รายการข้อมูลที่นำมาใช้

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.5 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ชื่อรายการข้อมูลสรุปรายงานการประชุม การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 13.300-15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต
URL จัดเก็บข้อมูลhttp://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Child_Standard/Std_08.pdf
แหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลาhttp://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Child_Standard
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2020-02-05
องค์ประกอบ ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านผู้รับบริการมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ประเมินความเสี่ยงมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านข้อมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่น ๆ นำมาใช้สนับสนุนให้มี
  • ไม่ระบุ
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลน.ส.ไพลิน วิญญกูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-02-09 19:32:39

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