ผลงานรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
ลำดับตัวชี้วัด : 2.3 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนหลัง
1.9766
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1564562574_SAR report ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนหลัง.xlsx