หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคภายใต้แผนฯบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (59)20.1 ประเมินและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค

แผนจัดสรรงบประมาณ :   4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หลักการและเหตุผล : ศูนย์เป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการน้ำบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน 2.สนับสนุนข้อมุลทางห้องปฏฺบัติการเพื่อการเฝ้าระวังการจัดการน้ำบริโภค

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ให้การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบโครงการพัฒนาการเฝ้าระวังการจัดการน้ำเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 2,500 ตัวอย่าง

วิธีการดำเนินงาน : 1.สนับสนุนอุปกรณ์และภาชนะสุ่มเก็บตัวอย่างให้กับหน่วยงานภายในกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคีเครือข่ายกรมอนามัย 2.รับตัวอย่างจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเข้าห้องปฏิบัติการ 3.ตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำต่างๆ ตามการร้องขอของแต่ละโครงการ 4.นำส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการและภาคีเครือข่าย

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำต่างๆ ตามการร้องขอของโครงการน้ำบริโภคปลอดภัย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 127,920.00
รวมเป็นเงิน 127,920.00
งบประมาณ : 127,920.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.ประชาชนได้รับการจัดการน้ำเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย 2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบไปใช้เพื่อการเฝ้าระวังและการจัดการน้ำเพื่อการบริโภคได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการผลิตชุดทดสอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (64)22.1 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ/อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หลักการและเหตุผล : ศูนย์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนการเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ให้การสนับสนุนชุดทดสอบทางภาคสนามชนิดต่าง ๆแก่หน่วยงาน ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 48ราย(จำนวน 24,000 ขวด)

วิธีการดำเนินงาน : 1. ดำเนินการผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามชนิดต่าง ๆแก่หน่วยงานภายในกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. จัดส่งสิ่งสนับสนุนและชุดทดสอบทางภาคสนามชนิดต่าง ๆให้แก่หน่วยงานที่ขอรับบริการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามชนิดต่าง 2.จัดส่งสิ่งสนับสนุนและชุดทดสอบทางภาคสนามให้แก่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามการร้องขอ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 396,950.00
รวมเป็นเงิน 396,950.00
งบประมาณ : 396,950.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการผลิตชุดทดสอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 16. จังหวัดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (65)22.2 เฝ้าระวังและพัฒนาขีดความสามารถ จนท.สธ./อปท.ในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

แผนจัดสรรงบประมาณ :   6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

หลักการและเหตุผล : ศูนย์เป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ให้การสนับสนุนชุดทดสอบทางภาคสนามชนิดต่าง ๆแก่หน่วยงาน ในพื้นที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวน 5 ราย (5,000 ขวด)

วิธีการดำเนินงาน : 1.ดำเนินการผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามชนิดต่าง ๆแก่หน่วยงานภายในกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. จัดส่งสิ่งสนับสนุนและชุดทดสอบทางภาคสนามชนิดต่าง ๆให้แก่หน่วยงานที่ขอรับบริการในโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ผลิตชุดทดสอบทางภาคสนามชนิดต่าง 2.จัดส่งสิ่งสนับสนุนและชุดทดสอบทางภาคสนามให้แก่หน่วยงานต่างๆตามการร้องขอในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 473,250.00
รวมเป็นเงิน 473,250.00
งบประมาณ : 473,250.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำภายใต้แผนฯบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (53)17.2 ส่งเสริมการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : ศูนย์เป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนข้อมุลทางห้องปฏฺบัติการในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขสู่ Green&Clean Hospital

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
3,000 ตัวอย่าง

วิธีการดำเนินงาน : 1.สนับสนุนอุปกรณ์และภาชนะสุ่มเก็บตัวอย่างให้กับหน่วยงานภายในกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคีเครือข่ายกรมอนามัย 2.รับตัวอย่างจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเข้าห้องปฏิบัติการ 3.ตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำต่างๆ ตามการร้องขอของแต่ละโครงการ 4.นำส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการและภาคีเครือข่าย

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณน้ำบริโภคและน้ำเสีย/น้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำต่างๆ ตามการร้องขอของโครงการGreen&Clean Hospital 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 2,683,300.00
รวมเป็นเงิน 2,683,300.00
งบประมาณ : 2,683,300.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบไปใช้เพื่อสนับสนุนประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความสามารถจัดการขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินทางห้องปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 18. ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

หลักการและเหตุผล : ศูนย์เป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ได้นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี 1 เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : พัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 108,960.00
รวมเป็นเงิน 108,960.00
งบประมาณ : 108,960.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ศูนย์ฯมีการบริหารจัดการองค์ที่ทันสมัยและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีปราบศัตรูพืชในน้ำ(ภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (59)20.1 ประเมินและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค

แผนจัดสรรงบประมาณ :   4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หลักการและเหตุผล : จากสถานการณ์การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชจำนวนมากในภาคเกษตร ทำห้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำและห่วงโซ่อาหาร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ศูนย์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีปราบศัตรูพืชในน้ำขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ได้เทคนิคการวิเคราะห์สารเคมีปราบศัตรูพืชในใน้ำ 2.เพื่อทราบถึงปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีปราบศัตรูพืชในน้ำจากพื้นที่เกษตร

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.ตัวอย่างน้ำในพื้นที่แปลงนาข้าว แปลงผัก ในเขตจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีรวมทั้งหมด 44 ตัวอย่าง 2.ร้อยละ 90 ของจำนวนตัวอย่างดำเนินการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

วิธีการดำเนินงาน : 1.สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่แปลงนาข้าว แปลงผัก ในเขตจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีรวมทั้งหมด 44 ตัวอย่าง 2.ตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 100,000.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.ได้เทคนิคการวิเคราะห์สารเคมีปราบศัตรูพืชในใน้ำด้วยเทคนิค GC-MS 2.ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีปราบศัตรูพืชในน้ำจากพื้นที่เกษตร ในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววชิรา ซอโฉม

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวนพเก้า พรหมมี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวนพเก้า พรหมมี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันอา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

ยุทธศาสตร์ : 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ

cluster : กลุ่มวัยเรียน

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (15)5.5 พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ศูนย์เป็นหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับสนับสนุนและอ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและการบ่งชี้สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังน้ำบริโภคในโรงเรียนของศูนย์อนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ให้การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ โครงการเฝ้าระวังน้ำบริโภคในโรงเรียนของศูนย์อนามัยไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง

วิธีการดำเนินงาน : 1.สนับสนุนอุปกรณ์และภาชนะสุ่มเก็บตัวอย่างให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมอนามัย 2.รับตัวอย่างจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเข้าห้องปฏิบัติการ 3.ตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำกรมอนามัย 4.นำส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย ตามการร้องขอของศูนย์อนามัย ในโครงการน้ำบริโภคในโรงเรียน 1 ธ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561 59,500.00
รวมเป็นเงิน 59,500.00
งบประมาณ : 59,500.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.โรงเรียนได้รับการจัดการน้ำเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย 2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบไปใช้เพื่อการเฝ้าระวังและการจัดการน้ำเพื่อการบริโภคได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวนพเก้า พรหมมี ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................