รายการข้อมูลที่นำมาใช้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

คะแนนที่ได้ : 0

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.28 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Showing 1-10 of 10 items.
#ชื่อรายการข้อมูลURL จัดเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลาวันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1แนวปฏิบัติตำมข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/139/T_0028.PDFกลุ่มราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี2020-06-152020-07-23 15:56:28
2รายงานสถานการณ์ โควิด-19https://covid19.ddc.moph.go.th/thกรมควบคุมโรค 2020-07-102020-07-23 15:58:31
3แพลทฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย https://stopcovid.anamai.moph.go.th/กรมอนามัย 2020-07-102020-07-23 15:59:10
4คำแนะนำในสถานการณ์ โควิด-19 สำหรับประชาชน http://covid19.anamai.moph.go.th/th/general-public/ กรมอนามัย 2020-07-102020-07-23 15:59:50
5คำแนะนำสถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ http://covid19.anamai.moph.go.th/th/establishments/กรมอนามัย 2020-07-102020-07-23 16:00:40
6คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ http://covid19.anamai.moph.go.th/th/manual/ กรมอนามัย 2020-07-102020-07-23 16:01:07
7ข้อมูลประกอบการกำหนดรูปแบบการจัดบริการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้สถานการณ์โควิดhttps://www.education.govt.nz/covid-19/Ministry of Education, New Zealand2020-06-052020-07-23 16:22:36
8ข้อมูลเกี่ยวกับโควิดhttps://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/infosheet-how_is_covid-19_spread-english-90320220.pdfMinistry of Health, New Zealand2020-05-212020-07-23 16:41:21
9รูปแบบช่องทางสื่อสารโรคโควิด-19 ผู้ปกครองกับเด็กปฐมวัยhttps://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/infosheet-children_in_self-isolation-english-9032020_0.pdfMinistry of Health, New Zealand2020-06-042020-07-23 16:45:34
10Bubble Model in New Zealandhttps://www.youtube.com/watch?v=4UnKPzFel2wMinistry of Health, New Zealand2020-06-102020-07-23 17:09:17
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