รายการข้อมูลที่นำมาใช้

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.2 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

ชื่อรายการข้อมูลรายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ COVID-19
URL จัดเก็บข้อมูลhttp://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=714
แหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลาสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2020-04-16
องค์ประกอบ ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านผู้รับบริการมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ประเมินความเสี่ยงมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านข้อมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่น ๆ นำมาใช้สนับสนุนให้มี
  • ไม่ระบุ
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลน.ส.พรชเนตต์ บุญคง
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-05-07 13:18:30

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