หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร สู่คุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุค 4.0

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (54)17.3 ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้เกิดสภาพความเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของอุตสาหกรรม และครัวเรือน สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งประเด็นของความปลอดภัยอาหาร คุณภาพน้ำบริโภค การจัดการมูลฝอย และ สิ่งปฏิกูล เป็นต้น ตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 มุ่งเน้นที่จะป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต พร้อมกับเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ ภายใต้วิสัยทัศของ กรมอนามัยในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนด้านวิชาการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใช้แนวทางของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับ cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ และขับเคลื่อนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประเด็นงานหลัก ๙ ระบบ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖1 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ขึ้น ภายใต้กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ทั้งการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) การพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อรองรับกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมถึงเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น โดยดำเนินการภายใต้กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ GREEN&CLEAN Hospital กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขาภิบาลอาหาร กิจกรรมที่ 5 : การพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร

วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และสามารถขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหารในระดับพื้นที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 1.1 เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 1. พัฒนาคู่มือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) (9 ประเด็นงานหลัก 20 ประเด็นงานย่อย) 1 ระบบ 2. บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 1 เรื่อง 3. พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ครั้ง 4. พัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ระบบ 5. เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่โดย Cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 ครั้ง 6. แลกเลี่ยนเรียนรู้ และเชิดชูเกียรติต้นแบบและนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจากการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ครั้ง 7. สรุปผลการดำเนินงาน EHA และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 1 ฉบับ 1.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : 1. คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (9 ประเด็นงานหลัก 20 ประเด็นงานย่อย) 1 เรื่อง 2. รูปแบบและแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินรับรองฯ EHA ในระดับพื้นที่ ระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 1 เรื่อง 3. รูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน EHA ในระดับนโยบายสู่ระดับการปฏิบัติในพื้นที่ 1 เรื่อง 4. ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงาน EHA ของประเทศไทย 1 เรื่อง 5. ผลการประเมินประสิทธิภาพฯ และต้นแบบ (Model) จากกระบวนการพัฒนา EHA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ประเด็นหลัก 6. สรุปผลการดำเนินงาน EHA 1 ฉบับ 1.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับการขับเคลื่อน EHA 1 ฉบับ กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ GREEN&CLEAN Hospital 2.1 เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 1. พัฒนาวิชาการสุขาภิบาลอาหาร/สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ GREEN&CLEAN Hospital 1 เรื่อง 2. เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและ GREEN&CLEAN Hospital - - 2.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : 1. สื่อวิชาการ/สื่อประชาสัมพันธ์สุขาภิบาลอาหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ GREEN&CLEAN Hospital 1 เรื่อง เชิงคุณภาพ : 1. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านระดับดีมาก 2. ร้านอาหารในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (CFGT) กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.1 เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 1. พัฒนาคู่มือและแบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 1 ชุด 2. พัฒนาคู่มือแนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 1 ฉบับ 3. จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1 เรื่อง 4. จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 5 เรื่อง 5. จัดทำ (ร่าง) คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข หลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4 เรื่อง 6. ขับเคลื่อนกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ..... 1 ครั้ง เชิงปริมาณ : 1. คู่มือและแบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร (ร้านอาหาร) เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถาน ที่จำหน่ายอาหาร 1 ฉบับ 2. คู่มือแนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 1 ฉบับ 3. (ร่าง) กฎกระทรวงการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1 เรื่อง 4. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 5 เรื่อง 5. (ร่าง) คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข หลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4 เรื่อง 6. แนวทางการขับเคลื่อนกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ..... 1 ฉบับ เชิงคุณภาพ : มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันตามกฎกระทรวงฯ ภาย ใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 1 เรื่อง เชิงเวลา : - กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขาภิบาลอาหาร 4.1 เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขาภิบาลอาหาร 1 ระบบ 4.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ เชิงปริมาณ : 1. ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขาภิบาลอาหาร 1 ระบบ เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด นำระบบข้อมูลสารสนเทศสุขาภิบาลอาหารไปใช้ 30 ร้อยละ กิจกรรมที่ 5 : การพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร 5.1 เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านสุขาภิบาลอาหาร 2 หลักสูตร 2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร(Food Sanitation Inspector; FSI) 1 รุ่น 3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector: BFSI)**ดำเนินการในกรณีที่ศูนย์อนามัยฯ ไม่ดำเนินการ** 1 รุ่น 5.2 เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 5.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : 1. จัดอบรมแบบลงทะเบียนหลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร(Food Sanitation Inspector; FSI) 1 รุ่น 2. จัดอบรมแบบลงทะเบียนหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector: BFSI) **ดำเนินการในกรณีที่ศูนย์อนามัยฯ ไม่ดำเนินการ** 1 รุ่น 3. สรุปผลการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร 1 ฉบับ เชิงคุณภาพ : 1. เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมในระดับดีร้อยละ 80 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร 1 ฉบับ

วิธีการดำเนินงาน : 1 จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการฯ 2 ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย 3 จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงาน 4 ดำเนินงานโครงการฯ และ แผนการดำเนินกิจกรรม/เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ 5 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนการดำเนินกิจกรรม/เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ 6 สรุป และประเมินผลโครงการฯ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.1 พัฒนาคู่มือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 150,000.00
2 1.2พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอปท. 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 3,630.00
3 1.3 เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย Cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 115,630.00
4 1.4 แลกเลี่ยนเรียนรู้ และเชิดชูเกียรติต้นแบบและนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจากการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 8,482.00
5 2.1 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและGREEN&CLEAN Hospital 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 69,000.00
6 2.2เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ GREEN&CLEAN Hospital 1 ต.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561 41,010.00
7 3.2 จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะและจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 1 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 77,370.00
8 3.3 จัดทำ (ร่าง) คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุขหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 82,725.00
9 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ ประกอบการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1 ก.พ. 2561 - 31 มี.ค. 2561 6,818.00
10 4.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขาภิบาลอาหาร 1 มี.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 200,000.00
11 5 การพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร 1 ก.พ. 2561 - 31 พ.ค. 2561 121,400.00
12 6 ผลิตสื่อฯ ผู้สัมผัสอาหาร 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 349,690.00
13 พัฒนาคู่มือแนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 5,845.00
รวมเป็นเงิน 1,231,600.00
งบประมาณ : 1,231,600.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 2 เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาลอาหาร 3 ประชาชนได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1 นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2 นายสุชาติ สุขเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3 นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 4 นางสาวชณัญณิศา เลิศสุโภชวนิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 5 นางสุวรรณา จีรโภคกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6 นายเอกชัย ชัยเดช ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 7 นายพลาวัตร พุทธรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ : นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) สู่ Green & Clean Market

