หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สนับสนุนการดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน และการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 50,000.00
2 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 0.00
3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 30,000.00
4 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 10,000.00
5 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องทำงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 25,000.00
6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 15,000.00
7 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 144,000.00
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 4,000.00
9 ค่าจ้างอื่นๆ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 2,000.00
10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 60,000.00
รวมเป็นเงิน 340,000.00
งบประมาณ : 340,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหน่วยงานกรมอนามัยสู่การเป็นองค์การคุณภาพคู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนตลอดจนการสนับสนุนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งกรมอนามัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์หลักยกระดับคุณภาพองค์การให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเทียบเท่าระดับสากล โดยการนำเครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ มาประเมินและพัฒนาเพื่อเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และได้นำเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การมุ่งเน้นและเสริมสร้างให้หน่วยงานปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านทุกมิติและต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน(7 หมวด) ทำงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาและวงจรคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการขององค์กรในระดับประเทศและระดับโลกเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการและระบบราชการ 4.0ที่สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการใหม่เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาหน่วยงานกรมอนามัยสู่การเป็นองค์การคุณภาพคู่คุณธรรม 2. เพื่อยกระดับคุณภาพองค์การสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. กรมอนามัยมีรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) จำนวน 3 เรื่อง : หมวด 2 (ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ หมวด 4 (ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ และหมวด 5 (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) 2. บุคลากรกรมอนามัยที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมในระดับมาก ร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. ทบทวนผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อหาช่องว่างเพื่อการพัฒนา 2. วิเคราะห์สภานการณ์และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง 3. ออกแบบและวางแผนการดำเนินงาน 4. ดำเนินการตามแผน 5. ประเมินผลการดำเนินงาน 6. สรุปและจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมจัดทำร่างลักษณะสำคัญขององค์กร 11 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560 5,700.00
2 ประชุมคัดเลือกตัวชี้วัดหมวด 7 และวางแผนการพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ 14 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560 60,000.00
3 พัฒนาศักยภาพการเขียน Application Report คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) 24 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 13,600.00
4 จัดเวทีนำเสนอการเขียน Application Report รายหมวด 2,4,5 ครั้งที่ 1 15 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560 15,200.00
5 จัดประชุมเพื่อนำเสนอการเขียน Application Report รายหมวด 2,4,5 ครั้งที่ 2 19 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561 25,100.00
6 จัดประชุมเพื่อนำเสนอการเขียน Application Report รายหมวด 2,4,5 ครั้งที่ 3 16 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561 31,300.00
7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนรายงานการพัฒนาองค์การ (Application Report) เพื่อส่งขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 28 ก.พ. 2561 - 2 มี.ค. 2561 77,800.00
8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสนับสนุน/พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (LEAN) 9 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561 127,000.00
9 จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ครั้งที่ 1 16 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560 12,125.00
10 พัฒนาศักยภาพผู้เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) 22 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560 25,060.00
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐ 31 ม.ค. 2561 - 2 ก.พ. 2561 151,910.00
12 จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA 1 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 6,300.00
13 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ : TPSA 1 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561 19,240.00
14 จัดกิจกรรมเชิดชูผลงานของกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาระบบราชการ 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 10,000.00
15 จัดพิมพ์หนังสือผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 24,665.00
16 ประชุมเพื่อวิเคราะห์บทบาทภารกิจกรมอนามัย 4 ต.ค. 2560 - 4 ต.ค. 2560 1,900.00
17 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการฯ (PMQA) สรุปผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และชี้แจง PMQA 4.0 19 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561 10,000.00
18 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 7 มิ.ย. 2561 - 8 มิ.ย. 2561 74,800.00
รวมเป็นเงิน 691,700.00
งบประมาณ : 691,700.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 4 ต.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : หน่วยงานกรมอนามัยมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบบริหารและระบบบริการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น

ผู้เสนอโครงการ : นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย รวมทั้ง กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ หน่วยงานจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารให้มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามบทบาทภารกิจขององค์กร และตอบสนองต่อการเป็นองค์การคุณภาพคู่คุณธรรม

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนการบริหารจัดการองค์กร และประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 3. เพื่อร่วมกันปรับปรุงกระบวนงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. กระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5 กระบวนงาน 2. ข้อเสนอในการพัฒนากระบวนงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจำนวน 1 เรื่อง 3. บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีการดำเนินงาน : 1. วางแผนการดำเนินงานและกำหนดวิธีการดำเนินงาน 2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3. สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4. จัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 67,000.00
รวมเป็นเงิน 67,000.00
งบประมาณ : 67,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 29 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 2. บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนงานของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกนกกาญจน์ เกษรินทร์

ผู้เสนอโครงการ : นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัยเป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ดูแลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง) ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” และเป้าประสงค์หลักคือ “ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน” ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงมีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผ่านการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์จากระดับกรม สู่ระดับคลัสเตอร์ (Cluster)/ กลุ่ม ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ดังนั้น กรมอนามัย จึงกำหนดให้มีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความสำเร็จในภาพรวมของกรมอนามัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้จัดทำโครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีคุณภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดในข้อตกลง 2. เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตัวชี้วัด และผลักดันการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการในระดับหน่วยงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 37 หน่วยงาน 2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ร้อยละ 100 3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่สามารถเข้ารายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ DOC ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100

