รายการข้อมูลที่นำมาใช้

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.2 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

ชื่อรายการข้อมูลรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านพัฒนานาการเด็กจากระบบ HDC ย้อนหลัง 3 ปี (2560-2562)
URL จัดเก็บข้อมูลhttp://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=307&filename=Surveillance_development_KPI
แหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลาสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ/2562
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2019-10-18
องค์ประกอบ ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านผู้รับบริการมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ประเมินความเสี่ยงมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีข้อมูล
  • ไม่ระบุ
องค์ประกอบ ด้านข้อมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่น ๆ นำมาใช้สนับสนุนให้มี
  • ไม่ระบุ
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-01-03 14:37:35

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