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (70)23.5 พัฒนาการจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : ตลาด เป็นสถานที่ชุมนุมกันของผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อการกระจาย แลกเปลี่ยน และจำหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น อาหาร วัตถุดิบสำหรับนำไปปรุง ประกอบอาหารในครัวเรือน และร้านอาหาร จึงนับเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของสังคมไทย แต่ถ้าตลาดมีการดำเนินงานไม่ดี ไม่ถูกสุขลักษณะ จะทำให้ตลาดกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อสู่ผู้บริโภคได้ กรมอนามัยได้จัดทำโครงการตลาดสด น่าซื้อ ตั้งแต่ปี 2545 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาตลาดสดให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2)ด้านความปลอดภัยของอาหาร และ 3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการกำกับดูแลตลาด และร้านอาหารให้มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานที่พัก เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์) ได้เปิดตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) เพื่อให้บริการแก่ ข้าราชบริพารฯ และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงมีแนวคิดในการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) เพื่อให้ให้มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงได้ดำเนินการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร ที่จำหน่ายอาหารภายในตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) รวมถึงดำเนินการพัฒนาตลาดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ซึ่งผลการประเมินรับรองตลาดสด น่าซื้อ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และภาคีเครือข่ายตลาดสด น่าซื้อ จังหวัดนนทบุรี พบว่า ตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับดีมาก (5 ดาว) และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) สู่ Green & Clean Market สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดสดที่มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยกรมอนามัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำหรับดำเนินการพัฒนาตลาดสด การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตลาด และผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ และสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร การศึกษาดูงานการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในตลาดและศูนย์อาหาร เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการและการบริหารจัดการตลาดสดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตลาด รวมถึงผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) ตามมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ 2. พัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) สู่ ศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดสด น่าซื้อ (Green & Clean Market)

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ ในการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่น ราชกิจ (ติวานนท์) เพื่อการพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดสด น่าซื้อ (Green & Clean Market) ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริิมาณ 1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ ในการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่น ราชกิจ (ติวานนท์) เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ใช้บริการอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัย

วิธีการดำเนินงาน : 1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ 2 ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย 3 จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการดำเนินงาน 4 ดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนที่กำหนดไว้ 5 จัดการประชุมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการตลาดสด ฯ (Learning by Doing) 6 จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดฯ สู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดสด น่าซื้อ (Green & Clean Market) เช่น การส่งเสริมจุดสาธิตการตรวจสารปนเปื้อน การล้างผักสด และผลไม้ปลอดภัย การพัฒนาตลาดสดปลอดโฟมบรรจุอาหาร การคัดแยกขยะในตลาด เพื่อส่งเสริมสู่ “Green & Clean Market” และสามารถขยายผลต่อในเขตที่พัก “Green Cities” ต่อไป 7 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ 8 สรุปและประเมินผลโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและผู้ประกอบการค้าในการพัฒนาตลาดเอนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ(ติวานนท์) สู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดสด น่าซื้อ 1 ม.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 40,700.00
2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี สำหรับเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร 1 พ.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 10,300.00
3 จัดทำถุงผ้าประชาสัมพันธ์โครงการ GREEN Market 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 49,000.00
4 สำรวจและวิเคราะห์ ปริมาณขยะ 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 28,200.00
5 เยี่ยมเสริมพลังและคืนข้อมูลแก่พื้นที่ 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 21,800.00
รวมเป็นเงิน 150,000.00
งบประมาณ : 150,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการและร่วมกันพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวานนท์) ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ และเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดสด น่าซื้อ (Green & Clean Market)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1 นายสุชาติ สุขเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3 นายเอกชัย ชัยเดช ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3 น.ส.รุ้งลาวัณย์ พรรณขาม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4 นายสมชาย สุวะไกร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค ในพื้นที่เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก และพื้นที่เฉพาะ

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (64)22.1 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ/อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล : ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก(SEZ&EEC) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเชื่อมต่อด่านเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง จึงทำให้ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยและต่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะ การตรวจสอบคุณภาพอากาศ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจส่งผลต่อประชาชน และปัจจัยพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำรงชีวิต ทั้งน้ำและอาหาร จึงยิ่ง ต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพน้ำบริโภคและการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ 10 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนราธิวาส และสืบเนื่อง จากคณะกรรมการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกได้พิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและน้ำบริโภค โดยพิจารณากิจกรรมเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของน้ำบริโภค คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายกรมอนามัยดำเนินการ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีมติยกเลิกการดำเนินงาน รูปแบบการดำเนินงานแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดระยองยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่อง และเพิ่มเติมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ อีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก(SEZ&EEC) ไม่ได้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องสร้างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การเตรียมความพร้อมให้บริการรับรองคุณภาพน้ำและอาหารสำหรับนำขึ้นเรือขนส่งสินค้า เรือประมง หรือเรือท่องเที่ยวที่เข้าข่าย ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล ประมง และกฎหมายในประเทศหรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดียังมีพื้นที่เฉพาะ พื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขยายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของพื้นที่ที่ต้องได้รับการดูแลเช่นกัน การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก และพื้นที่เฉพาะ เพื่อการรับรู้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผน การจัดการระบบ การพัฒนา และการสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่สู่การวาง แนวทางระดับนโยบายขับเคลื่อนผลักดันให้พื้นที่เกิดการจัดการตนเองได้

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เฉพาะ 2. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เฉพาะ 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้าใจต่อบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 1. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค สุ่มติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและร้านอาหารมาตรฐาน พร้อมประเมินผล จำนวน 10 จังหวัด 2.การออกแบบและสร้างคณะทำงานติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและอาหารในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก จำนวน 3 จังหวัด 3. ชุดข้อมูลในการสืบค้นสาเหตุ/ปัญหาและการแก้ไขด้านน้ำบริโภค จำนวน 1 ชุด ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : เครือข่ายการเฝ้าระวังและจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค

