หน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : ตามที่ศูนย์ทันตสาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจหลักขององค์กรโดยเป็นหน่วยงานที่เน้นด้านการพัฒนากลไกสนับสนุน และมาตรฐานทางวิชาการ และระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุขในชุมชนที่เชื่อมโยงทั้งในระดับ Global-Local โดยมีขอบเขตการดำเนินงานคือวิจัย (Research) สัมมนา ฝึกอบรม (Training) สาธิต (Demonstration) การดำเนินงานตามโครงสร้างหน่วยงานศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศจึงมีบุคลากรที่สนับสนุนบทบาทภารกิจดังกล่าวที่เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศมีบุคลากรผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) จำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้มีสิทธิ์และเป็นการเบิกจ่ายตามสิทธิ์ที่ได้รับดังกล่าวจึงจัดทำโครงการการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : 1.สำรวจจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.) 2.จัดทำแผนการจ่ายเงินงบประมาณ 3. จัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง 4. ขออนุมัติโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 360,000.00
2 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 260,000.00
3 เงินสมทบประกันสังคม 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 73,233.00
รวมเป็นเงิน 693,233.00
งบประมาณ : 693,233.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. บุคลากรได้รับค่าตอบแทนแพทย์ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 2. บุคลากรได้รับค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางราตรี เหนือกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร053-140141 E-mail : ratree.n@anamai.mail.go.th

ผู้เสนอโครงการ : : นางสาวแววดาว ขันหลวง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางราตรี เหนือกลาง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแมนสรวง วงศ์อภัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ตามที่ศูนย์ทันตสาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจหลักขององค์กรโดยเป็นหน่วยงานที่เน้นด้านการพัฒนากลไกสนับสนุน และมาตรฐานทางวิชาการ และระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุขในชุมชนที่เชื่อมโยงทั้งในระดับ Global-Local โดยบทบาทของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม และเครื่องมือด้านการส่งเสริมป้องกันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากที่มีความเหมาะสมกับชุมชนและบริบทของประเทศ ตามความจำเป็นและความต้องการของเขตบริการสุขภาพ และดำเนินงานสนับสนุนสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพื้นที่ศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับกรมอนามัย โดยทำงานร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พร้อมทั้งสาธิตรูปแบบวิธีการ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยกรมอนามัยไปประยุกต์และปรับใช้ในภูมิภาคด้วยกระบวนการความร่วมมือกับต่างประเทศให้มีความเหมาะสมและเพื่อให้เกิดต้นแบบการส่งเสริมป้องกันทางสุขภาพช่องปากที่มีความเหมาะสมในแต่ละประเทศ โดยเน้นในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ การดำเนินการดังกล่าวมีโครงสร้างทางการบริหาร 3 กลุ่มงาน ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามแผนงาน คือกลุ่มงานพัฒนาวิชาการ กลุ่มงานคลินิกสาธิตทันตกรรม และกลุ่มงานอำนวยการ ซึ่งจะต้องทำงานสอดประสานและสนับสนุนภารกิจขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้การดำเนินการตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จึงจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานมีการบริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2. จัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง 3. ขออนุมัติโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การบริหารจัดการหน่วยงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,290,175.00
รวมเป็นเงิน 1,290,175.00
งบประมาณ : 1,290,175.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : หน่วยงานมีการบริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางราตรี เหนือกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร053-140141 E-mail : ratree.n@anamai.mail.go.th

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวแววดาว ขันหลวง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางราตรี เหนือกลาง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแมนสรวง วงศ์อภัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการวิจัย “การพัฒนาและใช้แอพพลิเคชั่น (Application) ร่วมกับแบบจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือนจริงในการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุประเทศไทย”

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
14. ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (51)16.3 การพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการสร้างเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคในช่องปากในประเด็นใหม่

