ผลงานรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ (Core Function)
ลำดับตัวชี้วัด : C1-9 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนหลัง
5
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1564570350_ระบบการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของตัวชี้วัด Core Function.rar
2   1564570362_คะแนนที่ 1.rar
3   1564570368_คะแนนที่ 2.rar
4   1564570375_คะแนนที่ 3.rar
5   1564570381_คะแนนที่ 4.rar
6   1564570389_คะแนนที่ 5.rar
7   1564565347_SARreport ปี 2562 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf