ผลงานรอบ 5 เดือนแรก

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ (Core Function)
ลำดับตัวชี้วัด : C2-9 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนแรก
5
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1551329124_SARreport ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนแรกxls.pdf
2   1551329135_11 05 คะแนน.rar
3   1551329142_12 01 คะแนน.rar
4   1551329148_13 03 คะแนน.rar
5   1551329155_14 01 คะแนน.rar
6   1551329164_คะแนนที่ 2.rar
7   1551329172_31 02 คะแนน.rar
8   1551329178_32 05 คะแนน.rar
9   1551329189_33 015 คะแนน.rar
10   1551329197_34 015 คะแนน.rar
11   1551329231_คะแนนที่ 4.rar
12   1551329244_คะแนนที่ 5.rar