ผลงานรอบ 5 เดือนแรก

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
ลำดับตัวชี้วัด : 2.1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนแรก
4
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1550641679_21 IIT SARreport ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนแรกxls.pdf
2   1550641690_คะแนนที่ 1.rar
3   1550641699_คะแนนที่ 2.rar
4   1550641785_1 กลไก เพื่อสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานรับรู้ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
5   1550641794_2 แบบรายงานการสื่อสารข้อมูลตามแผนตามแผน ITA บนเว็บ สว110262.pdf
6   1550641806_3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คุณธรรมและความโปร่งใส ปี 62 05 คะแนน.pdf
7   1550641821_3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คุณธรรมและความโปร่งใส ปี 62 05 คะแนน.docx
8   1550641833_คะแนนที่ 3 ข้อ 11 การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.rar
9   1550641848_คะแนนที่ 3 ข้อ 12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.rar
10   1550641890_คะแนนที่ 3 ข้อ 13 มาตรการป้องกันการรับสินบน.rar
11   1550641903_คะแนนที่ 3 ข้อ 2 การจัดทำคำมั่นและประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและบุคลากร.rar
12   1550642166_คะแนนที่ 3 ข้อ 31 ภาพการประชุมผลขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
13   1550642188_คะแนนที่ 3 ข้อ 31 สรุปการดำเนินงาน MOPH ตรงต่อเวลา.pdf
14   1550642204_คะแนนที่ 3 ข้อ 31 โครงการรสื่อสาร ปชส เพื่อลดการใช้พลาสติก.pdf
15   1550642215_คะแนนที่ 3 ข้อ 31 โครงการรสื่อสาร ปชส เพื่อลดการใช้พลาสติก ต่อ.pdf
16   1550642231_คะแนนที่ 3 ข้อ 32 ช่องทางกาสื่อสารเผยแพร่.pdf
17   1550642239_คะแนนที่ 3 ข้อ 32 เล่มคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
18   1550642459_คะแนนที่ 3 ข้อ 33 ร9 กับงานอวล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.rar
19   1550642513_คะแนนที่ 3 ข้อ 41 Flow Chart การจัดทำกฎหมายสาธารณสุข มีขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็น.pdf
20   1550642528_คะแนนที่ 3 ข้อ 41 กลวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดอการอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
21   1550642566_คะแนนที่ 3 ข้อ 53 โครงการรสื่อสาร ปชส เพื่อลดการใช้พลาสติก.pdf
22   1550642624_คะแนนที่ 3 ข้อ 53 โครงการรสื่อสาร ปชส เพื่อลดการใช้พลาสติก ต่อ.pdf
23   1550642680_คะแนนที่ 3 ข้อ 53 กิจกรรมรับบริจาคปฏิทิน กระดาษหน้าที่ 3 และบริจาคถุงผ้า.rar
24   1550642719_คะแนนที่ 4.rar
25   1550642736_คะแนนที่ 5.rar
26   1551256569_มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของตัวชี้วัด Core Function อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน.pdf
27   1551342845_ผลคะแนนเจ้าภาพ.pdf