วิธีการดำเนินงาน : 1. วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และศึกษารายละเอียดกรอบการประเมินผลจากสำนักงาน ก.พ.ร. คำรับรองฯ กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ นโยบายอธิบดีกรมอนามัย 2. กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 3. เตรียมความพร้อมในการจัดทำตัวชี้วัด/ รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผล 4. จัดประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ ปรึกษาหารือ/ ชี้แจง/ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ 5. จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน 6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 7. สรุปบทเรียนการจัดทำคำรับรองฯ เพื่อการปรับปรุง/ พัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 5 ต.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560 7,600.00
2 ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 (25 ต.ค.60) และครั้งที่ 2 (1 พ.ย.60) 25 ต.ค. 2560 - 1 พ.ย. 2560 15,200.00
3 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด/ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (รอบที่ 1 ) 22 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 200,000.00
4 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด/ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (รอบที่ ๒) 25 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561 170,500.00
5 ประชุมชี้แจงเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลให้คะแนนครั้งที่ 1 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 6,200.00
6 ประชุมชี้แจงเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลให้คะแนน ครั้งที่ 2 1 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 6,200.00
7 สรุปการถอดบทเรียนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 1 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2560 27,600.00
รวมเป็นเงิน 433,300.00
งบประมาณ : 433,300.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 5 ต.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กรมอนามัยมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี และมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดในข้อตกลง 2. บุคลากรมีความรู้และสามารถดำเนินงานตัวชี้วัด และผลักดันการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการในระดับหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2. นางหนึ่งฤทัย บุญทองเถิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 4. นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย 4.0

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัยมีนโยบายปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน เพื่อพัฒนาองค์การบนเข็มมุ่งองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมให้ก้าวสู่ 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) องค์กรสมรรถนะสูง ที่สมารถใช้ข้อมูลความรู้ในการการผลิตสินค้าบริการ และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคีเครือข่าย ผู้รับบริการ และประชาชน โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนกรมอนามัยก้าวสู่กรมอนามัย 4.0 ด้วย 3 กลไกสำคัญ คือ 1) Start up ผู้ประกอบการใหม่ด้วยรูปแบบธุรกิจและวิธีการใหม่ 2) Level up การยกระดับการพัฒนาสู่โค้งใหม่ของรูปแบบธุรกิจ new S curves 3) Scaling up ยกระดับการขยายผล เป็นต้น ปี 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการ :Smart DoH PMS บนความร่วมมือของ 3 หน่วยงานสนับสนุน(กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ซึ่งพบว่ามีกระบวนการดำเนินงานบางส่วนต้องพัฒนา ในปี 2561 จึงได้พัฒนาต่อยอด “นวัตกรรมการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการ : Smart DoH PMS” เพื่อให้กรมอนามัยมีระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด Innovation 4.0 นอกจากนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีการเก็บข้อมูล/ถอดบทเรียนการดำเนินงานตามระบบ PMS ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาระบบ PMS ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กรมอนามัยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้งานระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการ : Smart DOH PMS 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหน่วยงานตามระบบ PMS : Performance Management System

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย 4.0 : Smart DoH PMS ที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด จำนวน 1 ระบบ

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมเตรียมการผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดจ้างบุคคลในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการ : Smart DoH PMS 3. สุ่มเก็บข้อมูล/ถอดบทเรียนระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการ : Smart DoH PMS 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง รายละเอียดการรายงานและประเด็นการพัฒนาต่อยอด 10 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 350.00
2 ประชุมเพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการ 8 พ.ย. 2560 - 8 พ.ย. 2560 520.00
3 จัดจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการ : Smart DoH PMS 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 20,000.00
4 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการ และทดสอบระบบ 12 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561 350.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561 41,000.00
6 สุ่มเก็บข้อมูล/ถอดบทเรียนระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ครั้งที่ 1 9 เม.ย. 2561 - 12 เม.ย. 2561 22,000.00
7 สุ่มเก็บข้อมูล/ถอดบทเรียนระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 13 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561 17,080.00
8 สุ่มเก็บข้อมูล/ถอดบทเรียนระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ครั้งที่ 3 13 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561 12,000.00
9 สุ่มเก็บข้อมูล/ถอดบทเรียนระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ครั้งที่ 4 1 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561 15,000.00
10 สุ่มเก็บข้อมูล/ถอดบทเรียนระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ครั้งที่ 5 1 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561 11,700.00
รวมเป็นเงิน 140,000.00
งบประมาณ : 140,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 10 ต.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. กรมอนามัยมีระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการ : Smart DoH PMS เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ 2. มีการพัฒนาระบบ PMS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น นางหนึ่งฤทัย บุญทองเถิง

ผู้เสนอโครงการ : นางหนึ่งฤทัย บุญทองเถิง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สนับสนุนการดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิของบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 48,000.00
รวมเป็นเงิน 48,000.00
งบประมาณ : 48,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข

ผู้เสนอโครงการ : นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................