รายการข้อมูลที่นำมาใช้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

คะแนนที่ได้ : 1.00

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.23 : ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าในระบบ DoH Dashboard

กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Showing 1-9 of 9 items.
#ชื่อรายการข้อมูลURL จัดเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลาวันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1สรุปรายงานการประชุม กพว.http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/DSS/8/1.pdfเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-01-062020-01-06 16:06:42
2เอกสารแสดงการจัดทำแผนผังรายการตัวชี้วัด ภาพกิจกรรมhttp://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=489&filename=surveillance_systemsเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-01-062020-01-06 16:10:46
3หนังสือเชิญประชุมhttp://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/DSS/6/4.pdfเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-01-062020-01-06 16:11:49
4รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมhttp://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/DSS/6/3.pdfเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-01-062020-01-06 16:12:53
5กำหนดการประชุมhttp://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/DSS/6/2.pdfเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-01-062020-01-06 16:13:32
6สรุปความก้าวหน้าการจัดทำแผนตัวชี้วัดเฝ้าระวังhttp://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/DSS/6/1.pdfเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-01-062020-01-06 16:14:17
7สรุปผลตัวชี้วัดเฝ้าระวัง (6 เดือนหลัง) (29/05/2563)http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=731&filename=surveillance_systemsเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-01-062020-06-09 15:35:30
8 รายงานสถานการณ์ข้อมูลตัวชี้วัดเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก (6 เดือนหลัง) (29/05/2563)http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/DSS/Report/report_08.pdfเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-06-012020-06-09 15:36:47
9คำสั่งอนุกรรมการเฝ้าระวัง 63 (6 เดือนหลัง) (29/05/2563)http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/DSS/Report/report_07.pdfเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-06-012020-06-09 15:39:17
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