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : จากข้อมูลการสำรวจสภาวะช่องปากในประเทศไทยของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 พ.ศ.2555 พบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุ 60-74 ปี พบปัญหาการสูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ 7.2 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในอายุ 80-89 ปี พบสูงถึงร้อยละ 32.2 1 ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และผู้สูงอายุที่มีความต้องการช่วยเหลือพิเศษ และจากข้อมูลในปี 2542 ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งช่องปาก ในเพศชาย 5.2 และเพศหญิง 4.6 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าอัตราการมีชีวิตรอดระยะ 5 ปี มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับระยะการเกิดโรค การตรวจพบโรคระยะแรกเริ่มและได้รับการรักษาโดยเร็วจะทำให้อัตราการรอดสูงขึ้น โดยภาพรวมมะเร็งช่องปากที่มีระยะการเกิดโรค (stage) ที่ 1 หรือ 2 จะมีอัตราการมีชีวิตรอดร้อยละ 70 หากเป็นระยะที่ 3 และ 4 จะลดลงเหลือร้อยละ 50 และ 35 ตามลำดับ นอกจากนี้สภาพบริบทการทำงานของทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องทำการตรวจ คัดกรอง เก็บข้อมูลสภาวะทางทันตสุขภาพ และวางแผนงานเฝ้าระวัง มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการด้านทันตกรรมและทันตสาธารณสุข สภาพปัญหาที่ทางภาครัฐยังขาดการวางระบบการบันทึกข้อมูลทันตสุขภาพ ระบบการฝึกแบบจำลองเสมือนจริง (Simulation System) และการใช้ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้บริการทางทันตกรรมและทันตสาธารณสุข ส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบในคลินิกและสถานบริการในชุมชนในด้านการรับผู้ป่วย การตรวจ คัดกรองและจัดการมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ คัดกรองสภาพช่องปาก และรอยโรคมะเร็งในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีจากตนเอง/ผู้ดูแล (Care giver และ Care Manager) อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทันตบุคลากร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแบบฟอร์มเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ โดยการออกแบบและพัฒนาเป็น Application ในการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก ซึ่งพัฒนามาจากแบบการตรวจและประเมินสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทันตแพทย์และทันตบุคลากรในจังหวัดร้อยเอ็ด ในการออกแบบและพัฒนาแบบตรวจรอยโรคในช่องปาก เพื่อใช้ในการตรวจ คัดกรองรอยโรคช่องปากในคลินิกทันตกรรมและชุมชน โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากการใช้ Application ในการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากแล้ว ทางศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศได้ออกแบบและพัฒนาแบบจำลองช่องปากและรอยโรคมะเร็งในช่องปากแบบเสมือนจริง เพื่อใช้เป็นสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ และเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการช่วยฝึกการตรวจสภาพช่องปากและรอยโรคมะเร็งในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุให้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตบุคลากรและทันตแพทย์ นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปากสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการการส่งต่อ เพื่อรักษาโรคมะเร็งช่องปาก และเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังทางทันตสาธารณสุขในชุมชนได้ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาขยายเป็นวงกว้างในเขตสุขภาพทั่วประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อออกแบบ วิจัย และพัฒนา Application และแบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งในช่องปาก ประเมินสุขภาพช่องปาก และงานเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาต้นแบบและทักษะในการเก็บข้อมูลด้านการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้ Application และระบบการฝึกแบบจำลองเสมือนจริง 3. เพื่อพัฒนาต้นแบบในการฝึกอบรมด้านการบันทึกข้อมูลและการใช้ข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนางานเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพให้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตบุคลากร และทันตแพทย์ 4. เพื่อเป็นเวทีที่จะระดมแนวความคิดในการพัฒนาโมเดลต้นแบบด้านการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก และระบบการฝึกแบบจำลองเสมือนจริงให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำผลการประชุมที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศต่อไป 5. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ มาใช้เป็นฐานข้อมูลทางระบบเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพต่อไป

