รายการข้อมูลที่นำมาใช้

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.2 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

ชื่อรายการข้อมูลรายงานตรวจราชการรอบ 1/2563
URL จัดเก็บข้อมูลhttp://bie.moph.go.th/e-insreport/
แหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลากองตรวจราชการ
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2020-03-02
องค์ประกอบ ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านผู้รับบริการมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ประเมินความเสี่ยงมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านข้อมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่น ๆ นำมาใช้สนับสนุนให้มี
  • ไม่ระบุ
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลน.ส.พรชเนตต์ บุญคง
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-04-08 10:41:04

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