หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (64)22.1 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ/อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล : จากการประกาศนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมกับสมาชิกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการลงทุนและการค้า และเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) โดยกำหนดพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส โดยรัฐบาลได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าว ด้วยการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบสุขาภิบาลพื้นฐาน รวมทั้งความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้วยการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (Governance Excellence) การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ (People Excellence) รวมทั้งสอดคล้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560 – 2564 ด้านการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ด้วยการพัฒนาระบบด้านการเฝ้าระวังทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานหลักด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และกำหนดมาตรการรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น จึงได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 2. เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.มีพื้นที่นำร่องการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเด็นสำคัญของจังหวัด 1 จังหวัด 2. ผลักดันให้จังหวัดมีระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข 10 จังหวัด 3. มีระบบฐานข้อมูลด้านด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 4. มีเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 กิจการ

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำแนวทางเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2.จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ 3. พัฒนาพื้นที่นำร่องการเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่ 4.ประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5. การติดตามการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 22 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 103,941.00
2 ลงพื้นที่เพื่อนำร่องระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่ 15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 136,079.00
3 จ้างปรับปรุงระบบฐานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) ให้ครอบคลุมประเด็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) 1 ม.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 250,000.00
4 ติดตามการพัฒนา/ปรับปรุง และการนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561 210,195.00
5 การจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 12 เดือน สายอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 มี.ค. 2561 - 25 ก.ค. 2561 382,980.00
6 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจลักษณะความเสี่ยง กระบวนการผลิต นเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและระบบการจัดการเหตุรำคาญในพื้นที่( การจัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 1 ธ.ค. 2560 - 29 มิ.ย. 2561 69,480.00
7 ประชุมพิจารณาร่างเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (การจัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 1 ธ.ค. 2560 - 29 มิ.ย. 2561 26,520.00
8 ประชุมปรึกษาหารือหน่วยงานส่วนกลาง /ศูนย์อนามัย /สสจ/อปท. เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล 13 พ.ย. 2560 - 13 ธ.ค. 2560 1,805.00
9 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 26 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561 89,000.00
รวมเป็นเงิน 1,270,000.00
งบประมาณ : 1,270,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ประชาชมกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษได้รับการดูแลเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 2. อปท.สามารถนำแบบประเมินความเสี่ยงอนามัยสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการตรวจสอบ และควบคุมกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 3.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อปท มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการปํญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1) นางสาวอำพร บุศรังษี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02590 4359 E-mail Bussarangsri@gmai.com 2) นางสุกานดา พัดพาดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02 590 4190 E mail : Sukanda1212@yahoo.com 3) นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัทพ์ 02590 4202 E-mail ppk_path@yahoo.com

ผู้เสนอโครงการ : ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (65)22.2 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ./อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

แผนจัดสรรงบประมาณ :   6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

หลักการและเหตุผล : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) หรือการส่งเสริมอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและบูรณาการการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อศักยภาพของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ หรือสุขภาพของประชาชน ดังนั้น การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การพัฒนาเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ ต้องอาศัยการสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและชุมชนโดยใช้กลยุทธตามระบบและการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (A2IM) ผนวกกับเครื่องมือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) รวมถึงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะและมีส่วนร่วมในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1) มีข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3 จังหวัด 2) มีรายงานสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 1 ฉบับ 3) มีต้นฉบับคู่มือข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) 1 ฉบับ

วิธีการดำเนินงาน : 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 2) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเพื่อจัดทำกรอบและวางแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำข้อมูลด้านอนามัยสิงแวดล้อมและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 30 ต.ค. 2560 - 25 พ.ค. 2561 3,875.00
2 ลงพื้นที่สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์แปรผล 1 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 216,440.00
3 ประชุมการจัดทำแผนที่ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 14 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 78,000.00
4 ลงพื้นที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2561 15,000.00
5 การสำรวจสถานประกอบการตู้ขนส่งสินค้า 7 พ.ย. 2560 - 25 ม.ค. 2561 59,685.00
รวมเป็นเงิน 373,000.00
งบประมาณ : 373,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 30 ต.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมีฐานข้อมูลเฝ้าระวังและสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 2) นางสุกานดา พัดพาดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02 590 4190 E mail : Sukanda1212@yahoo.com 3) นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัทพ์ 02590 4202 E-mail ppk_path@yahoo.com