วิธีการดำเนินงาน : 1 การประปาสาขาส่วนภูมิภาคระยองและบ้านฉาง รวมถึงคณะทำงานบูรณาการจังหวัดระยอง - ประสานหารือการวางแนวทางการดำเนินการร่วมกับเครือข่าย - ประชุมชี้แจง/แลกเปลี่ยน ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในรอบที่ผ่านมาแก่คณะกรรมการและเครือข่าย - ติดตามการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมติที่ประชุมกำหนด - คณะทำงานบูรณาการจังหวัดระยองรายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดร่วมกัน - กรมอนามัยส่วนกลาง สรุป/รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินการทุก 2 เดือน ต่อ กพอ. 9.2 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง ประชากร ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการออกแบบระบบเฝ้าระวังฯ - เชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลจากสถานการณ์อาหารและน้ำทั้งของสำนักฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด และออกแบบระบบเฝ้าระวัง หลักสูตร เครื่องมือในการดำเนินการ ให้เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัย - ประชุมชี้แจ้งแผนกิจกรรมและถ่ายทอดรูปแบบระบบเฝ้าระวังสู่ศูนย์อนามัยและทีมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด - สร้างความรู้และเทคนิคการจัดการสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภค รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอดความรู้สู่พื้นที่ จำนวน 4 หลักสูตร หลักสูตร 1การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่ หลักสูตร 2 การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคสำหรับประชาชน หลักสูตร 3 เทคนิคการดูแลและจัดการคุณภาพระบบประปาพื้นฐาน หลักสูตร 4 เทคนิคการดูแลและจัดการคุณภาพระบบประปาแบบมืออาชีพ - ศูนย์อนามัยและทีมงานในพื้นที่ดำเนินการตามแผนกิจกรรมโดยแจ้งแผนการดำเนินงานในพื้นที่และรายงานผลทุก 2 เดือน - เยี่ยมเสริมพลัง กำกับ ติดตาม และสุ่มประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ 3 ระยะ (ระยะ ละ 3 จังหวัด) - สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่ - จัดประชุมคืนข้อมูลและผลการดำเนินงานแก่เครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ - จัดทำรายงานและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อผู้บริหารระดับสูง 9.3 พื้นที่เฉพาะและพื้นที่เสี่ยง - ร่วมพัฒนาเครื่องมือ/รูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เฉพาะ (ตามลักษณะของปัญหา/พื้นที่) - ร่วมสำรวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เฉพาะ - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ/สนับสนุนการจัดการปัญหาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เฉพาะ - รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำสถานการณ์จำแนกตามลักษณะปัญหา/พื้นที่ 9.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจฯ - จัดทำคู่มือและสื่อด้านกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ - ประสานงานและสร้างภาคีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ - ประเมิน ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการใช้กฎหมายระหว่างประเทศหรือด่านควบคุมโรคที่นำพระราชบัญญัติแปลงสู่การปฏิบัติและตรวจสอบ - วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.2 ร่วมสำรวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เฉพาะ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 25,000.00
2 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ/สนับสนุนการจัดการปัญหาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่เฉพาะ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 25,000.00
3 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ (เรื่อง ประกาศกรมอนามัย ที่ออกตามความใน มาตรา 74 และ มาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล 2558 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน (ศึกษาดูงานการตรวจเรือของด่านควบคุมโรค (ท่าเรือ)/ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล กรมเจ้าท่า) 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 120,000.00
4 3.1 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและหารือการวางแนวทางการดำเนินการร่วมกับเครือข่าย 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 20,000.00
5 3.2 ประชุมชี้แจง/แลกเปลี่ยน ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในรอบที่ผ่านมาแก่คณะกรรมการและเครือข่าย 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 70,000.00
6 3.3 สำรวจและเก็บตัวอย่าง 2 เดือน/ครั้ง พร้อมจัดทำรายงานสรุปเสนอกรมอนามัยทุกครั้ง 1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2561 37,400.00
รวมเป็นเงิน 297,400.00
งบประมาณ : 297,400.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.ทำให้ทราบสถานการณ์การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและระบบสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก และพื้นที่เฉพาะ 2.ประชาชนได้รับบริการน้ำบริโภคและอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1) นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 2) นางสาวนัยนา หาญวโรดม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3) นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 4) นางสาวอังคณา คงกัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5) นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6) นางสาววราภรณ์ ถาวรวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 7) นายสิงค์คร พรมขาว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน 8) นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 9) นายศรายุทธ อุ่นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 10) นางสาวมธุรส ครองชื่น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 11) นางสาวปิยภรณ์ เวียงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 12) นายศุภณัฐ ทองสม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นายวิโรจน์ วัชระเกียริศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (60)20.2 ผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำบริโภค

แผนจัดสรรงบประมาณ :   4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หลักการและเหตุผล : การมีน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยถือเป็นความจำเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี แต่ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศอีกด้วย รัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินการจัดหาน้ำสะอาด เพื่อบริการประชาชนมาโดยตลอดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2457 และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2505-2509) จนถึงในปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีบริการน้ำสะอาด แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำ ในชุมชนของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดด้วยตนเอง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้อย่างทั่วถึงและพอเพียง กรมอนามัย ได้ดำเนินการสำรวจ ส่งเสริม พัฒนา ติดตาม และประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในประเทศไทยเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคให้สะอาดปลอดภัยจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย สารเคมีและโลหะหนัก จากแหล่งน้ำบริโภคทุกประเภท ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับ การผลิต การควบคุมคุณภาพและผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำสะอาดทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยสำรวจข้อมูลการจัดการน้ำบริโภคในครัวเรือน แหล่งน้ำที่ประชาชนนิยมใช้บริโภค ได้แก่ น้ำประปา น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำบ่อตื้น น้ำบ่อบาดาล น้ำฝน น้ำตู้หยอดเหรียญ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551-2559 จำนวน 8,992 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 20 พารามิเตอร์ พบว่า คุณภาพน้ำบริโภคจากทุกแหล่งส่วนมากไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ โดยมีการปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรียมากที่สุดถึงร้อยละ 77.6 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ น้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในระดับครัวเรือน ชุมชน ทั้งในพื้นที่เมืองและในชนบท ถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยง สนับสนุน ส่งเสริมมาตรการการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพมาตรฐานที่กรมอนามัยได้ให้การรับรอง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำที่มีความสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค อันจะเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อและส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบประปาให้มีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยเหมาะสมสำหรับ การบริโภคตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบประปาให้มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานตามระบบการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ การจัดการน้ำบริโภค 3. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนของประเทศไทย 4. เพื่อพัฒนารูปแบบ ถอดบทเรียนในการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน 5. เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและประชาชนในการจัดการและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 1.1 สุ่มประเมินหรือตรวจประเมินตามแผนการจัดการน้ำสะอาดของระบบการผลิตน้ำประปาของ กปภ. ที่ได้รับการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ร้อยละ 10 (ระบบประปาที่ผ่านการรับรองฯ) 2. กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตน้ำประปาให้มีมาตรฐาน 2.1 ระบบประปาของ อปท. มีการพัฒนาคุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 100 แห่ง 2.2 ประปาหมู่บ้านได้รับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำ 300 แห่ง 3. กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือน 3.1. วิเคราะห์ สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนของปีที่ผ่านมาและจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนของประเทศไทย 1 ฉบับ 3.2. พื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือน 13 หน่วยงาน 4. กิจกรรมการพัฒนารูปแบบและถอดบทเรียนการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 4.1. พัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค (พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง) 4 รูปแบบ 4.2. ถอดบทเรียนการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 1 เรื่อง 5. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและประชาชนในการจัดการและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 5.1. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาครัฐและประชาชนในการจัดการและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน 5.2 ติดตามสถานการณ์ สนับสนุนการเฝ้าระวัง และการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำบริโภคภาวะภัยแล้ง 2 พื้นที่ 6. กิจกรรมการยกร่างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคเป็นกฎหมาย 6.1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค 6.2 ผลิตสื่อวิชาการ/คู่มือ/ชุดความรู้การปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค 2 กิจกรรม 7. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการ GREEN & CLEAN 7.1 สุ่มประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในโรงพยาบาลตามโครงการ GREEN & CLEAN Hospital 4ครั้ง ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ เชิงปริมาณ : 1)ประปาของ กปภ. ที่ได้รับการรับรองประปาดื่มได้ ได้รับการสุ่มประเมิน 100 2)ระบบการผลิตน้ำประปาของ อปท. มีการพัฒนาคุณภาพน้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 10 (ระบบประปาที่ผ่านการรับรองฯ) เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีน้ำประปาที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค 75,000 ครัวเรือน เชิงเวลา : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 2. กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตน้ำประปาให้มีมาตรฐาน เชิงปริมาณ : จำนวนประปาหมู่บ้านที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ำ 300 แห่ง เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองในด้านความสะอาดปลอดภัยของน้ำบริโภค เชิงเวลา : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 3. กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน เชิงปริมาณ : ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันสุขภาวะ เขตเมือง 13 หน่วยงาน เชิงคุณภาพ : การรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างถูกต้องครบถ้วน 80 ร้อยละ เชิงเวลา: ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 4. กิจกรรมการพัฒนารูปแบบและถอดบทเรียนการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค เชิงปริมาณ : 1)มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 4 รูปแบบ 2)มีการถอดบทเรียนการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 1 เรื่อง เชิงคุณภาพ : มีการนำเอารูปแบบการพัฒนาและบทเรียนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 2 รูปแบบหรือ เรื่อง เชิงเวลา : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 5. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและประชาชนในการจัดการ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค เชิงปริมาณ : 1.เครือข่ายภาครัฐและประชาชนได้รับการพัฒนาในการจัดการและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 4 พื้นที่(ตามรูปแบบ) เชิงคุณภาพ : เครือข่ายสามารถจัดการคุณภาพน้ำบริโภคหรือเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนได้ 2 พื้นที่ เชิงเวลา : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 6. กิจกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค เชิงปริมาณ : 1. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค 2 กิจกรรม 2. สื่อวิชาการ/คู่มือ/ชุดความรู้การปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค/ประกาศ/กฎระเบียบด้านคุณภาพน้ำบริโภค เชิงคุณภาพ: มีการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพน้ำบริโภค เชิงเวลา : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 7. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการ GREEN & CLEAN Hospital เชิงปริมาณ : สุ่มประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในโรงพยาบาลตามโครงการ GREEN & CLEAN Hospital 4 ครั้ง เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 4 ครั้ง เชิงเวลา : ตุลาคม 2560 – กันยายน

