ผลงานรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ (Core Function)
ลำดับตัวชี้วัด : 1.5 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนหลัง
5
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1564495637_SAR report ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
2   1564495650_การจัดเก็บข้อมูลสำคัญของตัวชี้วัด Core Function.rar
3   1564495661_11 ครบ.rar
4   1564495667_12 ครบ.rar
5   1564495673_13 ครบ.rar
6   1564495683_14 ครบ.rar
7   1564495705_21 ครบ.rar
8   1564495713_22 มาตรการที่รองรับการแก้ปัญหา.pdf
9   1564495725_เอกสารแนบ 22.rar
10   1564495733_เอกสารแนบ 22 ต่อ.rar
11   1564495743_23 มาตรการมีความสอดคล้องกับบทบาทใหม่.pdf
12   1564495751_232 เอกสารแนบ 23.rar
13   1564495758_232 เอกสารแนบ 23 ต่อ.rar
14   1564495768_24 ครบ.rar
15   1564495800_31.rar
16   1564495958_32.rar
17   1564495966_เอกสารแนบ 32.rar
18   1564495978_33.rar
19   1564495986_34.rar
20   1564496001_ระดับ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด 15 GREEN CLEAN Hospital.rar