ผู้เสนอโครงการ : ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในถสานบริการสาธารณสุข ท้องถิ่น และชุมชน

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (53)17.2 ส่งเสริมการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : จากสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่ต้องเผชิญกับสภาพปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษอากาศ น้ำเสีย รวมถึงปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งในปัจจุบัน มีประเด็นของมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ ที่เป็นแหล่งผลิตของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้ ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการปะปนสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก และเป็นปัจจัยเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยประชาชน กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงต้องสร้างความเข้มแข็งต่อระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ/พื้นที่เสี่ยงมลพิษ 2เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1) เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 1 ชุด 2) รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากเตาเผาขยะติดเชื้อของ รพ. 8 แห่ง

วิธีการดำเนินงาน : 1. ทบทวน สำรวจข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 2. ประชุม พิจารณาร่าง เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เตาเผามูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข 3.จ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเตาเผาขยะติดเชื้อของรพ. 4. สนับสนุนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพิจารณา (ร่าง) เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เตาเผามูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข(เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ) 15 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561 6,116.00
2 จ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเตาเผาขยะติดเชื้อของรพ. 8 แห่งทั่วประเทศ (เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ) 1 ก.พ. 2561 - 30 พ.ค. 2561 850,000.00
3 ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานเรื่องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 1 ก.พ. 2561 - 31 พ.ค. 2561 14,246.00
4 ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงมลพิษ 1 ธ.ค. 2560 - 29 มิ.ย. 2561 13,328.00
5 การจัดประชุมการกำหนดประเภทและขนาดของกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ 2 พ.ย. 2560 - 2 พ.ย. 2560 76,310.00
รวมเป็นเงิน 960,000.00
งบประมาณ : 960,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 พ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการขยะ และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสุกานดา พัดพาดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02 590 4190 E mail : Sukanda1212@yahoo.com

ผู้เสนอโครงการ : ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (57)19.1 เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่มลพิษอากาศ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าสถานการณ์ปัจจุบันของมลพิษ ทางอากาศในประเทศไทย ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน 29 จังหวัด จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีจำนวนวันที่มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานมากที่สุด (150 วัน) รองลงมา คือ ลำปาง (89 วัน) สมุทรปราการ (81 วัน) กรุงเทพมหานคร (74 วัน) และขอนแก่น (70 วัน) สารมลพิษที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซโอโซน และยังตรวจพบฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐาน 9 ใน 10 จังหวัดที่ทำการตรวจวัด ทั้งนี้ สารมลพิษอื่นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดทั้งปี ทั้งนี้ พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษอากาศ โดยพิจารณาจากจำนวนวันที่มีค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน และมีระดับมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ พื้นที่ที่มีปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง และพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ได้แก่ ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่เขตเมือง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และนครปฐม) เป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยปีงบประมาณ 2559 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งมีตัวชี้วัดระดับกระทรวงคือ ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป โดยมีมาตรการหนึ่งที่สำคัญ คือการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม กรณีพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษอากาศ เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รู้เท่าทันสถานการณ์ปัญหา และจัดการป้องกัน และลดผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงได้ ด้วยการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบการสื่อสารความเสี่ยง และสื่อสารเตือนภัยต่อสุขภาพ รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งให้สามารถรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของแกนนำชุมขน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 2. เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่วิกฤตมลพิษอากาศ กรณีหมอกควันภาคเหนือ 3. เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล 4. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน ปี 2561 – 2565 5. เพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ 10 จังหวัด 2. มีข้อเสนอแนะต่อระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศของประเทศไทย 1 ฉบับ 3. มีหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสำหรับ อสม. ด้านการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากหมอกควัน 1 หลักสูตร 4. มีแผนที่ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 1 ชุด 5. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบัที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2573 สู่การปฏิบัติ 1 ครั้ง 6. แกนนำชุมชน/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับการอบรมเรื่องต้นแบบชุมชนแข้มแข็งในการรับมือผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 25 คน 7. การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อย ภัยแล้ง และหมอกควัน 3 ครั้ง

วิธีการดำเนินงาน : 1. จ้างทบทวนข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในเขตและนอกเขตควบคุมมลพิษ กรณีฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 2.กำหนดกรอบ ขอบเขต วิธีการคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มประชากรที่จะเฝ้าระวัง /ชี้แจงและเก็บรวบรวมข้อมูล 3. พัฒนาแผนที่ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกเขตควบคุมมลพิษ 4. พัฒนาหลักสูตร ด้านการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากหมอกควัน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. 5. จ้างประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 6. จัดตั้งคณะกรรมการ/ถ่ายทอด/ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ 7.สรุปบทเรียน/ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างทบทวนข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในเขตและนอกเขตควบคุมมลพิษ กรณีฝุ่นหน้าพระลาน จังหวังหวัดสระบุรี 1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561 190,000.00
2 ประชุมวางกรอบ กำหนดขอบเขต วิธี และคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มประชากรที่จะเฝ้าระวัง และวางแผนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี 1 พ.ย. 2560 - 2 พ.ย. 2560 31,968.00
3 ประชุมสรุปผลดำเนินงานด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และการจัดแผนการดำเนินงานปี 61 13 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561 13,032.00
4 จัดประชุมกำหนดกรอบหลักสูตรการพัฒนาความสามารถเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับและหลักสูตรอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม)(กรณีหมอกควันภาคเหนือ ) 19 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560 31,000.00
5 ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนและร่วมประชุมการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน 31 ต.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 10,818.00
6 จ้างประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 300,000.00
7 จ้างจัดทำระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบัที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2573 1 ธ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561 150,000.00
8 ลงพื้นที่ติดตามประสานการดำเนินงานในพื้นที่การพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 ธ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561 26,620.00
9 ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการและ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน 30 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560 17,308.00
10 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 9,879.00
11 อบรมพัฒนาขีดความสามารถแกนนำชุมชนและเจ้าหน้าที่เกี่เกี่ยวข้องเรื่องการการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเพื่อรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 19 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561 220,385.00
รวมเป็นเงิน 1,001,010.00
งบประมาณ : 1,001,010.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ประชาชมกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศได้รับการดูแลเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ และสามารถป้องกันตัวเองจากผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศได้อย่างถูกต้อง 2. หน่วยงานที่เกี่ยวและภาคีเครือข่ายสามารถนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 3.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อปท มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการปํญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้เ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอำพร บุศรังษี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02590 4359 E-mail Bussarangsri@gmai.com3) นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัทพ์ 02590 4202 E-mail ppk_path@yahoo.com

ผู้เสนอโครงการ : ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนและพัฒนากรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
21. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทั้งระดับประเทศ กระทรวงและระดับกรม(นโยบายไทยแลนด์ 4.0 MOPH 4.0 DOH 4.0 และ กองป 4.0) ในการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 2. เพื่อบริหารจัดการภายในหน่วยงานและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรคุรภาพ คู่คุณธรรมตามนโยบายกรมอนามัย 1 หน่วยงาน 2. พัฒนาองค์กรให้ได้ตามเกณณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างน้อยระดับ 3 3. การบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการดำเนินงาน : 1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 2. บริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานและกรมอนามัย 3. ดำเนินการตามแผน 4. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลตามภารกิจหน่วยงาน 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 702,600.00
2 บริหารจัดการค่าเช่าบ้าน 2 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2561 192,000.00
3 การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนาของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตามบทบาท ภารกิจที่เกี่ยวข้อง 2 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2561 55,990.00
4 การจัดประชุมคณะกรรมการ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ต.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561 2,000.00
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 18 เม.ย. 2561 - 20 เม.ย. 2561 220,000.00
6 การผลิตเอกสารวิชาการ 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 476,000.00
รวมเป็นเงิน 1,648,590.00
งบประมาณ : 1,648,590.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรในหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายการเป็นองคืกรคุณภาพคู่คุณธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1) นางสาวอำพร บุศรังษี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02590 4359 E-mail Bussarangsri@gmai.com 2) นางสุกานดา พัดพาดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02 590 4190 E mail : Sukanda1212@yahoo.com 3) นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัทพ์ 02590 4202 E-mail ppk_path@yahoo.com 4) นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ นั กวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02590 4484 E-mail : jrodsawad@gmail.com 5) นางสุวรรณา เนียมประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ โทรศัพท์ 02590 4345 E-mail : suwanna.n@anamai.mail.go.th

ผู้เสนอโครงการ : ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................