วิธีการดำเนินงาน : 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 1) สนับสนุนการพัฒนารับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 2) สุ่มประเมินระบบประปาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย 3) พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังเพื่อรักษามาตรฐานตามข้อกำหนดการรับรองน้ำประปาดื่มได้ 4) เยี่ยมเสริมพลังเพื่อพัฒนาประปาดื่มได้ 5) ประกาศรับรองและเปิดประปาดื่มได้ 6) คัดเลือกต้นแบบระบบประปาดื่มได้ในระดับพื้นที่ 7) จ้างผลิต/จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศ(ออนไลน์) ด้านการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประกาศเกียรติคุณ/โล่ และประชาสัมพันธ์ 8) รวบรวมวิเคราะห์ และจัดทำสถานการณ์ระบบประปาดื่มได้ของประเทศไทย 2. พัฒนาระบบการผลิตน้ำประปาให้มีมาตรฐาน 1) จัดทำและชี้แจงเกณฑ์/แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการ จัดการน้ำบริโภค (EHA 2001-2003) 2) สนับสนุนการการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) แก่ศูนย์ฯ 3) สุ่มตรวจรักษามาตรฐานน้ำประปาที่ผ่านการรับรองคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานประปาดื่มได้ของ กรมอนามัย 4) ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง อปท. ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 2001-2003) 5) สนับสนุนการประกาศรับรองประปาดื่มได้และพิธีเปิดประปาดื่มได้ หรือพิธีมอบเกียรติบัตร EHA 6) รวบรวมวิเคราะห์ และจัดทำสถานการณ์ระบบประปาดื่มได้ของประเทศไทย 3. กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน โดยพัฒนาฐานข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและ พัฒนาเครื่องมือ/คู่มือ การศึกษาคุณภาพน้ำบริโภค ด้วย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 1) วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2) สำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยการใช้แบบสอบถามครัวเรือน และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และภาคสนาม 3) ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน/จัดซื้อค่าน้ำแข็งแช่ตัวอย่างและค่าขนส่งตัวอย่าง 4) ประมวลผล / วิเคราะห์ผล / ประเมินผล 5) จ้างผลิต/จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศ(ออนไลน์)ด้านการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนและแหล่งน้ำบริโภคประเภท อื่น ๆ 6) จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 7) พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนให้สะอาดปลอดภัย 8) สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนระดับประเทศ 9) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 1) วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2) สำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยการใช้แบบสอบถามครัวเรือนและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และภาคสนาม 3) ประมวลผล / ประเมินผล และบันทึกลงระบบข้อมูลสารสนเทศ(ออนไลน์) ด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่เกี่ยวข้อง (การรับรองประปาดื่มได้/EHA/เฝ้าระวังฯ) 4) สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนระดับพื้นที่ 5) จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 6) บริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนให้สะอาดปลอดภัย 7) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ 4.กิจกรรมการพัฒนารูปแบบและถอดบทเรียนการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 1) ประสานงาน สำรวจพื้นที่ในการพัฒนารูปแบบ/คัดเลือกพื้นที่ถอดบทเรียน 2) ออกแบบรูปแบบการพัฒนาคุณภาพน้ำ/กำหนดประเด็นถอดบทเรียน 3) ดำเนินการจัดทำรูปแบบระบบการจัดการคุณภาพน้ำ/ดำเนินการถอดบทเรียน 4) ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังและให้คำแนะนำในการดูแล บำรุงรักษาระบบการจัดการคุณภาพน้ำ 5) ประเมินผล สรุปผลการดำเนินการ 5.กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและประชาชนในการจัดการและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 1) ประสานงานพื้นที่/เตรียมเอกสาร ข้อมูล 2) จัดทำแนวทาง หลักสูตร การพัฒนาเครือข่าย 3) ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายตามเป้าหมาย 4) ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของเครือข่าย 5) ประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน 6. กิจกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 1) วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 3) ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของเครือข่ายน้ำบริโภค 4) จ้างผลิต/จัดทำสื่อวิชาการ/คู่มือ/ชุดความรู้การปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค 5) เผยแพร่สื่อวิชาการ 6) ประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน9.7 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการ GREEN & CLEAN Hospital และติดตามสถานการณ์สนับสนับสนุนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคภาวะภัยแล้ง 7. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนโครงการ GREEN & CLEAN Hospital 1) วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2) ประสานศูนย์อนามัยที่เกี่ยวข้อง 3) ลงพื้นที่เพื่อติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของโรงพยาบาลเป้าหมาย 4) ประเมิน สรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.1 สุ่มประเมินเยี่ยมเสริมพลังระบบประปาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 133,900.00
2 1.2 จ้างผลิต/จัดทำ/จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดทำประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ โล่และสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 30,000.00
3 1.3 จ้างรวบรวมและประเมินผลข้อมูล สถานการณ์ระบบประปาดื่มได้ของประเทศไทย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 50,000.00
4 2.1 จัดทำและชี้แจงเกณฑ์/แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำบริโภค (EHA 2001-2003) 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 35,000.00
5 2.2 เยี่ยมเสริมพลังอปท.ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA2001 ,2002,2003) 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 108,600.00
6 3.1 สำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยการใช้แบบสอบถามครัวเรือน และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และภาคสนาม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 96,000.00
7 3.2 ค่าวิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล/จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศ(ออนไลน์)ด้านการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนและแหล่งน้ำบริโภคประเภท อื่น ๆ 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2562 50,000.00
8 3.3 จัดทำสื่อสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 30,000.00
9 4.2 ดำเนินการจัดทำรูปแบบระบบการจัดการคุณภาพน้ำ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 80,000.00
10 4.3 ประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปี2561 7 มิ.ย. 2561 - 8 มิ.ย. 2561 30,000.00
11 5.1 ประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 225,740.00
12 6.2 ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของเครือข่ายน้ำบริโภค 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 30,140.00
13 6.3 จ้างผลิต/จัดทำสื่อวิชาการ/คู่มือ/ชุดความรู้การปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 50,000.00
14 7.1 ลงพื้นที่เพื่อติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของโรงพยาบาลเป้าหมาย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 77,120.00
15 การติดตามผลการจัดทำรูปแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค กรณีสถานที่ทิ้งขยะชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 30,000.00
รวมเป็นเงิน 1,056,500.00
งบประมาณ : 1,056,500.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2562
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : คนไทยมีน้ำดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการบริโภค ประมาณ 75,000 ครัวเรือน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวนัยนา หาญวโรดม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3.นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 4.นางสาวอังคณา คงกัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5.นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6.นางสาววราภรณ์ ถาวรวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 7.นายสิงค์คร พรมขาว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญ 8.นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 9.นายศรายุทธ อุ่นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 10.นางสาวมธุรส ครองชื่น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 11.นางสาวปิยภรณ์ เวียงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 12.นายศุภณัฐ ทองสม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (70)23.5 พัฒนาการจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในการบริโภค อุปโภค และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆการที่จะบรรลุการมีน้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัยสำหรับประชาชน จึงต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนไปถึงปลายน้ำที่ควบคุมคุณภาพก่อนถึงประชาชนซึ่งในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยได้เสื่อมโทรมลง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอย การเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นต้น ส่งผลให้แหล่งต้นน้ำที่เป็นแหล่งที่มาของน้ำบริโภคเสื่อมโทรมลง เช่น พื้นที่ต้นน้ำในภาคเหนือ ประสบปัญหาการสูญเสียหน้าดิน การพังทลายของดินสูง ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ในขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้ง รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายด้าน จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ มีน้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยมีการดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมความเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ เพื่อความสมดุลและยั่งยืนซึ่งพระราชกรณียกิจในพื้นที่เยี่ยมติดตามงานโครงการฯ ทรงมีพระราชกระแสสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาด้านน้ำ โภชนาการ สุขาภิบาล และสุขภาพอนามัย กรมอนามัย โดยสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จึงกำหนดให้มีการส่งเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการ/เสวนาเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และสุขอนามัย ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มอย่างปลอดภัยและสุขอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนและสนองพระราชดำริครอบคลุม เด็ก เยาวชน แม่บ้าน อาสาสมัคร และในระดับครัวเรือนและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีในที่สุด