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ผู้สูงอายุในจังหวัดต้นแบบ (เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, ลำปาง ฯลฯ) และจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปาก จำนวน 10,000 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล ทันตบุคลากรและทันตแพทย์ ได้รับการฝึกอบรมด้านการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปากจากแบบจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือนจริง และฝึกอบรมด้านการบันทึกและส่งต่อข้อมูลโดยใช้ Application จำนวน 950 คน 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยถูกนำไปเผยแพร่แหล่งต่างๆ เช่น เวปไซด์,จดหมายข่าว, วารสาร หรือนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการต่างๆ ฯลฯ 1 เรื่อง เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการตรวจพบ/สงสัย ผู้สูงอายุจะได้รับการส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยและได้รับรักษารอยโรคมะเร็งช่องปากตามสิทธิการรักษาของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป >3 จังหวัดต้นแบบ

วิธีการดำเนินงาน : 1.ศึกษาความต้องการจากภาคีเครือข่ายทางวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อออกแบบและพัฒนา Application และแบบจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือนจริง เพื่อใช้ในการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก 2.ประสานงานกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม สำนักทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยเขตที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ 3.จัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการ คอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล ทันตบุคลากรและทันตแพทย์ เพื่อพัฒนาต้นแบบ Application ในการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากร่วมกับแบบจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือน จริงในจังหวัดต้นแบบ (เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, ลำปาง, นครศรีธรรมราช ฯลฯ) 4.ประเมินผลและปรับปรุง Application ในการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก และแบบจำลอง สภาพช่องปากแบบเสมือนจริง 5.ดำเนินการขยายผลโครงการฝึกอบรมให้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล ทันตบุคลากรและทันตแพทย์ให้กับ ศูนย์อนามัยเขตที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และสถานบริการภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่ เข้าร่วมโครงการ 6.เก็บข้อมูลและสรุปผลการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก รวมถึงข้อมูลการส่งต่อ เพื่อการ ยืนยันผลการวินิจฉัยและการรักษารอยโรคมะเร็งช่องปาก 7.ประเมินผล ปรับปรุงระบบ เพื่อพัฒนา Application ในการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก ร่วมกับแบบจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือนจริงต่อไป เพื่อใช้ในการดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.ประสานงาน ศึกษาความต้องการจากภาคีเครือข่ายทางวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจากการฝึกอบรม เพื่อออกแบบและพัฒนา Application และแบบจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือนจริงและจัดซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2561 250,000.00
2 2.จัดฝึกอบรมและประเมินผลให้แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดต้นแบบ(เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, ลำปาง, นตรศรีธรรมราช ฯลฯ) เพื่อพัฒนาต้นแบบApplication ในการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากร่วมกับแบบจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือนจริง 1 พ.ย. 2560 - 31 ม.ค. 2562 300,000.00
3 3.ขยายผลการฝึกอบรม พร้อมเก็บข้อมูลและสรุปผลการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก รวมถึงข้อมูลการส่งต่อ เพื่อการยืนยันผลการวินิจฉัยและการรักษารอยโรคมะเร็งช่องปาก 1 ก.พ. 2561 - 31 พ.ค. 2562 800,000.00
4 4.ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ผล พร้อมสรุปรายงานผลงานวิจัย 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 50,000.00
รวมเป็นเงิน 1,400,000.00
งบประมาณ : 1,400,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2562
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. Application สำหรับใช้ในการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปาก เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปาก และงานเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ 2. ต้นแบบในการเก็บข้อมูลด้านการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้ Application และระบบการฝึกแบบจำลองเสมือนจริง 3. รูปแบบในการฝึกอบรมในการตรวจ บันทึกข้อมูลและการใช้ข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนางานเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพให้แก่ทันตบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4. โมเดลต้นแบบด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งในช่องปากและระบบการฝึกแบบจำลองเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศต่อไป 5. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปาก หากมีการตรวจพบ/สงสัย ผู้สูงอายุจะได้รับการส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษารอยโรคมะเร็งช่องปากตามสิทธิการรักษาของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 6. ข้อมูลที่ได้จากการตรวจ คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เป็นฐานข้อมูลทางระบบเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทพ.ดร.แมนสรวง วงศ์อภัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร 053-140141 E-mail :mansuang.w@anamai.mail.go.th

