หน่วยงาน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน (ผ.2)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ตามที่ กรมอนามัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส มีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ควบคุมให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจของหน่วยงาน และภารกิจของกรมอนามัย ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จึงจัดทำ “โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน” เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามนโยบายของกรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย 2. เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. บริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 หน่วยงาน 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงเวลา : การเบิกจ่ายผ่านเกณฑ์ประมาณการรายจ่ายของกรมอนามัย จำนวน 4 ไตรมาส

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี 2561 2. ทบทวนคำสั่ง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. ดำเนินการเร่งรัด ควบคุมและปรับปรุงการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมอนามัย 4 ไตรมาส 4. รายงานผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 515,000.00
2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 489,682.97
3 ค่าถ่ายเอกสาร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 20,000.00
4 จัดจ้างผลิตป้ายกรมอนามัย 1 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 99,541.03
รวมเป็นเงิน 1,124,224.00
งบประมาณ : 1,124,224.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การดำเนินงานบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสุชาดา สารบุญ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนค่านิยม วัฒนธรรม ไปสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม (ผ.1)

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ตามที่ กรมอนามัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยแนวคิด 4 เสาหลัก หรือ 4 Pillars of All HR for DOH Change & Strategy พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคน กรมอนามัยขึ้น เพื่อร่วมกันแปลงแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่แผนปฏิบัติการบริหารกำลังคน ซึ่งคณะอนุกรรมการสื่อสารค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างดุลภาพชีวิตของบุคลากร ได้มอบหมายให้ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ดำเนินการสื่อสารสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรของกรมอนามัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้บุคลากรกรมอนามัยได้รับทราบการเชื่อมโยงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของกรมอนามัย กับของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตนร่วมกันตามแนวทางของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดได้อย่างเป็นเอกภาพ นั้น ในการนี้ ศูนย์สื่อสารสาธารณะ จึงมีความจำเป็นต้องรณรงค์ สร้างกระแสเพื่อส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรกรมอนามัย อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้บุคลากรกรมอนามัยได้รับทราบ และปฏิบัติตามแนวทางค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมอนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- บุคลากรกรมอนามัย รับรู้และเข้าใจ และปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมอนามัย และของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 70

วิธีการดำเนินงาน : 1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และผุ้ที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมอนามัย และของกระทรวงสาธารณสุข 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการมีส่วนร่วมตามค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมอนามัย และของกระทรวงสาธารณสุข 4. ประเมินผลการรับรู้ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 รณรงค์สร้างกระแสเพื่อส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 301,179.00
รวมเป็นเงิน 301,179.00
งบประมาณ : 301,179.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรกรมอนามัยรับรู้และเข้าใจ และปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมอนามัย และของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพรประเสริฐ อุ่นคำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางสาวประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : นายพรประเสริฐ อุ่นคำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสุชาดา สารบุญ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสาธารณะ (ผ.1)

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
18. ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (73)24.3 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบการสื่อสาร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดบทบาทที่ชัดเจนในการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "กรมอนามัยเป็นองค์การหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี" ดูแลสุขภาพทั้ง 5 กลุ่มวัย (แม่ละเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ) และอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบูรณาการ 6 cluster ซึ่งยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักสำคัญของกรมอนามัยที่จ้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรมอนามัยสามารถดูแลทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์คุณภาพ พ่อแม่คุณภาพ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทุกมิติ วัยเรียน วัยรุ่น มีทักษะชีวิจและทักษะสุขภาพที่ดี วัยทำงานสุขภาพดี มีความสุขและผู้สูงอายุได้รับการดูแลภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทด้านการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะจึงให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูฃข่าวสารความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสาธารณะ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เข้าถึง และเข้าใจข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่จำเป็น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสาธารณะ 2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เข้าถึง และเข้าใจข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่จำเป็นผ่านสื่อสาธารณะ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3.เพื่อพัฒนาทักษะเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เข้าถึง และเข้าใจข้อมูลความรู้สุขภาพของกรมอนามัย ร้อยละ 70 2.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : 2.1 จัดจ้างตัดข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (Clipping Online) 1 กิจกรรม 2.2 ผลิตเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4,200 เล่ม 2.3 จัดประชุม/อบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร 1 กิจกรรม 2.4 จัดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย 1 ครั้ง 2.5 จัดจ้างรณรงค์การสื่อสารด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อผสมผสาน 1 ครั้ง

วิธีการดำเนินงาน : 1.ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2.จัดประชุม/อบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร 3.จัดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย 4.รณรงค์การสื่อสารด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อผสมผสาน 5.สรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 Clipping Online 1 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 240,000.00
2 ผลิตเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 499,732.80
3 จ้างผลิตนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 100,000.00
4 จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพโดยใช้สื่อผสมผสาน 1 ธ.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2561 500,000.00
5 ค่าบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 174,379.20
6 จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร 17 ธ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561 390,000.00
7 จ้างผลิตและเผยแพร่บทความส่งเสริมเด็กไทยพัฒนาการสมวัย 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 98,975.00
8 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สาวไทยแก้มแดง และเรื่อง GREEN & CLEAN Hospital 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 99,510.00
9 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) 1 ธ.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 99,000.00
10 จัดซื้อสื่อสังคมออนไลน์ 1 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561 40,000.00
รวมเป็นเงิน 2,241,597.00
งบประมาณ : 2,241,597.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสารธารณะ และเข้าถึง เข้าใจข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่จำเป็น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.นายคัมภีร์ งานดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 2.นายสมเกียรติ ปฏิรพ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 3.น.ส.ประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 4.น.ส.ณพาอร เตี้ยสุด นักประชาสัมพันธ์ 5.น.ส.กรกนก สายทอง นักประชาสัมพันธ์ 6.น.ส.รัชกร คูหาทองเจริญ นักประชาสัมพันธ์ 7.น.ส.ดุสิดา พุทธิไสย นักประชาสัมพันธ์

ผู้เสนอโครงการ : นายคัมภีร์ งานดี (หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสาธารณะ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสุชาดา สารบุญ (ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยตามภารกิจของกรมอนามัย (ผ.1)

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

cluster : กลุ่ม KISS

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (73)24.3 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบการสื่อสาร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

หลักการและเหตุผล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดบทบาทที่ชัดเจนในการดำเนนิงานภายใต้วิสัยทัศน์ "กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี" ดูแลสุขภาพทั้ง 5 กลุ่มวัย (แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ) และอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบูรณาการ 6 cluster ซึ่งยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักสำคัญของกรมอนามัยที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรมอนามัยสามารถดูแลทุกกลุ่มวัยให้มีวุขภาพดีอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์คุณภาพ พ่อแม่คุณภาพ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทุกมิติ วัยเรียน วัยรุ่น มีทักษะชีวิตและทักษะสุขภาพที่ดี วัยทำงานสุขภาพดี มีความสุขและผู้สูงอายุได้รับการดูแลภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกใช้สินค้าและบริการของกรมอนามัย (Product Champion) และบอกต่อไปยังผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมนามัยไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร กรมอนามัยจึงได้จัดทำโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยตามภารกิจของกรมอนามัยขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ สามารถเลือกสร้างสุขภาพที่ดีและจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวเล้อมให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจต่อข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมอนามัยในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านสุขภาพตามภารกิจของกรมอนามัย ร้อยละ 70

วิธีการดำเนินงาน : 1. ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2. จัดสัมมนาสื่อมวลชน 3. สรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อมวลชน 1 มี.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 500,000.00
2 จัดจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มวัย 1 ก.พ. 2561 - 31 มี.ค. 2561 500,000.00
3 จัดสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง "มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต" 8 มี.ค. 2561 - 9 มี.ค. 2561 290,000.00
รวมเป็นเงิน 1,290,000.00
งบประมาณ : 1,290,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเข้าถึง เข้าใจข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่จำเป็น สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายพรประเสริฐ อุ่นคำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 2. นายคัมภีร์ งานดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 3. น.ส.ณพาอร เตี้ยสุด นักประชาสัมพันธ์ 4. น.ส. กรกนก สายทอง นักประชาสัมพันธ์ 5. น.ส. รัชกร คูหาทองเจริญ นักประชาสัมพันธ์

ผู้เสนอโครงการ : นายพรประเสริฐ อุ่นคำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสุชาดา สารบุญ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................