ผลงานรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
ลำดับตัวชี้วัด : 2.5 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนหลัง
4.86
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1564150489_KPI25HLO.rar
2   1564563592_20190730 คะแนน ตัวชี้วัด 25 รอบ 5 เดือน หลัง prelim.xlsx