ผลงานรอบ 5 เดือนแรก

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ (Core Function)
ลำดับตัวชี้วัด : C3-9 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนแรก
5
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1551168079_SARreport ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนแรกxls.pdf
2   1551168504_คะแนนที่ 11 เอกสารหมายเลข ก การพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
3   1551168511_คะแนนที่ 11 เอกสารหมายเลข ข สถานการณ์ปัญหาเหตุรำคาญของประเทศไทย.pdf
4   1551168521_คะแนนที่ 11 เอกสารหมายเลข 1 รายงานบทวิเคราะห์ GAP เพื่อนำไปสู่การคาดการณ์และพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำ.pdf
5   1551168527_คะแนนที่ 11 เอกสารหมายเลข 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของ Customer และ Stakeholder.pdf
6   1551168535_คะแนนที่ 11 เอกสารหมายเลข 3 ข้อมูล Best Practice อปท.xls
7   1551168588_คะแนนที่ 12 เอกสารหมายเลข 4 การจัดเก็บข้อมูลสำคัญของตัวชี้วัด Core Function อย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์ก.pdf
8   1551168625_คะแนนที่ 13 เอกสารหมายเลข 5 ระบบการติดตามและประเมินผลมาตรการ.pdf
9   1551168634_คะแนนที่ 13 เอกสารหมายเลข 6 ผลการติดตามและประเมินผลมาตรการ.pdf
10   1551168643_คะแนนที่ 14 เอกสารหมายเลข 7 แผนการดำเนินงานพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญ ประจำปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแ.pdf
11   1551168652_คะแนนที่ 14 เอกสารหมายเลข 8 แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเหตุรำคาญ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
12   1551168660_คะแนนที่ 14 เอกสารหมายเลข 8 รายละเอียดหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย.pdf
13   1551168670_คะแนนที่ 14 เอกสารหมายเลข 8 EHTC.jpg
14   1551168704_คะแนนที่ 14 เอกสารหมายเลข 8 One page การพัฒนาระบบกลไกการควบคุมเหตุรำคาญ.pdf
15   1551168712_คะแนนที่ 14 เอกสารหมายเลข 9 แผนการลงพื้นที่สนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลังเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว.pdf
16   1551168782_คะแนนที่ 21 เอกสารหมายเลข 10 ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการระดับประเทศและระดับพ.pdf
17   1551168790_คะแนนที่ 21 เอกสารหมายเลข 11 ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการระดับประเทศและระดับพื้นที่.pdf
18   1551168803_คะแนนที่ 22 เอกสารหมายเลข 12 Data base หรือ Information base รองรับการกำหนดมาตรการ.pdf
19   1551168809_คะแนนที่ 22 เอกสารหมายเลข 13 Knowledge base รองรับการกำหนดมาตรการ.pdf
20   1551168818_คะแนนที่ 22 เอกสารหมายเลข 13 การศึกษาความเข้มข้นกลิ่นที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญตาม พรบ สธ พศ 2535.pdf
21   1551168828_คะแนนที่ 22 เอกสารหมายเลข 13 โครงการศึกษารูปแบบการจัดการการเลี้ยงสุกร.pdf
22   1551168837_คะแนนที่ 22 เอกสารหมายเลข 13 ต้นฉบับชุดความรู้ปัญหาเหตุรำคาญจากการเลี้ยงสุกร.pdf
23   1551168848_คะแนนที่ 22 เอกสารหมายเลข 13 รายงานสถานการณ์เหตุรำคาญของประเทศไทยปี 61.pdf
24   1551168858_คะแนนที่ 22 เอกสารหมายเลข 14 Customer Stakeholder base.pdf
25   1551168868_คะแนนที่ 23 เอกสารหมายเลข 15 มาตรการมีความสอดคล้องกับบทบาทใหม่กรมอนามัย Re role.pdf
26   1551168882_คะแนนที่ 24 เอกสารหมายเลข 16 Key Message และเนื้อหาสร้าง HL ปชช Competency จนทส่งมอบศูนย์สื่อผลิตสื่.pdf
27   1551168902_คะแนนที่ 31 เอกสารหมายเลข 17 การนำข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่กรรมการระดับกระทรวง.pdf
28   1551168912_คะแนนที่ 31 เอกสารหมายเลข 17 เอกสารประกอบการเสนอมาตรการระดับประเทศและพื้นที่.pdf
29   1551168925_คะแนนที่ 32 เอกสารหมายเลข 18 การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสู่พื้นที่ภายใต้บทบาท Smart regulator.pdf
30   1551168970_คะแนนที่ 33 เอกสารหมายเลข 19 การขับเคลื่อน HL ไปสู่ปชชและcompetency ไปสู่เจ้าหน้าที่.pdf
31   1551168980_คะแนนที่ 34 เอกสารหมายเลข 20 การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพ.pdf
32   1551168995_คะแนนที่ 4 เอกสารหมายเลข 21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลมีระบบการจัดการเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด.pdf
33   1551169005_คะแนนที่ 5 เอกสารหมายเลข 21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลมีระบบการจัดการเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด.pdf
34   1551253170_C3 นำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย 27 กพ 62.rar