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคที่ปลอดภัยแก่ชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีน้ำบริโภคที่ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง 4. เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการน้ำบริโภคที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 เรื่อง 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 2 แห่ง 1.2 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการจัดการน้ำบริโภค 100 คน 1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค 2 รูปแบบ 2. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 1 เรื่อง 2.1 พื้นลุ่มน้ำในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จำนวน 11 ลุ่มน้ำ 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเลย 2 ลุ่มน้ำ 2.2 พัฒนารูปแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 1 รูปแบบ 3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (กพด.) 1 เรื่อง 3.1 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการจัดการน้ำบริโภค 60 คน 3.2 ประชุมพัฒนาแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 2 ภาค 3.3 สำรวจและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 20 แห่ง ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : - ภาคีเครือข่ายการจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่ (ปากพนังฯ, รักษ์น้ำฯ, กพด.) - สำรวจและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ (ปากพนังฯ, รักษ์น้ำฯ, กพด.) เชิงคุณภาพ : - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการจัดการน้ำบริโภค - รูปแบบการปรับปรุงและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่

วิธีการดำเนินงาน : 1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1) ร่วมสำรวจและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำฝน และน้ำบริโภคอื่นๆ ในพื้นที่ 2) จัดทำคู่มือ/แนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค และพัฒนาระบบประปาในพื้นที่ 3) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคที่ปลอดภัยแก่ชุมชน อปท. 4) พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคด้วยชุดทดสอบภาคสนามโดยแกนนำชุมชน อสม. นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ 5) ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 6) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การจัดการน้ำบริโภคในพื้นที่ 2. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 1) ส่งเสริมสนับสนุนการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู และ อปท. 2) พัฒนาและสาธิตรูปแบบ/แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคไปใช้ในพื้นที่ 3) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์/ศึกษาประสิทธิภาพนวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ำ 4) จัดประชุม/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้/สรุปบทเรียน เรื่องการจัดการและปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู และ อปท. ในพื้นที่เป้าหมาย 5) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (กพด.) 1) ร่วมสำรวจและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำฝน และน้ำบริโภคอื่นๆ ในพื้นที่ 2) จัดทำคู่มือ/แนวทาง/การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค และพัฒนาระบบประปาในพื้นที่ 3) จัดประชุมพัฒนาแผนการขับเคลื่อนงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคที่ปลอดภัยแก่กลุ่มเป้าหมาย 4) ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 5) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.1ร่วมสำรวจและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำฝน และน้ำบริโภคอื่นๆ ในพื้นที่ 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 31,000.00
2 1.2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคที่ปลอดภัยแก่ชุมชน อปท. 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 47,000.00
3 1.3 ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 22,000.00
4 2.1เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน น้ำฝน และ น้ำบริโภคจากโรงกรองน้ำประชารัฐ และแหล่งน้ำประปาภูเขา 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 17,700.00
5 2.2 ศึกษาประสิทธิภาพนวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ำ/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ 1 พ.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 10,000.00
6 2.3 จัดประชุม/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้/สรุปบทเรียน เรื่องการจัดการและปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู และ อปท. ในพื้นที่เป้าหมาย 1 เม.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2561 63,040.00
7 2.4 ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 12,440.00
8 3.1 ร่วมสำรวจและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำฝน และน้ำบริโภคอื่นๆ ในพื้นที่ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 19,200.00
9 3.2 จัดทำคู่มือ/แนวทาง/การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค และพัฒนาระบบประปาในพื้นที่ 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 26,000.00
10 3.3 ให้ความรู้แก่ครู พระพี่เลี้ยง สามเณร ครูอนามัย ครู ตชด. นักเรียน ผู้ดูแลเด็ก และประชาชนในพื้นที่ 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 41,000.00
11 3.4 ประชุมคณะทำงานพัฒนาแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคฯ 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 43,800.00
12 3.5 ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 17,700.00
13 3.6 รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 30,000.00
14 4.ค่าจัดจ้างทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดทำระบบคุณภาพน้ำ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 50,000.00
15 5. ค่าจัดจ้างทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดทำระบบคุณภาพน้ำ 1 รูปแบบ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 45,000.00
รวมเป็นเงิน 475,880.00
งบประมาณ : 475,880.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2562
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนพื้นที่โครงการพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และชุมชนใกล้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำสามารถเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 2. นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3. น.ส.พรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. น.ส.วราภรณ์ ถาวรวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5. นายสิงคร พรมขาว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน 6. นายศรายุทธ อุ่นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 7. น.ส.ปิยภรณ์ เวียงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการจัดการน้ำบริโภค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี2561 ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการด้านอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคของหน่วยผลิตน้ำบริโภค ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยของประชาชน ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ (Product) ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการ (Product) พร้อมทั้งส่งต่อ Product ให้ศูนย์อนามัยนำไปถ่ายทอดให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) แผนงานบูรณาการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี ๒๕๖๑ ขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2. เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 4. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ : หน่วยงานมีการบริหารจัดการและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ: เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ เชิงคุณภาพ : หน่วยงานสามารถดำเนินงานบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่

วิธีการดำเนินงาน : 1.เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านและ ค่าตอบแทนแก่ข้าราชการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านและ ค่าตอบแทนแก่ข้าราชการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 86,880.00
รวมเป็นเงิน 86,880.00
งบประมาณ : 86,880.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ บุคลากรกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มีศักยภาพในการดำเนินงาน มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีการสร้างนวัตกรรม และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น 2. ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 3.ประชาชนได้รับบริการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่ได้มาตรฐานจากภาคีเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.นางสาวนัยนา หาญวโรดม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2.นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3.นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4.นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 5.นางสาวพิชามญชุ์ บุญประจักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 6.นางลลนา ทองแท้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 7.นายกิตติพงศ์ ภูอุดม ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 8.นางอรพรรณ จินกาล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 9.นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 10.นางสาวศรัลชนา ดิษยาวานิช ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 11.นางสาวสมใจ มโนศักดิ์เสรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 12.นางสมาภรณ์ สุขเจริญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 13 นางสาวกนกวรรณ สิวะลีพิทักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวนัยนา หาญวโรดม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (54)17.3 ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการด้านอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคของหน่วยผลิตน้ำบริโภค ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยของประชาชน ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ (Product) ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการ (Product) พร้อมทั้งส่งต่อ Product ให้ศูนย์อนามัยนำไปถ่ายทอดให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) แผนงานบูรณาการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี ๒๕๖๑ ขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2. เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 4. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ: 1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ เชิงคุณภาพ : หน่วยงานสามารถดำเนินงานบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่

วิธีการดำเนินงาน : 1.จัดจ้างผลิตวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2561 2.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงานกลุ่มที่ ๖ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ ๑ –๑๓ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 4.เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่จัดโดยกรมอนามัยและหน่วยงานอื่นๆ , การปฏิบัติงานล่วงเวลา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างผลิตวารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ประจำปี 2561 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 299,700.00
2 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงานกลุ่มที่ ๖ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 8,400.00
3 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 1-13 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 44,990.00
4 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่จัดโดยกรมอนามัยและหน่วยงานอื่นๆ , การปฏิบัติงานล่วงเวลา 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 99,815.00
รวมเป็นเงิน 452,905.00
งบประมาณ : 452,905.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ บุคลากรกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มีศักยภาพ ในการดำเนินงาน มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีการสร้างนวัตกรรม และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น 2. ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 3. ประชาชนได้รับบริการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่ได้มาตรฐานจากภาคีเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.นางสาวนัยนา หาญวโรดม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2.นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3.นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4.นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 5.นางสาวพิชามญชุ์ บุญประจักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 6.นางลลนา ทองแท้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 7.นายกิตติพงศ์ ภูอุดม ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 8.นางอรพรรณ จินกาล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 9.นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 10.นางสาวศรัลชนา ดิษยาวานิช ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 11.นางสาวสมใจ มโนศักดิ์เสรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 12.นางสมาภรณ์ สุขเจริญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 13 นางสาวกนกวรรณ สิวะลีพิทักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวนัยนา หาญวโรดม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (64)22.1 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ/อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการด้านอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคของหน่วยผลิตน้ำบริโภค ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยของประชาชน ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ (Product) ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการ (Product) พร้อมทั้งส่งต่อ Product ให้ศูนย์อนามัยนำไปถ่ายทอดให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) แผนงานบูรณาการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี ๒๕๖๑ ขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2. เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 4. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ: 1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ เชิงคุณภาพ : หน่วยงานสามารถดำเนินงานบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่

วิธีการดำเนินงาน : 1. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เวปไซต์ และระบบฐานข้อมูล 2. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 3. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 4. ค่าจ้างขนส่งสิ่งสนับสนุน 5. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุงานบ้านงานครัววัสดุสำหรับตกแต่งฯ วัสดุสนับสนุนงานสาธารณภัย และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เวปไซต์ และระบบฐานข้อมูล 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 180,000.00
2 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 92,500.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขาภิบาลอาหารและน้ำ 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 7,200.00
4 ค่าจ้างขนส่งสิ่งสนับสนุน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 45,000.00
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุงานบ้านงานครัววัสดุสำหรับตกแต่งฯ วัสดุสนับสนุนงานสาธารณภัย และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 56,900.00
รวมเป็นเงิน 381,600.00
งบประมาณ : 381,600.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ บุคลากรกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มีศักยภาพในการดำเนินงาน มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีการสร้างนวัตกรรม และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น 2. ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 3. ประชาชนได้รับบริการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่ได้มาตรฐานจากภาคีเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.นางสาวนัยนา หาญวโรดม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2.นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3.นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4.นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 5.นางสาวพิชามญชุ์ บุญประจักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 6.นางลลนา ทองแท้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 7.นายกิตติพงศ์ ภูอุดม ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 8.นางอรพรรณ จินกาล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 9.นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 10.นางสาวศรัลชนา ดิษยาวานิช ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 11.นางสาวสมใจ มโนศักดิ์เสรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 12.นางสมาภรณ์ สุขเจริญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 13 นางสาวกนกวรรณ สิวะลีพิทักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวนัยนา หาญวโรดม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 9

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี 2561 ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (65)22.2 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ./อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

แผนจัดสรรงบประมาณ :   6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

หลักการและเหตุผล : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการด้านอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคของหน่วยผลิตน้ำบริโภค ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยของประชาชน ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ (Product) ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการ (Product) พร้อมทั้งส่งต่อ Product ให้ศูนย์อนามัยนำไปถ่ายทอดให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) แผนงานบูรณาการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี ๒๕๖๑ ขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2. เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 4. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ: 1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ เชิงคุณภาพ : หน่วยงานสามารถดำเนินงานบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่

