รายการข้อมูลที่นำมาใช้

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.2 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

ชื่อรายการข้อมูลผลการดำเนินรอง 6 เดือนแรก ณ 24 มค.63
URL จัดเก็บข้อมูลhttps://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2020&source=pformated/format1.php&id=1b60d68b1cb5b003fcba38a4a0e4027b
แหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลาสำนักปลัด กระทรวงสาธษรณสุข
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2020-01-24
องค์ประกอบ ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านผู้รับบริการมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ประเมินความเสี่ยงมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านข้อมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่น ๆ นำมาใช้สนับสนุนให้มี
  • ไม่ระบุ
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลน.ส.พรชเนตต์ บุญคง
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-01-27 11:07:08

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