ผลงานรอบ 5 เดือนแรก

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
ลำดับตัวชี้วัด : 2.5 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนแรก
5
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1551251268_มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของตัวชี้วัด Core Function อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน.docx
2   1551251278_รายงาน 25 HLO รอบ 5 เดือนแรก.rar
3   1551251287_SARreport ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนแรกxls.pdf