วิธีการดำเนินงาน : 1. ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ 2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 108,000.00
2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 50,550.00
3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 45,000.00
รวมเป็นเงิน 203,550.00
งบประมาณ : 203,550.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ บุคลากรกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มีศักยภาพในการดำเนินงาน มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีการสร้างนวัตกรรม และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น 2. ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 3. ประชาชนได้รับบริการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่ได้มาตรฐานจากภาคีเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.นางสาวนัยนา หาญวโรดม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2.นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3.นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4.นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 5.นางสาวพิชามญชุ์ บุญประจักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 6.นางลลนา ทองแท้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 7.นายกิตติพงศ์ ภูอุดม ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 8.นางอรพรรณ จินกาล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 9.นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 10.นางสาวศรัลชนา ดิษยาวานิช ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 11.นางสาวสมใจ มโนศักดิ์เสรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 12.นางสมาภรณ์ สุขเจริญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 13 นางสาวกนกวรรณ สิวะลีพิทักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวนัยนา หาญวโรดม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 10

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (70)23.5 พัฒนาการจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานของสถานประกอบการด้านอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคของหน่วยผลิตน้ำบริโภค ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมอนามัยของประชาชน ดำเนินการผลิตสินค้าและบริการ (Product) ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการ (Product) พร้อมทั้งส่งต่อ Product ให้ศูนย์อนามัยนำไปถ่ายทอดให้ภาคีเครือข่ายนำไปใช้ในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) แผนงานบูรณาการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุขและด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปี ๒๕๖๑ ขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2. เพื่อนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 4. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ: 1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการและการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ เชิงคุณภาพ : หน่วยงานสามารถดำเนินงานบรรลุผลตามบทบาทหน้าที่

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ คอมพิวเตอร์ และอาคารสำนักงาน 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ 3. ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 4. ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในระดับประเทศ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และอาคารสำนักงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 144,792.00
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 10,000.00
3 ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 240,000.00
4 เข้าร่วมอบรม ประชุม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 33,608.00
5 ติดตามงาน 12 เดือน 1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
รวมเป็นเงิน 468,400.00
งบประมาณ : 468,400.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เจ้าหน้าที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ บุคลากรกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มีศักยภาพ ในการดำเนินงาน มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีการสร้างนวัตกรรม และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น 2. ภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 3. ประชาชนได้รับบริการด้านสุขาภิบาลอาหารและด้านพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคที่ได้มาตรฐานจากภาคีเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.นางสาวนัยนา หาญวโรดม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2.นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3.นายภาคภูมิ องค์สุริยานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4.นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 5.นางสาวพิชามญชุ์ บุญประจักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 6.นางลลนา ทองแท้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 7.นายกิตติพงศ์ ภูอุดม ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 8.นางอรพรรณ จินกาล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 9.นางสาวอภิสราพร สมานทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 10.นางสาวศรัลชนา ดิษยาวานิช ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 11.นางสาวสมใจ มโนศักดิ์เสรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 12.นางสมาภรณ์ สุขเจริญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 13 นางสาวกนกวรรณ สิวะลีพิทักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวนัยนา หาญวโรดม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 11

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและการสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (15)5.5 พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เด็กวัยเรียนถือเป็นทรัพยากรและสมบัติอันล้ำค่าของประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เด็ก วัยเรียน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ มีทักษะสุขภาพ ซึ่งจะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และสามารถจัดการตนเองได้ ทั้งด้านการบริโภคอาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคล และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ จากรายงานของสำนักระบาดวิทยา ในปี 2557 พบว่าเด็กอายุ 5-14 ปี มีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง 170.2 คนต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ 289.3 คนต่อประชากรแสนคน ดังนั้นหากบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ไม่ปลอดภัย อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ การจัดบริการอาหารและน้ำจึงต้องถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และเจริญเติบโตเต็มศักยภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่โครงการมีน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 60 คน 2. สำรวจและเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 30 ตัวอย่าง 3. ติดตามประเมินผลด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 3 โรงเรียน 4. สรุปผลการดำเนินงาน 1 เรื่อง ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 1 และ 12 ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 60 คน เชิงคุณภาพ : สรุปผลการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารฯ 1 เรื่อง เชิงเวลา : ต.ค.60-ก.ย.61

วิธีการดำเนินงาน : 1 จัดทำแบบสำรวจสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 2 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 3. สำรวจและเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 4 ติดตามประเมินผลด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารฯ 5. สรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุม ติดตาม ถอดบทเรียน เฝ้าระวังการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 4 จังหวัดชายแดนใต้ 28 ม.ค. 2561 - 3 ก.พ. 2561 50,000.00
2 พัฒนาศักยภาพครูใหญ่ ครูอนามัย พี่เลี้ยงเด็ก พระพี่เลี้ยง ครูตชด. 1 พ.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 200,000.00
3 ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและการสุขาภิบาลอาหาร 1 พ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2561 50,000.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
งบประมาณ : 300,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่โครงการมีน้ำบริโภคที่สะอาด ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง 2 นักเรียนได้รับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด ปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1 นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 2 นางสาวปิยภรณ์ เวียงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3 นายศรายุทธ อุ่นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 4 นางสาวมธุรส ครองชื่น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 12

ชื่อโครงการ : การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (64)22.1 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ/อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล : ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเชื่อมต่อด่านเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง จึงทำให้ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยและต่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะ การตรวจสอบคุณภาพอากาศ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจส่งผลต่อประชาชน และปัจจัยพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับการดำรงชีวิต ทั้งน้ำและอาหาร จึงยิ่ง ต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพน้ำบริโภคและการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ 10 จังหวัดที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนราธิวาส การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ไม่ได้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องสร้างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการขยายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของพื้นที่ที่ต้องได้รับการดูแลเช่นกัน การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการรับรู้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผน การจัดการระบบ การพัฒนา และการสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่สู่การวางแนวทางระดับนโยบายขับเคลื่อนผลักดันให้พื้นที่เกิดการจัดการตนเองได้

วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 เพื่อสร้างระบบเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่เขต

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1 เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ 1.1. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค สุ่มติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและร้านอาหารมาตรฐาน พร้อมประเมินผล 10 จังหวัด 1.2. ชุดข้อมูลในการสืบค้นสาเหตุ/ปัญหาและการแก้ไขด้านน้ำบริโภค 1 ชุด 2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ เชิงปริมาณ : เครือข่ายการเฝ้าระวังและจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค 100 คน เชิงคุณภาพ : เชิงเวลา :

