หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทยและรับมือกับสถานการณ์และนโยบายที่เปลี่ยนไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล (DoH International Brand) เพื่อเตรียมความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมการมีบทบาทของบุคลากรกรมอนามัยในเวทีต่างประเทศ ทั้งด้านการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation Skills) การทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการประชุมนานาชาติ (Rapporteur) ตลอดจนทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการก้าวสู่เวทีการประชุมนานาชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่งได้รับมอบหมายจากกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในเวทีระหว่างประเทศรายการสำคัญๆ อาทิ การประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Clusters) และการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) สมัยที่ 70 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเกิดเครือข่ายผู้ทำงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานด้านต่างประเทศของกรมต่อไป ปัจจุบัน กรมอนามัยมีนโยบายยกระดับกรมอนามัยสูกรมนวัตกรรม พัฒนาคน งาน และระบบ เพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศนของประเทศ (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) และเตรียมพร้อมบุคลากรให้เป็นคนไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การนี้ ด้วยเล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกรมอนามัยไปสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ศรป.จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DoH 4.0 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อต่อยอดและเสริมสร้างความเข็มแข็งของ DoH International Brand ซึ่งจะสนับสนุนบทบาทนําของกรมอนามัยในเวทีสุขภาพโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทเชิงรุกให้เด่นชัดขึ้น

วัตถุประสงค์ : 3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 3.2 สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการในสาขาต่างๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศของประเทศไทย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมายโครงการ:บุคลากรกรมอนามัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการต่างประเทศบุคลากรกรมอนามัยและผู้บริหารได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการต่างประระเทศ จำนวน 60 คน (2 รุ่น)ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ : - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 -- ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ70 - เชิงเวลา : ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ80

วิธีการดำเนินงาน : 1 ศึกษาข้อมูลและจัดทำโครงร่าง เนื้อหาการอบรม 2 จัดทำรายละเอียด และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3 ดำเนินการโครงการ 4 ประสานงานสถานที่จัด 5 ประสานวิทยากร 6 แจ้งเวียนรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม 7. ประชุมเตรียมการฯ 8. จัดโครงการฯ 9. ประเมินผล และสรุปผลการจัดโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศ สู่ DoH 4.0 18 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560 316,375.00
2 การฝึกอบรมผู้บริหารสู่ DoH 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560 91,800.00
3 จัดประชุมJournal Club 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 9,825.00
4 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ Presentation Skill 28 พ.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561 76,660.00
รวมเป็นเงิน 494,660.00
งบประมาณ : 494,660.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 บุคลากรกรมอนามัยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและเกิดความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านวิชาการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 2 บุคลากรกรมอนามัยและผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมก้าวสู่เวทีนานาชาติ อีกทั้งได้รับความเชื่อถือ ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1 นายพศิน พิริยหะพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 นางสาวกุลธิดา พินธุทอง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 18. ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม KISS
กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วยบทบาทและภารกิจของกรมอนามัยในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากพันธะสัญญาในฐานะประเทศสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก (WHO Executive Board) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือในภูมิภาค และอนุภูมิภาคต่างๆ อาทิ ASEAN ทำให้การจัดเตรียมข้อมูล เนื้อหาวิชาการ ข้อคิดเห็น ตลอดจนท่าทีต่างๆ อีกทั้งการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานและบทบาทของกรมในภารกิจเหล่านั้น เป็นขั้นตอนสำคัญซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ วางไว้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย จึงจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักคือ การจัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศของกรมอนามัย เพื่อหารือและขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือด้านต่างประเทศของกรม และการจัดประชุมคณะทำงาน/นักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ

วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระดับต่างๆ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ข้อเสนอในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ จำนวน 3 เรื่อง ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : ข้อเสนอเพื่อเตรียมการและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระดับต่างๆ จำนวน 3 เรื่อง เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอการดำเนินงานที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ได้ จำนวน 3 เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : .1 ระบุผู้รับผิดชอบประเด็น .2 เชิญผู้รับผิดชอบประเด็นเข้าร่วมประชุมเตรียมการ เพื่อหารือ/มอบหมายงานและบทบาทหน้าที่ .3 ประสานและติดตามงานจากผู้รับผิดชอบประเด็น .4 รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอต่อประเด็นวิชาการ .5 จัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 1.จัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ 1 พ.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2561 3,100.00
2 2.ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 1,855.00
3 4.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 142 (WHO Executive Board) 5 ม.ค. 2561 - 5 ม.ค. 2561 2,325.00
4 5.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 71 (World Health Assembly) 1 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561 2,325.00
5 6.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Committee) 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 0.00
6 แปลเอกสารวิชาการจำนวน 2 เรื่องได้แก่ 1.เอกสารวิชาการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 11 เรื่อง และ 2.เอกสารวิชาการของศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 4 เรื่อง 1 เม.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2561 60,375.00
รวมเป็นเงิน 69,980.00
งบประมาณ : 69,980.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ของกรมอนามัย เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเป็นไปในเชิงรุกมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR
กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน
(78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เป็นหน่วยประสานและอำนวยการด้านต่างประเทศ ของกรมอนามัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การดำเนินงานของศูนย์ฯ จึงต้องมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนกระทรวง และกรม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย จึงจัดทำโครงการบริหารจัดการหน่วยงานขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ เกิดความคล่องตัว ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1 เป้าหมายโครงการ 1.1. การบริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน 2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ร้อยละ 96 เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 90 เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