ผู้เสนอโครงการ : ทพ.ดร.แมนสรวง วงศ์อภัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ทพ.ดร.แมนสรวง วงศ์อภัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : ทพ.ดร.แมนสรวง วงศ์อภัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัยได้กำหนดทิศทางและกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ให้การทำงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ำซ้อน งานสารสนเทศ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จึงเล็งเห็นการที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 จะต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศก่อน เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านสารสนเทศแล้วนำเทคโนโลยีไปต่อยอดองค์ความรู้หรือสนับสนุนการทำงานหลักของหน่วยงานในหลายๆด้าน

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 2.เพื่อประชาสัมพันธ์ DOH Dashboard

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาด้านงานสารสนเทศ จำนวน 12 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1 วิเคราะห์การใช้งานพื้นฐานของบุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานหลักของหน่วยงาน และจัดทำหนังสือเวียนภายในหน่วยงาน 2 จัดทำแผนการดำเนินงาน 3 ประสานงานกับหน่วยงาน หรือสถานที่ฝึกอบรม ในการฝึกอบรม 4 บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรม 5 บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศนำความรู้ที่ได้อบรมมาปฏิบัติงานจริง 6 สรุปผลสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมและชิ้นงานที่แล้วเสร็จจากการนำไปใช้

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ฝึกอบรมหลักสูตรด้าน Digital Literacy ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เรื่อง Microsoft Office เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ DOH Dashboard 9 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560 28,800.00
2 ฝึกอบรมหลักสูตรด้าน Digital Literacy ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เรื่อง จัดทำเอกสารทางวิชาการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Word 12 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560 30,000.00
รวมเป็นเงิน 58,800.00
งบประมาณ : 58,800.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 9 ต.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศมีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพิ่มขึ้นไปอีกระดับ 2. หน่วยงานได้ผลงานเพิ่มขึ้น ลดขั้นตอนการทำงาน ปฏิบัติงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายธวัชชัย สุธาชัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์โทร 053-140141 E-mail: thawatchai.s@anamai.mail.go.th

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย สุธาชัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายธวัชชัย สุธาชัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแมนสรวง วงศ์อภัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัยได้กำหนดทิศทางและกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ให้การทำงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ำซ้อน งานสารสนเทศ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จึงเล็งเห็นการที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 จะต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศก่อน เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านสารสนเทศแล้วนำเทคโนโลยีไปต่อยอดองค์ความรู้หรือสนับสนุนการทำงานหลักของหน่วยงานในหลายๆด้าน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านงานผลิตสื่อให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นไปอีกระดับ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรด้านการผลิตสื่อศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาด้านสารสนเทศในการผลิตสื่อ จำนวน 5 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1. วิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานของบุคลากรด้านงานสารสนเทศ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จากการปฏิบัติงาน ในการใช้เขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนงานหลักของหน่วยงาน 2. จัดทำแผนการดำเนินงาน 3. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือสถานที่ฝึกอบรม ในการฝึกอบรม 4. บุคลากรด้านการผลิตสื่อศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรม 5. บุคลากรด้านการผลิตสื่อศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศนำความรู้ที่ได้อบรมมาปฏิบัติงานจริง 6. สรุปผลสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมและชิ้นงานที่แล้วเสร็จจากการนำไปใช้

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ฝึกอบรมหลักสูตรด้าน Digital Literacy ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เรื่อง กราฟริกเพื่อการจัดทำโบว์ชัวร์ ไวนิล โปสเตอร์ และการใช้งานโปรแกรม Infographic 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 11,500.00
รวมเป็นเงิน 11,500.00
งบประมาณ : 11,500.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.บุคลากรด้านงานผลิตสื่อศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศสามารถจัดทำโบว์ชัวร์ ไวนิล และโปสเตอร์ได้ 2. ประชาชนตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสื่อโบว์ชัวร์ ไวนิล และโปสเตอร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายธวัชชัย สุธาชัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์โทร 053-140141 E-mail: thawatchai.s@anamai.mail.go.th

