ผลงานรอบ 5 เดือนแรก

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ (Core Function)
ลำดับตัวชี้วัด : 1.4 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนแรก
5
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1551244096_SARreport ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนแรกxls.pdf
2   1551244108_หลักฐานจากเจ้าภาพตัวชี้วัด 14 LTC เอกสารหมายเลข 1 LTC 1คะแนน แผ่น 1.docx
3   1551244226_หลักฐานจากเจ้าภาพตัวชี้วัด 14 LTC เอกสารหมายเลข 1 LTC 1คะแนน แผ่น 2.rar
4   1551244238_หลักฐานจากเจ้าภาพตัวชี้วัด 14 LTC เอกสารหมายเลข 1 LTC 1คะแนน แผ่น 3.docx
5   1551244604_ระดับคะแนนที่ 1 ข้อ 11 ข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา.rar
6   1551244617_ระดับคะแนนที่ 1 ข้อ 12 ระบบจัดเก็บข้อมูลติดตาม KPI.rar
7   1551244627_ระดับคะแนนที่ 1 ข้อ 13 ระบบประเมินมาตรการปรับปรุงมาตรการ.rar
8   1551244637_ระดับคะแนนที่ 1 ข้อ 14 แผนและแนวทางปฏิบัติ.rar
9   1551244658_หลักฐานจากเจ้าภาพตัวชี้วัด 14 LTC เอกสารหมายเลข 2 LTC 2คะแนน แก้ไข.docx
10   1551244671_ระดับคะแนนที่ 2 ข้อ 21 ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ.rar
11   1551244680_ระดับคะแนนที่ 2 ข้อ 22 มาตรการการดำเนินงาน.rar
12   1551244702_ระดับคะแนนที่ 2 ข้อ 23 มาตรการสอดคล้องกับบทบาทใหม่.rar
13   1551244710_ระดับคะแนนที่ 2 ข้อ 24 key message.rar
14   1551244741_เหลักฐานจากเจ้าภาพตัวชี้วัด 14 LTC อกสารหมายเลข 3LTC 3คะแนน แก้ไข.docx
15   1551244756_ระดับคะแนนที่ 3 ข้อ 31 ข้อเสนอเชิงนโยบาย.rar
16   1551244765_ระดับคะแนนที่ 3 ข้อ 32 การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการ.rar
17   1551244774_ระดับคะแนนที่ 3 ข้อ 33 การขับเคลื่อน HL สู่ประชาชน.rar
18   1551244781_ระดับคะแนนที่ 3 ข้อ 34 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน.rar
19   1551244810_หลักฐานจากเจ้าภาพตัวชี้วัด 14 LTC เอกสารหมายเลข 4 LTC 4คะแนน แก้ไข.docx
20   1551244836_ระดับคะแนนที่ 4 ข้อ 41 สนับสนุน เยี่ยมเสริมพลัง การขับเคลื่อนงาน.rar
21   1551244846_ระดับคะแนนที่ 4 ข้อ 42 ตำบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50.rar
22   1551245243_หลักฐานจากเจ้าภาพตัวชี้วัด 14 LTC เอกสารหมายเลข 5LTC 5คะแนน แก้ไข.docx
23   1551245275_ระดับคะแนนที่ 5 ข้อ 51 สรุปผลการดำเนินงาน.rar
24   1551245286_ระดับคะแนนที่ 5 ข้อ 52 ตำบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 55.rar
25   1551245699_Link หลักฐาน 14 LTC กรณีกรรมการเปิดไฟล์ไม่ได้.pdf
26   1551245714_QR code หลักฐสน 14 LTC รอบ 5 เดือนแรก.png
27   1551263894_14 นำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย.rar