หน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (55)18.1 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เป็นพระราชบัญญัติที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชนตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และให้สิทธิแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการมีสิทธิยื่นคำอุทธรณ์ และในสถานการณ์ปััจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆมักจะได้รับผลกระทบจากกิจการที่ดำเนินการนั้นด้วย ดังนั้นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสังคมจึงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาเรื่อยไปตลอดเวลาโดยมากบ้างน้อยบ้างตามความจำเป็นแห่งสภาพของสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- ร่างกฎกระทรวง 4 เรื่อง - ร่างประกาศกระทรวง 18 ฉบับ

วิธีการดำเนินงาน : จัดประชุม 1.คณะกรรมการและอนุกรรมการตามกฎหมาย 2.การขับเคลื่อนการบริหารงานกฎหมาย 3.สนับสนุนการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข 18 ต.ค. 2560 - 15 ส.ค. 2561 534,650.00
2 จัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงิืื่อนไขในการดำเนินการร่วมกันของ อปท.หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการของรัฐหรือส่วนราชการอื่นในการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. .... (มาตรา 18 วรรค 2) 19 ก.ย. 2559 - 27 ต.ค. 2559 32,125.00
3 ประชุมอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 26 ต.ค. 2560 - 21 มิ.ย. 2561 8,775.00
4 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 9 ต.ค. 2560 - 6 ส.ค. 2561 127,050.00
5 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิรูปกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม กลุ่มกฎหมาย 2 ต.ค. 2560 - 3 ก.ย. 2561 9,700.00
6 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ 22 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561 36,600.00
7 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนแนวทางเพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ 25 ต.ค. 2560 - 4 เม.ย. 2561 18,600.00
8 สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 360,000.00
9 ประชุมคณะทำงานแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ พรบ.สุสานฯ 1 พ.ย. 2560 - 31 ม.ค. 2561 8,400.00
รวมเป็นเงิน 1,135,900.00
งบประมาณ : 1,135,900.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 19 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : -ร่างกฎกระทรวง 4 เรื่อง -ร่างประกาศกระทรวง 18 ฉบับ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสุภาวดี จันทมุด

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวพรรณวรท อุดมผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสมชาย ตู้แก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (56)18.2 ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : สถานการณ์ปํญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทั้งระดับท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคประชาชน ยังมีความจำเป็นที่ต้องเร่งรัดพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มาตรการทางกฎหมายจึงเป็ฯสิ่งสำคัญที่จะควบคุมพฤติกรรมของสังคมให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ทำความเข้าใจ และให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการสนับสนุนการดำเนินงานของพืื้นที่ไห้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.ฝ่ายเลขาคณะกรรมการสาธารณสุขได้รับการชี้แจงการดำเนินการตามบทบาทหน้้าที่จำนวน 76 จังหวัด 2.เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1-13 เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและวิชาการจำนวน 13 ศูนย์

วิธีการดำเนินงาน : 1.จัดประชุม 2.สนับสนุนการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนคณะกรรมสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบ 6 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560 720,000.00
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพศูนย์อนามัยในการสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิิ่มเติม 23 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560 270,000.00
3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 27 ธ.ค. 2560 - 8 ส.ค. 2561 35,750.00
4 คู่มือแนวทางในการดำเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขังหวัด คณะกรรมการเปรียบเทียบ และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 9 ต.ค. 2560 - 1 พ.ย. 2560 16,000.00
5 จัดประชุมชี้แจงบทบาทและกลไกการ่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายของคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 8 พ.ย. 2560 - 9 พ.ย. 2560 7,700.00
6 สนับสนุนการดำเนินการของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 180,000.00
7 จัดพิมพ์พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 500,000.00
8 จัดพิมพ์กฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้สู่ประชาชน 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 500,000.00
รวมเป็นเงิน 2,229,450.00
งบประมาณ : 2,229,450.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.ฝายเลขาคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเข้าใจในบทบาทการดำเนินงานตามกฎหมายและวิชาการ 2.ศูนย์อนามัยที่ 1-13 มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและวิชาการ และสามารถเป็นพื่่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาให้แก่จังหวัดและพื้นที่ใด้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : น.ส.ชญาณี ศรีวรรณ น.ส.ชญาภา เปลี่ยนพานิช

