รายการข้อมูลที่นำมาใช้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.5 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Showing 1-4 of 4 items.
#ชื่อรายการข้อมูลURL จัดเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลาวันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1สรุปการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด้กปฐมวัยแห่งชาติhttp://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=470&filename=downloadเว็บไซส์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 2020-01-022020-01-06 15:46:17
2ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติhttps://nccs.dcy.go.th/nccs/application/main/module_login/v/login.phpเว๊บไชต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน2020-01-022020-01-07 14:06:13
3สรุปรายงานการประชุม การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 13.300-15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาตhttp://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Child_Standard/Std_08.pdfhttp://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Child_Standard2020-02-052020-02-09 19:32:39
4คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้่านสุขอนามัยในศูนย์เด็กเล็กในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/Promote/promote_04.pdfกรมอนามัย 2020-05-012020-05-08 10:16:48
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