ผลงานรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ (Core Function)
ลำดับตัวชี้วัด : C2-9 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนหลัง
5
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1564550030_SARreport ขยะติดเชื้อ 5 เดือนหลัง.pdf
2   1564550039_ระบบการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของตัวชี้วัด Core Function.rar
3   1564550049_คะแนนที่ 1.rar
4   1564550058_คะแนนที่ 1 ต่อ.rar
5   1564550065_คะแนนที่ 2.rar
6   1564550074_คะแนนที่ 3.rar
7   1564550089_คะแนนที่ 4.rar
8   1564550099_คะแนนที่ 5.rar