วิธีการดำเนินงาน : 1 สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง ประชากร ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการออกแบบระบบเฝ้าระวังฯ 2 เชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลจากสถานการณ์อาหารและน้ำทั้งของสำนักฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด และออกแบบระบบเฝ้าระวัง หลักสูตร เครื่องมือในการดำเนินการให้เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัย 3 ประชุมชี้แจ้งแผนกิจกรรมและถ่ายทอดรูปแบบระบบเฝ้าระวังสู่ศูนย์อนามัยและทีมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 4 สร้างความรู้และเทคนิคการจัดการสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภค รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอดความรู้สู่พื้นที่ จำนวน 4 หลักสูตร หลักสูตร 1 การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่ หลักสูตร 2 การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคสำหรับประชาชน หลักสูตร 3 เทคนิคการดูแลและจัดการคุณภาพระบบประปาพื้นฐาน หลักสูตร 4 เทคนิคการดูแลและจัดการคุณภาพระบบประปาแบบมืออาชีพ 5 เยี่ยมเสริมพลัง กำกับ ติดตาม และสุ่มประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ 3 ระยะ (ระยะ ละ 3 จังหวัด) 6 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่ 7 จัดประชุมคืนข้อมูลและผลการดำเนินงานแก่เครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 8 จัดทำรายงานและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อผู้บริหารระดับสูง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงรูปแบบการดำเนินงานและการออกแบบสำรวจข้อมูลฯ 1 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 50,000.00
2 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย 1 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 32,600.00
3 เยี่ยมเสริมพลัง กำกับ ติดตามและสุ่มประเมินผล การดำเนินงานในพื้นที่ 3 ระยะ ละ 3 จังหวัด 1 ก.พ. 2561 - 31 ส.ค. 2561 25,000.00
4 ร่วมประชุมคืนข้อมูลและผลการดำเนินงานแก่เครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 10,800.00
รวมเป็นเงิน 118,400.00
งบประมาณ : 118,400.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ทำให้ทราบสถานการณ์การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและระบบสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2. ประชาชนได้รับบริการน้ำบริโภคและอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1) นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 2) นางสาวนัยนา หาญวโรดม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3) นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 4) นางสาวอังคณา คงกัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5) นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 6) นางสาววราภรณ์ ถาวรวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 7) นายสิงค์คร พรมขาว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน 8) นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 9) นายศรายุทธ อุ่นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 10) นางสาวมธุรส ครองชื่น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 11) นางสาวปิยภรณ์ เวียงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 12) นายศุภณัฐ ทองสม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นายวิโรจน์ วัชระเกียริศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 13

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนาเมืองสุขภาพดีในแหล่งท่องเที่ยว (Healthy City for Tourism)

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (77)25.4 ส่งเสริมการพัฒนาและบริหารการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนจัดสรรงบประมาณ :   11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล : ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่การปฏิรูปเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และส่งเสริมเกิดการแข่งขันและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างความเป็นอัตลักษณ์ สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในสังคมในการเข้ามาปฏิรูป สร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยงที่มีคุณภาพ ทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ที่เน้นการพัฒนาในเชิงคุณภาพ การวางรากฐานและจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว ซึ่งการส่งเสริมและป้องกันโรคถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพ เป็นไปตามแผนการส่งเสริมและป้องกันโรค ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข 20 ปี และสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค การสุขาภิบาล และสุขวิทยาส่วนบุคคล รวมทั้งด้านการสร้างความยั่งยืนของความเป็นเมือง และชุมชน ทำให้เกิดมาตรฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ ประเทศไทย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และเพื่อบรรลุต่อเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในทุกมิติ โดยในเชิงการสาธารณสุข จึงต้องมีการกำหนดทิศทางและกรอบการพัฒนาร่วมกันจากทุกภาพส่วน โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดให้มีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานที่เข้มแข็ง เพื่อช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ อาทิ การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การพัฒนามาตรฐานส้วมสาธารณะ การจัดการขยะ และการจัดสภาพที่พักอาศัยสำหรับ การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยเป้าหมายเชิงพื้นที่ในช่วงพัฒนาแรกคือ แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและต้องการ การพัฒนาเฉพาะ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองสุขภาพดี ให้มีคุณภาพในเชิงระบบสุขภาพ สภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดี กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีการ บูรณาการพัฒนาเมืองสุขภาพดีในแหล่งท่องเที่ยว (Healthy City for Tourism) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และผลักดันให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ได้รับบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐาน มีความยั่งยืน และประชาชน เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่อื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อให้เกิดข้อตกลงการบูรณาการงานด้านการส่งเสริม และป้องกันโรคด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 2 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาเมืองสุขภาพดีใน แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ในทุกมิติของการท่องเที่ยว

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. ประชุมบูรณาการงานระหว่างกรมอนามัย และกรมควบคุมโรคในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเมืองสุขภาพดีในแหล่งท่องเที่ยว 2. สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเมืองสุขภาพดี โดยเน้นที่ระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การสุขาภิบาลอาหาร การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับชุมชนแหล่งท่องเที่ยว

วิธีการดำเนินงาน : 1 จัดทำโครงการ วางแผน และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน 2 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการบูรณาการในเชิงนโยบาย ประเด็นการสร้างความร่วมมือ และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 3 ประชุมร่วมระหว่างกรมอนามัย และกรมควบคุมโรคเพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการงานระหว่างกรมอนามัย และกรมควบคุมโรคในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเมืองสุขภาพดีในแหล่งท่องเที่ยว 4 ประชุมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกระดับ ในการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การสุขาภิบาลอาหาร การจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับชุมชนแหล่งท่องเที่ยว 5 สรุปผลการดำเนินการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมของการบูรณาการการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 17,100.00
2 2. ประชุมร่วมระหว่างกรมอนามัย และกรมควบคุมโรคเพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการงานระหว่างกรมอนามัย กรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่าย ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเมืองสุขภาพดีในแหล่งท่องเที่ยว 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 430,300.00
รวมเป็นเงิน 447,400.00
งบประมาณ : 447,400.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 มีการบูรณาการในเชิงนโยบาย ประเด็นการสร้างความร่วมมือ และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 2 มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมอนามัย และกรมควบคุมโรคใน เพื่อพัฒนาเมืองสุขภาพดีในแหล่งท่องเที่ยว 3 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ในการได้รับบริการทั้ง ด้านสุขภาพ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 4 เกิดความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมืองสุขภาพดีในแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมในทุกกมิติ ทั้งมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลำดับที่ : 14

ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018)

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 18. ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล : ตามแผนบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ไว้คือ “ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้และดำเนินการจนได้มาตรฐานตามที่กำหนด กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนทางวิชาการ ควบคุม และกำกับ ดูแล การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับศูนย์อนามัย ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕60 ที่ผ่านมาหน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อมและศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้ร่วมกันดำเนินการตามโครงการดังกล่าวฯ มาอย่างต่อเนื่อง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ อบต. สมัครเข้าร่วมโครงการและสามารถพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) ตามประเด็นงานหลัก ๙ ระบบ ประกอบด้วย การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การจัดการเหตุรำคาญ การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การประเมิน ผลกระทบต่อสุขภาพ และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖1 Cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง และเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จำนวน 800 คน 2.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ -เชิงปริมาณ : 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) จำนวน 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ : 1. ต้นแบบองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ระบบงาน จำนวน 1 ฉบับ 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) 2 แต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 3 ประสานกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร และจัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ ประกอบโครงการ 4 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) 5 สรุปและประเมินผลโครงการฯ และจัดทำข้อเสนอในการดำเนินงานครั้งต่อไปต่อผู้บริหาร

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 800,000.00
รวมเป็นเงิน 800,000.00
งบประมาณ : 800,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระหว่างพื้นที่ 2 ประชาชนได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1 นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2 นายสุชาติ สุขเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3 นายเอกชัย ชัยเดช ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4 นายพลาวัตร พุทธรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5 นางสาวอารยา วงศ์ป้อม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ : นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางอัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................