รายการข้อมูลที่นำมาใช้

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.5 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ชื่อรายการข้อมูลสรุปการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด้กปฐมวัยแห่งชาติ
URL จัดเก็บข้อมูลhttp://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=470&filename=download
แหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลาเว็บไซส์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2020-01-02
องค์ประกอบ ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านผู้รับบริการมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ประเมินความเสี่ยงมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านข้อมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่น ๆ นำมาใช้สนับสนุนให้มี
  • ไม่ระบุ
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลนางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-01-06 15:46:17

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