ผลงานรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ : 2562 องค์ประกอบการประเมินผล : นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ (Core Function)
ลำดับตัวชี้วัด : C3-9 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ผลการดำเนินงาน : รอบ 5 เดือนหลัง
5
เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ ไฟล์แนบ
1   1564155871_C1 SAR report ปี 2562 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
2   1564566044_คะแนนที่ 11.rar
3   1564566058_คะแนนที่ 12.rar
4   1564566064_คะแนนที่ 13.rar
5   1564566070_คะแนนที่ 14.rar
6   1564566081_คะแนนที่ 2.rar
7   1564566088_คะแนนที่ 3.rar
8   1564566095_เอกสารแนบคะแนนที่ 3.rar
9   1564565200_คะแนนที่ 4 ร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.docx
10   1564565206_คะแนนที่ 5 ร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.docx
11   1564565227_ระบบการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของตัวชี้วัด Core Function.rar