ผลงานรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
ลำดับตัวชี้วัด : 2.2 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement : EE)
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนหลัง
4
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1564505039_SAR report ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
2   1564505045_2มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของตัวชี้วัด สนับสนุนอย่างเป็นระบบบนเว็บไซต์กลางของหน่วยงาน.pdf
3   1564505061_กิจกรรม 11มีการเสวนา มแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือพบปะพูดคุยแบบสบายๆ.pdf
4   1564505168_กิจกรรมที่ 1 ข้อ 12 มุมกาแฟ มีกิจกรรมมีดแอนหม่ำ.pdf
5   1564505182_กิจกรรมที่ 1 ข้อ 13 การสื่อสาร ปชส กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก.pdf
6   1564505191_กิจกรรมที่ 1 ข้อ 13 กิจกรรมรับบริจาคปฏิทิน กระดาษหน้าที่ 3 บริจาคถุงผ้า.pdf
7   1564505236_กิจกรรมที่ 1 ข้อ 14 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน.pdf
8   1564505250_กิจกรรมที่ 2 การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน.rar
9   1564505268_กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพ.rar
10   1564505282_กิจกรรม 4 ข้อ ยกย่องเชิดชู.jpg
11   1564505290_กิจกรรมที่ 4 การสื่อสารบุคลากรอบรม HRD E leanning รายบุคคล.jpg
12   1564505318_กิจกรรมที่ 4 IDPสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 เดือนแรก ปี 62.rar
13   1564505333_กิจกรรมที่ 4 IDP 1.rar
14   1564505340_กิจกรรมที่ 4 IDP 2.rar
15   1564505363_2 วิเคราะห์ฯ.rar
16   1564505373_3 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม.rar
17   1564505383_คะแนนที่ 2.rar
18   1564505392_คะแนนที่ 3.rar