ผู้เสนอโครงการ : นายธวัชชัย สุธาชัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายธวัชชัย สุธาชัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแมนสรวง วงศ์อภัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านการพัฒนาวิชาการวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : ด้วยกรมอนามัยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสำนักงาน กพร. มุ่งมั่นให้ทุกส่วนราชการมีการขยายผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ โดยส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในส่วนราชการให้ต่อเนื่อง ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ที่สำคัญที่จะมีผลต่อการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจของงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบกับ นโยบายอธิบดีที่ต้องการยกระดับกรมอนามัย 4.0 เป็นโมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนผ่านกับดักเชิงซ้อนของระบบราชการและเผชิญกับประเด็นท้าทาย ในการปฏิรูปองค์กร จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีกลไกทีมนำ เป็นพลังร่วมสำคัญในการกำหนดทิศทางขับเคลื่อน การพัฒนาองค์กรให้มีความชัดเจน และนำพาทีมก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด แนวคิดการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 ด้วย PMQA ให้หมายถึงการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย เท่าเทียมมาตรฐานสากล ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ภายใต้สังกัดกรมอนามัย จึงต้องมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรของหน่วยงานจากภายในขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ในการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 7 หมวด ในการนี้ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ได้มีการใช้การจัดการความรู้เป็นมิติหนึ่งในด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สอดรับกับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนาคนที่จะต้องมีความรู้ที่จำเป็นในการทำงานสามารถทำงานได้ครอบคลุมในขอบเขตของงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องนำองค์ความรู้จากการจัดการความรู้มาใช้ในกระบวนงานของการปฏิบัติงาน อันจะทำเกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์ : -เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้ถ่ายทอดมีองค์ความรู้เรื่องการผลิตสื่อ นวัตกรรม ทางทันตสาธารณสุขกับคนรุ่นหลังที่ยังปฏิบัตงานอยู่ - เพื่อบุคลากรของหน่วยงานให้เกิดการเรียนรู้ และดึงประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาใช้พัฒนางานในหน้าที่ - เพื่อสร้างและแสวงหาองค์ความรู้/ทุนปัญญาในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของบุคลากรหน่วยงาน - เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานตามระบบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 7 หมวด - หน่วยงานมีการใช้ PMQA ในการพัฒนาคนและองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด - หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 ด้วย PMQA

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาด้านงานการผลิตสื่อ ทางทันตสาธารณุข จำนวน 10 คน บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศที่ได้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน: การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จำนวน 27 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1. วิเคราะห์การใช้งานพื้นฐานของบุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศที่เกี่ยงข้องด้านวิชาการทางทันตสาธารณสุข 2. จัดทำแผนการดำเนินงาน 3. ประสานงานกับผู้มีองค์ความรู้ในการผลิตสื่อ นวัตกรรม หรือสถานที่ฝึกอบรม และประสานผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานด้าน PMQA ของกรมอนามัย 4. บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรม 5. บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศนำความรู้ที่ได้อบรมมาปฏิบัติงานจริง 6. สรุปผลสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมและชิ้นงานที่แล้วเสร็จจากการนำไปใช้ 7. มีการถอดบทเรียนรวมรวบจัดเก็บเป็นคลังความรู้

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตสื่อนวัตกรรม ทางทันตสาธารณสุข 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 2,500.00
2 จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน: การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 27,670.00
รวมเป็นเงิน 30,170.00
งบประมาณ : 30,170.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศมีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อได้ประหยัดงบประมาณ 2. มีนวัตกรรมในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชนด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ 3. หน่วยงานมีผลงานเพิ่มขึ้น และมีชื่อเสียงในการสร้างนวัตกรรม 4.บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานตามระบบเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 7 หมวด 5.หน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 ด้วย PMQA 6.หน่วยงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เบอร์โทร 053-140141 E-mail: numpueng.r@anamai.mail.go.th

