03 14:37:35
4ข้อมูลการตรวจราชการปี 2562http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=307&filename=Surveillance_development_KPIสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ/25622019-10-182020-01-03 14:48:20
5ผลการดำเนินรอง 6 เดือนแรก ณ 24 มค.63https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2020&source=pformated/format1.php&id=1b60d68b1cb5b003fcba38a4a0e4027bสำนักปลัด กระทรวงสาธษรณสุข2020-01-242020-01-27 11:07:08
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