ผลงานรอบ 5 เดือนแรก

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
ลำดับตัวชี้วัด : 2.2 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement : EE)
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนแรก
4
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1551331469_SARreport ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนแรกxls.pdf
2   1551331479_มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน.pdf
3   1551331491_ผลงานรอบ 5 เดือนแรก.pdf
4   1551331503_คะแนนที่ 1.rar
5   1551331511_คะแนนที่ 2.rar
6   1551331522_31 ผู้บริหารแสดงเจตจำนงฯ.rar
7   1551331640_32 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์กร.rar
8   1551331666_การสื่อสารบรเว็บสำนัก แผนMOPH to HEALTH และ Youtube พอเพี่ยง มีวินัย สุจริตฯ.pdf
9   1551331676_33 ข้อ 31 กิจกรรมตรงต่อเวลา.rar
10   1551331692_33 ข้อ 31 กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก.rar
11   1551331753_34 ระบบ PMS.rar
12   1551331792_1 แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผน แก้ไข.docx
13   1551331804_กิจกรรมที่ 1 ข้อ 11 มีการเสวนา พบปะพูดคุยแบบสบายๆ.rar
14   1551331813_กิจกรรมที่ 1 ข้อ 12 มุมกาแฟ Meet and หม่ำ.rar
15   1551331824_กิจกรรมที่ 1 ข้อ 13 กิจกรรมรับบริจาคปฏิทิน กระดาษหน้าที่ 3 บริจาคถุงผ้า.rar
16   1551331833_กิจกรรมที่ 1 ข้อ 13 การสื่อสาร ปชส กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก.pdf
17   1551331868_กิจกรรมที่ 1 ข้อ 14 กินข้าวร่วมกันผูกพัน สว อยู่ระหว่าดำเนินการ.rar
18   1551331880_กิจกรรมที่ 2 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ.rar
19   1551331891_กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพ.rar
20   1551331898_กิจกรรมที่ 4 การเสริมสร้างแรงจูงใจ.rar