ผลงานรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ (Core Function)
ลำดับตัวชี้วัด : 1.4 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนหลัง
5
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1564530618_11 ข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์ปัญหา.rar
2   1564530624_12 ระบบจัดเก็บข้อมูลติดตาม KPI.rar
3   1564530692_13 ระบบประเมินมาตรการปรับปรุงมาตรการ.rar
4   1564530824_14 แผนและแนวทางปฏิบัติ.rar
5   1564530839_21 ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ.rar
6   1564531130_12 ระบบจัดเก็บข้อมูลติดตาม KPI.rar
7   1564531143_21 ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ.rar
8   1564531396_221 DATA base.rar
9   1564531690_222 Knowledge base.rar
10   1564532280_222 Knowledge base ต่อ.rar
11   1564532305_222 Knowledge base ต่อ.rar
12   1564532314_223 Customer base.rar
13   1564532346_24 key message.rar
14   1564551208_311 การขับเคลื่อนสู่กรรมการระดับกระทรวง.rar
15   1564551222_311 การขับเคลื่อนสู่กรรมการระดับกระทรวง ต่อ.rar
16   1564551233_312 การขับเคลื่อนสู่คณะกรรมการระดับกรม.rar
17   1564551397_312 การขับเคลื่อนสู่คณะกรรมการระดับกรม ต่อ.rar
18   1564552206_312 การขับเคลื่อนสู่คณะกรรมการระดับกรม ต่อ.rar
19   1564552219_312 การขับเคลื่อนสู่คณะกรรมการระดับกรม ต่อ.rar
20   1564563724_32 การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการ.rar
21   1564563733_32 การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการ ต่อ.rar
22   1564563742_32 การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการ ต่อ.rar
23   1564563750_32 การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการ ต่อ.rar
24   1564563767_33 การขับเคลื่อน HL สู่ประชาชน.rar
25   1564563781_41 สนับสนุน เยี่ยมเสริมพลัง การขับเคลื่อนงาน.rar
26   1564563789_42 ตำบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50.rar
27   1564563799_51 สรุปผลการดำเนินงาน.rar
28   1564563806_52 ตำบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 55.rar
29   1564564140_เอกสารจากเจ้าภาพ SARreportหน่วยงาน2562300562 14.xlsx
30   1564564152_เอกสารจากเจ้าภาพ หมายเลข 1 KPI 14 ระดับ 1 คะแนน .pdf
31   1564564161_เอกสารจากเจ้าภาพ หมายเลข 2 KPI 14 ระดับ 2 คะแนน .pdf
32   1564564171_เอกสารจากเจ้าภาพ หมายเลข 3 KPI 14 ระดับ 3 คะแนน .pdf
33   1564564181_เอกสารจากเจ้าภาพ หมายเลข 4 KPI 14 ระดับ 4 คะแนน .pdf
34   1564564190_เอกสารจากเจ้าภาพ หมายเลข 5 KPI 14 ระดับ 5 คะแนน .pdf
35   1564565079_ระบบการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของตัวชี้วัด Core Function.rar