รายการข้อมูลที่นำมาใช้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

คะแนนที่ได้ : 0

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Showing 1-4 of 4 items.
#ชื่อรายการข้อมูลURL จัดเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลาวันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1ช่องทางการเผยแพร่ความรู้ของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติhttp://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKMเว็ลไซส์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เวลา 18.002019-12-232020-01-03 19:15:17
2การจัดทำช่องทางเผยแพร่การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)http://person.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKMกองการเจ้าหน้าที่2019-12-052020-01-09 16:15:59
3รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยhttp://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=162&filename=indexเว็บไซส์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 2020-01-022020-01-09 17:07:41
4คำนิยาม ตัวชี ้วัด “การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management& Knowledge Management)”http://psdg.anamai.moph.go.th/download/agreement/SARpsdg63/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%20DM_KM.pdfเว็ปไซส์ กลุ่มพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย2020-04-142020-05-09 13:49:01
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