ผลงานรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
ลำดับตัวชี้วัด : 2.1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนหลัง
4
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1564144627_1SAR report ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
2   1564144633_2มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของตัวชี้วัด สนับสนุนอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน.pdf
3   1564144676_คะแนนที่ 1.rar
4   1564144824_คะแนนที่ 3.rar
5   1564144834_คะแนนที่ 3 ข้อ 14 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.rar
6   1564144850_คะแนนที่ 3 ข้อ 15 มารตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.rar
7   1564144859_คะแนนที่ 3 ข้อ 16 มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ.rar
8   1564144871_คะแนนที่ 3 ข้อ 2 การจัดทำคำมั่นและประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและบุคลากร.rar
9   1564144929_คะแนนที่ 3 ข้อ 31 กิจกรรมตรงต่อเวลา.rar
10   1564144934_คะแนนที่ 3 ข้อ 31 กิจกรรมตรงต่อเวลา ต่อ.rar
11   1564144946_คะแนนที่ 3 ข้อ 31 กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก.rar
12   1564144954_คะแนนที่ 3 ข้อ 31 กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก ต่อ.rar
13   1564144965_คะแนนที่ 3 ข้อ 32 การปรับฐานความ คิดของบุคลากร.rar
14   1564144976_คะแนนที่ 3 ข้อ 33 ร9 กับงานอวล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.rar
15   1564144995_คะแนนที่ 3 ข้อ 41 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม.rar
16   1564145004_คะแนนที่ 3 ข้อ 42 การจัดทำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.rar
17   1564145014_คะแนนที่ 3 ข้อ 43 การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก.rar
18   1564145037_คะแนนที่ 3 ข้อ 44 E Service.rar
19   1564145048_คะแนนที่ 3 ข้อ 51 แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม.rar
20   1564145055_คะแนนที่ 3 ข้อ 52 แนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามคุณภาพ ของหน่วยงาน.rar
21   1564572520_คะแนนที่ 3 ข้อ 53 1 หน่วยงานจัดกิจกรรม MOPH HEALTH จิตสาธารณะ.rar
22   1564572536_คะแนนที่ 3 ข้อ 53 2 โครงการรสื่อสาร ปชส เพื่อลดการใช้พลาสติก ต่อ.pdf
23   1564572545_คะแนนที่ 3 ข้อ 532 โครงการรสื่อสาร ปชส เพื่อลดการใช้พลาสติก.pdf
24   1564572557_คะแนนที่ 3 ข้อ 533 กิจกรรมรับบริขาคปฏิทิน กระดาษหน้าที่ 3 และบริจาคถุงผ้า.rar
25   1564548462_คะแนนที่ 2.rar