ผู้เสนอโครงการ : นางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแมนสรวง วงศ์อภัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการประกวด LIKE Talk ทั่วไทย

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : เรื่องเล่าเร้าพลังมีสถานะเป็นหนึ่งในเครื่องมืออันทรงพลังของการจัดการความรู้ เพระเรื่องเล่าเร้าพลังเป็นการสกัดเอาความรู้ในตัวตนของคนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน พัฒนาองค์กรและสังคมในมิติการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอดที่ครอบคลุมถึงความรู้ที่เปิดเผย และความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน ซึ่งความรู้ประเภทฝังลึกในตัวคนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นความรู้ เป็นเคล็ดวิชา ภูมิปัญญา หรือเทคนิคที่เกิดจากทำจริงรู้จริง จนก่อเกิดปัญญาของแต่ละบุคคล อันสะท้อนให้เห็นมิติความรู้ที่ฝังลึกในแต่ละคนในสามสถานะ คือ ความรู้ฝังลึกในสมอง ความรู้ฝังลึกในการปฏิบัติ และความรู้ฝังลึกในจิตใจ การนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลังจึงเป็นเรื่องการสกัดความรู้จากตัวตนของผู้เล่า

วัตถุประสงค์ : - เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรหน่วยงานได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ - ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และผลงานผลิตภัณฑ์งานทางวิชาการของหน่วยงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์ “เรื่องเล่า เร้าพลัง” การประกวด LIKE Talk กรมอนามัย ให้กับบุคลากรหน่วยงาน จำนวน 25 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชาสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงาน 2. จัดทำแผนการดำเนินงาน 3. ประสานงานกับผู้มีประสบการณ์ผ่านเวที LIKE TALK ของกรมอนามัย 4. บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศเข้ารับการและเปลี่ยนเรียนรู้ 5. บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศนำความรู้ที่ได้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาฝึกปฏิบัติจริง 6. สรุปผลสิ่งที่ได้รับจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7. มีการถอดบทเรียนรวมรวบจัดเก็บเป็นคลังความรู้

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์ “เรื่องเล่า เร้าพลัง” การประกวด LIKE Talk กรมอนามัย 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 9,355.00
รวมเป็นเงิน 9,355.00
งบประมาณ : 9,355.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.บุคลากรศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศมีความรู้ และเชื่อมั่นที่จะไปนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลังในเวทีต่างๆ ต่อไป 2.มีนวัตกรรมในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชนด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ 3. หน่วยงานมีผลงานเพิ่มขึ้น และมีชื่อเสียงในการสร้างนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เบอร์โทร 053-140141 E-mail: numpueng.r@anamai.mail.go.th

ผู้เสนอโครงการ : นางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแมนสรวง วงศ์อภัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล : ตามที่ศูนย์ฯมีบทบาทตามภารกิจหลักขององค์กรโดยเป็นหน่วยงานที่เน้นด้านการพัฒนากลไกสนับสนุน และมาตรฐานทางวิชาการและระบบสารสนเทศของชุมชนนั้น การดำเนินการดังกล่าวมีโครงสร้างทางการบริหาร 3 กลุ่มงาน ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามแผนงาน ศูนย์ฯ จึงทำโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : 1.จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 2.จัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง 3.ขออนุมัติโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 หน่วยงานมีการบริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 20 มิ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 250,000.00
รวมเป็นเงิน 250,000.00
งบประมาณ : 250,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 20 มิ.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : งานตามบทบาทภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางราตรี เหนือกลาง

ผู้เสนอโครงการ : : นางสาวแววดาว ขันหลวง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางราตรี เหนือกลาง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแมนสรวง วงศ์อภัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................