ผู้เสนอโครงการ : น.ส.สกุณา คุณวโรฒม์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสมชาย ตู้แก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (55)18.1 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 (มาตรา 66) ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยมีอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ผู้ประกอบการหรือประชาชนใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยมีหน้าที่กำหนดประเด็นข้อกฎหมายหรือประเด็นข้อเท็จจริงเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอุทธรณ์เสนอร่างคำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อรองรับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 66 2.เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการทำร่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ร้อยละของสำนวนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ร้อยละ 60 ของเรื่องที่ได้รับ

วิธีการดำเนินงาน : 1.จัดประชุมคณะกรรมการ 2.จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 3.สนับสนุนการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 5 ม.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561 156,355.00
2 ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 6 ต.ค. 2560 - 3 พ.ย. 2560 51,426.00
3 ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 12 ม.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 44,380.00
4 สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 384,000.00
รวมเป็นเงิน 636,161.00
งบประมาณ : 636,161.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เรื่องอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาโดยเร็ว เป็นธรรม และถูกต้องครบถ้วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเป็นการทบทวนการใช้อำนวจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายคมน์พิสิฐ พุฒิเผือก 2.นายอัฒพงศ์ ปานแก้ว 3.นางสาวจันทร์ทิพย์ สำราญเร็ญ

ผู้เสนอโครงการ : นายเมธี ชุ่มศิริ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสมชาย ตู้แก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (56)18.2 ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : นวัตกรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งสำหรับการ่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ และของกระทรวง ในการดำเนินงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน การดำเนินงานด้านกฎหมายเป็นแขนงหนึ่งที่ต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลรายละเอียดของกฎหมาย และใช้สิทธิที่ตนพึงมีเมื่อได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมแจ้งต่อผู้ที่รับผิดชอบได้ทันท่วงที และข้อมูลที่ได้จากยังสามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขช่องว่างของกฎหมายใด้ทันท่วงที

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อได้สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น 2.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.โปรแกรมสำเร็จรูปการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรับแก้ไข 1โปรแกรม 2.โปรแกรมกำกับ ติดตามรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด / คณะกรรมการเปรียบเทียบ 1 โปรแกรม 3.ระบบการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของประชาชน 1 ระบบ

วิธีการดำเนินงาน : 1.พัฒนาโปรแกรมจากข้อเสนอแนะ 2.ผลิดโปรแกรมกำกับ ติดตามรายงานการดำเนินงาน 3.ผลิตระบบพิิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ 4.สนับสนุนการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปการบังคับใข้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 2 ต.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2561 32,280.00
2 จัดทำโปรแกรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการเปรียบเทียบ 5 ต.ค. 2560 - 18 ก.ค. 2561 40,420.00
3 จัดทำระบบพิทักและคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ระยะที่ 1) 4 ต.ค. 2560 - 28 มิ.ย. 2561 44,950.00
4 สนับสนุนการดำเนินงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 300,000.00
5 จัดทำแอนนิเมชั่นเรื่องการบังใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 1 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 80,000.00
รวมเป็นเงิน 497,650.00
งบประมาณ : 497,650.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายของอปท.ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2.ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการเปรียบเทียบ 3.มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงจากประชาชนถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.นางมะลิลา ตันติยุทธ 2.น.ส.พรนภา แซ่ลี้้ 3.น.ส.เนรัญชรา แช่มขุนทด

ผู้เสนอโครงการ : น.ส.สกุณา คุณวโรฒม์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสมชาย ตู้แก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ : 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 15. ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน

cluster : กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (56)18.2 ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย

แผนจัดสรรงบประมาณ :   3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมอนามัยมีบทบาทหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนากฎหมาย รวมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อนามัยและพื้นที่ รวมทั้งให้คำปรึกษา ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวที่ผ่านมาประกอบกับนโยบายกรมที่ต้องการให้หน่วยงานทุกหน่วยในกรมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรม จึงจำต้องมีสิ่งสนับสนุนที่เพี่ยงพอในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายและประสิทธิภาพได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารการจัดการภาครัฐของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุ่ข

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได้รับการพัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและวิชาการ จำนวน 28 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1.จัดประชุมสื่อสารนโยบาย 2.สนับสนุนการดำเนินงาน 3.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 4.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การบริหารจัดการหน่วยงาน (วัสดุสำนักงาน ค่าทางด่วน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าล่วงเวลา วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์) 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 429,306.00
2 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 2 ต.ค. 2560 - 30 ส.ค. 2561 12,250.00
3 พัฒนาองค์กรตามนโยบายกรม HLO/HPO 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 202,479.00
4 นิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์อนามัยและพื้นที่ 1 ม.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 7,060.00
5 เยี่ยมเสริมพลังศูนย์อนามัยที่ 1-12 2 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561 35,344.00
6 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆ 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 265,681.00
7 สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 195,000.00
รวมเป็นเงิน 1,147,120.00
งบประมาณ : 1,147,120.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : หน่วยงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจุฑามาศ แสงส่ง

ผู้เสนอโครงการ : นางมานิตย์ พิรักษา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสมชาย ตู้แก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 21. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : ข้าราชการทุกคนที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนค่่าใช้้จ่าย(ค่าเข่าบ้าน) ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมเพื่อชี้แจงผู้มีสิทธิในการใช้สิทธิสำหรับการเบิกจ่ายตามสิทธิที่ได้รับ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิแก่ผู้มีสิทธิ 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 162,000.00
รวมเป็นเงิน 162,000.00
งบประมาณ : 162,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับสิทธิที่ถูกต้อง เป็นธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : น.ส.อรณิชา บรรพศรี

ผู้เสนอโครงการ : นางมานิตย์ พิรักษา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสมชาย ตู้แก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (46)15.1 ทบทวนสถานการณ์ และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ ทุกระดับ ส่วนกลางเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : สถานการณ์ปํญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทั้งระดับท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคประชาชน ยังมีความจำเป็นที่ต้องเร่งรัดพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มาตรการทางกฎหมายจึงเป็ฯสิ่งสำคัญที่จะควบคุมพฤติกรรมของสังคมให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อ สนับสนุน แนวทางในการทำงานของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานของพืื้นที่ไห้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้อง ประชาชน

วิธีการดำเนินงาน : จัดพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดพิมพ์พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561 499,800.00
รวมเป็นเงิน 499,800.00
งบประมาณ : 499,800.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย และสามารถใ้ช้กฎหมายบังคับในพื้นที่ใด้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : น.ส.เนรัญชรา แช่มขุนทด

ผู้เสนอโครงการ : น.ส.สกุณา คุณวโรฒม์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสมชาย ตุู้แก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (46)15.1 ทบทวนสถานการณ์ และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ ทุกระดับ ส่วนกลางเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : สถานการณ์ปํญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทั้งระดับท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคประชาชน ยังมีความจำเป็นที่ต้องเร่งรัดพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มาตรการทางกฎหมายจึงเป็ฯสิ่งสำคัญที่จะควบคุมพฤติกรรมของสังคมให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสารณสุข 2.เพื่อให้ประชาชนรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองในการใช้กฎหมาย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2.ประชาชนทั่วไป

วิธีการดำเนินงาน : สนับสนุนผ่านศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันสุขภาวเขตเมือง

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดพิมพ์หนังสือรวมข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2535 1 ม.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561 500,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ประชาชนมีความรู้ในการเรียกร้องสิทธิและรู้ในหน้าที่ของตนเอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : น.ส.เนรัญชรา แช่มขุนทด

ผู้เสนอโครงการ : น.ส.สกุณา คุณวโรฒม์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายสมชาย ตู้แก้ว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายดนัย ธีวันดา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................