รายการข้อมูลที่นำมาใช้

สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.5 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Showing 1-7 of 7 items.
#ชื่อรายการข้อมูลURL จัดเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูล/ ณ เวลาวันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1แนวทางการบริหารแผนปีงบประมาณ2562https://drive.google.com/file/d/1LRKcrceyUEWX-g0qP4wH0htA324G8X07/viewกองแผนงานกรมอนามัย/17.00น2020-01-092020-01-09 17:17:16
2แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ กรมอนามัย (ฉบับปรับปรุง) https://drive.google.com/file/d/1b6u8FSVCQMSUwSZ1mKw911dbPAXjUqtt/viewกองแผนงานกรมอนามัย/17.00น2020-01-092020-01-09 17:19:33
3แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563https://drive.google.com/file/d/1Mt0TL7DSOr2X4G-tCojWDwhwIs3xxLI-/viewกองคลัง กรมอนามัย/17.00น.2020-01-092020-01-09 17:23:32
4แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)https://drive.google.com/file/d/1oDGBeGgXZUkvwsbBPqYI9Pa8DupiDOGU/viewกองแผนงานกรมอนามัย/17.00น2020-01-092020-01-09 17:25:47
5แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)https://drive.google.com/file/d/1PzEnAoRMij2_EnnI8Xe3nOQ_cvFTL1tX/viewกองแผนงานกรมอนามัย/17.00น2020-01-092020-01-09 17:28:06
6หลักเกณฑ์การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563https://drive.google.com/file/d/1LuFanNsW4cEW0t0y8ZZdus1Z0NmeSFnz/viewกองแผนงานกรมอนามัย/17.00น2020-01-092020-01-09 17:30:07
7แนวทางการตรวจPAตัวชี้วัด2.5ณ22มค63https://drive.google.com/file/d/12YHZW-zBnb5KCVOT0Ue9rV3p50p9bvsV/viewกองแผนงานกรมอนามัย/10.00น2020-05-052020-05-05 11:24:52
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