วิธีการดำเนินงาน : 1 ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน 2 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 3 เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้อำนวยการทราบ 10.4 จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 5 ดำเนินการตามโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด 6 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 132,000.00
2 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่อมยานพาหนะ ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าล่วงเวลา ประชุมประจำเดือน ศรป. 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 143,826.72
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหน่วยงาน ( ค่าหนังสือพิมพ์, ค่าจ้างถ่ายเอกสาร, วัสดุสำนักงาน + วัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าน้ำบริโภค, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) 1 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 128,639.00
4 การพัฒนาบุคลากร การประชุม อบรม สัมมนา (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ของผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ,ค่าลงทะเบียน) 1 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 157,684.96
รวมเป็นเงิน 562,150.68
งบประมาณ : 562,150.68 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การดำเนินงานของหน่วยงานมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1 นางสาวอัมพร กิตติสยาม ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 2 นางสาวธิดารัตน์ เจริญกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 นางสาวสมประสงค์ ภาผล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 4 นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวอัมพร กิตติสยาม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมชี้แจงคู่มือการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ : 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR
กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร
(78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ตามที่ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ศรป.) กรมอนามัย ได้ดำเนินการงานการจัดทำอนุมัติให้บุคลากรกรมอนามัยได้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ทุนจากต่างประเทศหรือทุนจากรัฐบาลไทย เพื่อให้ส่งเสริมบุคคลากรกรมอนามัยได้มีบทบาทในการผลักดันงานด้านวิชาการของกรมอนามัยให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับสู่ในเวทีนานาชาติ อีกทั้งได้เรียนรู้ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการของนานาประเทศเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ให้งานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศรป. ได้จัดทำคู่มือการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรกรม ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศรป.แล้วนั้น ในการนี้ ศรป.เล็งเห็นว่า เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมอนามัย เข้าใจกฎระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินการอนุมัติการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรจัดทำประชุมชี้แจงคู่มือการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัยได้กฎระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินการอนุมัติการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้อง 2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรกรมอนามัยรับทราบ 3 แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานด้านวิเทศสัมพันธ์และรับทราบปัญหางานจากบุคลากรกรมอนามัยเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรกรมอนามัยได้รับการถ่ายทอดชี้แจงเรืองการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 30 คน ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ80 เชิงคุณภาพ : - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ70 และเชิงเวลา ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ80

วิธีการดำเนินงาน : 5.1 จัดทำรายละเอียด และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 5.2 ดำเนินการโครงการ 5.2.1 ประชุมเตรียมการ 5.2.2 กำหนดวันจัดโครงการและแจ้งเวียนผู้เข้าร่วมโครงการ 5.2.3 สรุปยอดจำนวนคนเข้าร่วมโครงการ 5.2.4 จัดโครงการฯ 5.3 ประเมินผล และสรุปผลการจัดโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 : ประชุมชี้แจงคู่มือการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย 30 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560 4,650.00
2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามรายงานผลการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย 26 มี.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 20,000.00
รวมเป็นเงิน 24,650.00
งบประมาณ : 24,650.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 30 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 ผู้แทนจากเข้าร่วมประชุมสามารถถ่ายทอดข้อมูลงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้แก่ภายในหน่วยงานของตนเองรับทราบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2 เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคขั้นตอนการดำเนินการวิเทศสัมพันธ์ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ 2 นายพศิน พิริยหะพันธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3 นางสาวกุลธิดา พินธุทอง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการอบรม แนวทางการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ หมวดงบประมาณรายจ่ายอื่น

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (76)25.3 การพัฒนากระบวนการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เป็นหน่วยประสานและอำนวยการด้านต่างประเทศ ของกรมอนามัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การดำเนินงานของศูนย์ฯ จึงต้องมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนกระทรวง และกรม จึงจัดทำโครงการอบรม แนวทางการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ หมวดงบประมาณรายจ่ายอื่น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย จัดทำงบประมาณรายจ่ายอื่น ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เป็นผลให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ หมวดงบประมาณรายจ่ายอื่น ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรกรมอนามัยได้รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ หมวดงบประมาณรายจ่ายอื่น ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จำนวน 50 คน ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมการอบรมมีเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดทำรายละเอียดโครงการเสนออนุมัติ 2. จัดทำปฏิทินกำหนดการจัดอบรม พร้อมประสานงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง (กองคลัง กองแผน วิทยากร) 3. แจ้งเชิญหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการอบรม 4. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดอบรมและจัดทำเอกสารประกอบการอบรม 5. ประเมินผล และสรุปผลการจัดโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรม แนวทางการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ หมวดงบประมาณรายจ่ายอื่น 15 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560 9,400.00
รวมเป็นเงิน 9,400.00
งบประมาณ : 9,400.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 15 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1 การดำเนินงานของหน่วยงานมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1 นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2 นางสาวธิดารัตน์ เจริญกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 นางสาวสมประสงค์ ภาผล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาองค์กรและสนับสนุนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
21. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.

cluster : กลุ่ม HR
กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร
(78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : การทำงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากการมีองค์ประกอบสำคัญเช่นบุคคลากรที่มีคุณภาพ เครื่องมือในการประกอบการ การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จสูงสุดแล้วก็คือบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นทุ่มเททำงานเพื่อองค์กรมีคุณธรรม รักในองค์กรร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์และนโยบายในระดับภาพรวมองค์กรต่อไป จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กรเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาองค์กรไปควบคู่กัน

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม 2.เสริมสร้างภาพลักษณ์กรมอนามัยสู่องค์กร การนำความรู้คู่คุณธรรม 3.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข แปลงเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4.สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มีเข็มมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
เป้าหมาย:บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 40 คน(เชิงปริมาณ) ตัวชี้วัด:(เชิงปริมาณ) กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

วิธีการดำเนินงาน : 1.จัดทำรายละเอียดและร่างโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 2.ดำเนินการโครงการตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้ 3.จัดโครงการ 4.ประเมินผลโครงการและจัดทำสรุปรายงานโครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 8 ม.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2561 28,137.00
2 ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อนำมาปฏิบัติในการดำเนินงาน 22 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561 4,430.00
3 จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2562-2563 14 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561 74,070.00
รวมเป็นเงิน 106,637.00
งบประมาณ : 106,637.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 8 ม.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.ได้แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมในองค์กร 2.ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 3.บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมและมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อองค์กร

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายพศิน พิริยะหพันธุ์ 2. นางสาวรสสุคนธ์ ผ่องโชติ 3. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย 4. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิลัยรัตนพงศ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมแลกเปลี่ยนสรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม HR

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (75)25.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ตามที่กรมอนามัย โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทวิภาคีด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ไทย-ลาว (Consultative Meeting on Thailand-Lao PDR Health Cooperation on Health Promotion and Environmental Health) เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว อันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศ อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นนั้น ในการประชุมดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือแนวทางและประเด็นความร่วมมือที่จะดำเนินการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือ ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับปีพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ (Draft Joint Action Plan on Health Promotion and Environmental Health 2017 – 2020) โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าควรมีประเด็นความร่วมมือภายใต้ Joint Action Plan และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการดำเนินงานความร่วมมือทวิภาคีด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ไทย-ลาว ที่สำคัญ คือ - ทั้งสองฝ่ายควรมีการวางแผนด้านงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานกิจกรรมตาม Joint Action Plan 2017-2020 - มีการจัดตั้งกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ ระหว่างเมืองคู่ - มีการจัดการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน - มีการพัฒนาบุคลากรและการค้นคว้าวิจัย - ทั้งสองฝ่ายควรจัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน ปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ศรป.ในฐานะเป็นหน่วยบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย พิจารณาเห็นสมควรจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกับสปป.ลาว พัฒนากลไกการทำงานในระดับพื้นที่ของทั้งสองประเทศ และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกับสปป.ลาว 3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกับสปป.ลาว 3.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และข้อมูลในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกับสปป.ลาว

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บุคลากรสาธารณสุขไทยและสปป.ลาว จำนวน 40 คน เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการประชุม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ได้ข้อสรุปผลการดำเนินการคู่มือไทย-ลาว จำนวน 1 เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : 5.1 วิเคราะห์และสรุปผลโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกับประเทศระดับทวิภาคี 5.2 รวบรวม ทบทวน ข้อตกลง/ความร่วมมือต่างๆที่มีต่อสปป.ลาว อาทิ MOU, MOM, JAP เป็นต้น 5.3 จัดทำและเสนอ “โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือไทย- ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติในการจัดประชุม 1.ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ 2.สรุปบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาต่อไป

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมแลกเปลี่ยนสรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 25 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561 333,822.32
รวมเป็นเงิน 333,822.32
งบประมาณ : 333,822.32 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 25 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1.เกิดการประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุขบนพื้นฐานของการปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองฝ่าย 2.เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกับสปป.ลาว และมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1.นายพศิน พิริยหะพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2.นางสาวกุลธิดา พินธุทอง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ผู้เสนอโครงการ : นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................