ผลงานรอบ 5 เดือนแรก

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ (Core Function)
ลำดับตัวชี้วัด : 1.5 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนแรก
5
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1551295660_SARreport ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนแรกxls.pdf
2   1551295678_คะแนนที่ 1 ข้อ 111 สถานการณ์.pdf
3   1551295688_คะแนนที่ 1 ข้อ 112 ข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง ของ customer และ stakeholder 2.pdf
4   1551295725_หลักฐานเพิ่มเติม 112.rar
5   1551295737_คะแนนที่ 1 ข้อ 113 ทำเนียบฐานข้อมูลของ customer และ stakeholder.pdf
6   1551295751_คะแนนที่ 1 ข้อ 114 Best Practice ด้าน GREEN CLEAN Hospital ระดับดีมาก.pdf
7   1551295789_หลักฐานเพิ่มวิสัยทัศน์ผู้บริหาร 114.rar
8   1551295903_หลักฐานเพิ่มเติมไฟล์ร่างเรื่องเล่า 114 โรงพยาบาลยโสธร.pdf
9   1551295934_หลักฐานเพิ่มเติมไฟล์ร่างเรื่องเล่า 114 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์.pdf
10   1551295957_หลักฐานเพิ่มเติมไฟล์งเรื่องเล่า 3 รงพยาบาลอำนาจเจริญ.pdf
11   1551295994_หลักฐานเพิ่มเติมไฟล์เรื่อง7โรงพยาบาลสว่างอารมณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
12   1551296003_หลักฐานเพิ่มเติมไฟล์งเรื่องเล่า 9โรงพยาบาลดอยหล่อ.pdf
13   1551296021_หลักฐานเพิ่มเติมไฟล์งเรื่องเล่า 13โรงพยาบาลยี่งอ.pdf
14   1551296029_หลักฐานเพิ่มเติมไฟล์งเรื่องเล่า 14โรงพยาบาลสุไหงโก ลก.pdf
15   1551296042_หลักฐานเพิ่มเติมไฟล์งเรื่องเล่า 16โรงพยาบาลสตูล.pdf
16   1551296061_หลักฐานเพิ่มเติมไฟล์ร่ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน.pdf
17   1551296087_หลักฐานเพิ่มเติมไฟล์ร่างเรื่องเล่า 114 Template.pdf
18   1551296094_หลักฐานเพิ่มเติมไฟล์ร่างเรื่องเล่า แผนการดำเนินงานถอดบทเรียนต้นแบบGCH.xlsx
19   1551296324_หลักฐาโรงพยาบาลอำนาจเจริญ.pdf
20   1551296336_หลักฐานเโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์.pdf
21   1551296353_หลักฐานเพิ่โรงพยาบาลยโสธร.pdf
22   1551296365_หลักฐานโรงพยาบาลสว่างอารมณ์.pdf
23   1551296456_หลักฐาน รพ ลสุไหงโกลก.pdf
24   1551296465_หลักฐานเโรงพยาบาลยี่งอ.pdf
25   1551296479_หลักฐานเโรงพยาบาลสตูล.pdf
26   1551296488_หลักฐานโรงพยาบาลดอยหล่อ.pdf
27   1551296529_คะแนนที่ 1 ข้อ 12.rar
28   1551296546_คะแนนที่ 1 ข้อ 13.rar
29   1551297061_คะแนนที่ 1 ข้อ 14 1แผนปฏิบัติการ.pdf
30   1551297072_คะแนนที่ 1 ข้อ 14 2พัฒนาศักยภาพบุคลากร.pdf
31   1551297081_คะแนนที่ 1 ข้อ 14 3แผนการพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกHRDHRM.xlsx
32   1551297090_คะแนนที่ 1 ข้อ 14 4แผนและแนวทางการปฏิบัติ.xlsx
33   1551297098_คะแนนที่ 1 ข้อ 14 5กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน.pdf
34   1551297115_คะแนนที่ 2 ข้อ 21.rar
35   1551297379_คะแนนที่ 2 ข้อ 22มาตรการที่รองรับการแก้ปัญหา มีแก้ไข.docx
36   1551298129_เอกสารแนบ.rar
37   1551298148_คะแนนที่ 2 ข้อ 32 เอกสารแนบ 23 มาตรการมีความสอดคล้องกับบทบาทใหม่.pdf
38   1551298693_คะแนนที่ 2 ข้อ 32 เอกสารแนบ 23.rar
39   1551298709_คะแนนที่ 2 ข้อ 32 เอกสารแนบ 23 ต่อ.rar
40   1551298729_คะแนนที่ 2 ข้อ 32 เอกสารแนบ 23 ค่อ.rar
41   1551298753_คะแนนที่ 2 ข้อ 24.rar
42   1551298876_คะแนนที่ 3 ข้อ 311หนังสือเรียนผู้ตรวจราชการ.pdf
43   1551298889_คะแนนที่ 3 ข้อ 312ตัวอย่างเอกสารสนับสนุนข้อมูลผู้ตรวจราชการเดือนละ 1 ครั้ง.rar
44   1551298986_คะแนนที่ 3 ข้อ 313แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปี 2562 หน้าที่ 49 52 แผ่นที่85 88.rar
45   1551299025_คะแนนที่ 3 ข้อ 314ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน.rar
46   1551299061_คะแนนที่ 3 ข้อ 315นำเสนอชี้แจง GCH ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน.rar
47   1551299093_คะแนนที่ 3 ข้อ 316นโยบายGREENCLEAN Hospital Plus อุบล111261.rar
48   1551299135_คะแนนที่ 3 ข้อ 321 รายงานการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสู่พื้นที่ภายใต้บทบาทใหม่.pdf
49   1551299226_คะแนนที่ 3 ข้อ 322 Flow chart.pdf
50   1551299369_คะแนนที่ 3 ข้อ 32 เอกสารแนบ.rar
51   1551299484_คะแนนที่ 3 ข้อ 33.rar
52   1551299492_คะแนนที่ 3 ข้อ 34.rar
53   1551320114_คะแนนที่ 4.rar
54   1551320127_คะแนนที่ 5.rar
55   1551323305_15 นำเข้าฐานข้อมูลกลางกรม.rar