ผลงานรอบ 5 เดือนแรก

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ (Core Function)
ลำดับตัวชี้วัด : C1-9 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนแรก
5
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1551337261_SARreport ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนแรกxls.pdf
2   1551337269_c1 สิ่งปฏิกูล คะแนนที่ 1.rar
3   1551337276_c1 สิ่งปฏิกูล คะแนนที่ 2.rar
4   1551337283_c1 สิ่งปฏิกูล คะแนนที่ 3.rar
5   1551337290_c1 สิ่งปฏิกูล คะแนนที่ 4.rar
6   1551337295_c1 สิ่งปฏิกูล คะแนนที่ 5.rar