หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการสื่อสารและเผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (6)3.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ยังไม่ได้เขียน

วัตถุประสงค์ : สื่อสารและเผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- พิมพ์แนวทางการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด้กอายุต่ำกว่า 3 ปี จำนวน 1,000 เล่ม - เผยแพร่หลักสูตรฯ ผ่าน ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และภาคีเครือข่าย

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมราชการจัดทำแนวทางการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ครั้งที่ 1/2560 - ประชุมราชการจัดทำแนวทางการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ครั้งที่ 2/2560 - จัดพิมพ์แนวทางการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ แนวทางการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 - ประชุมราชการจัดทำแนวทางการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ครั้งที่ 1/2560 13 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560 20,000.00
2 - ประชุมราชการจัดทำแนวทางการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ครั้งที่ 2/2560 26 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560 20,000.00
3 - จัดพิมพ์แนวทางการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 12 ก.พ. 2561 - 30 มี.ค. 2561 280,000.00
4 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ แนวทางการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี 28 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561 180,000.00
รวมเป็นเงิน 500,000.00
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 13 พ.ย. 2560 - 30 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : - ศูนย์เด็กเล็กนำหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไปใช้ในการดูแลเด็ก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพรชเนตต์ บุญคง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ นางพรทิพย์ วรวิทย์ นักวิชาการศึกษา นางอรัญญา ทับน้อย นักวิชาการศึกษา

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยเด็กปฐมวัย นางกิติมา พัวพัฒนกุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : -ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ดร.พญ. สายพิณ โชติวิเชียร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : -อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการลูกสมวัย เข้าถึงง่ายด้วย Application "Hug Look" ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด้กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (6)3.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เด็กปฐมวัยหรือเด็กวัยแรกเกิด-5ปี ถือเป็นช่วงวัยที่เป็นคุณค่าต่อการสร้างรากฐานให้กับประเทศไทย 4.0ในอนาคต ด้วยยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยการส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้ต้องประกอบด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนและที่สำคัญที่สุดคือครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง คือบุคคลที่จะใช้ช่วงเวลาคุณภาพกับเด็กที่บ้านได้ดีที่สุด การส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้านจึงมีประสิทธิภาพและทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงออกทั้งการ คิด พูด ทำ เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยเรียน วัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ในอนาคต จากการดำเนินงานที่ผ่านมาภายใต้ “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ด้วยการใช้งานคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Development Surveillance and Promotion Manual : DSPM) และผลการสำรวจความคิดเห็นการใช้คู่มือ DSPM ในปี 2560 ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ต่อการรับรู้และเข้าถึงคู่มือฯ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,702 ราย พบว่าในกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง จำนวน 671 ราย เคยได้รับคู่มือ DSPM ร้อยละ 56 ไม่เคยได้รับคู่มือฯ ร้อยละ 44 และไม่รู้จักคู่มือฯ ร้อยละ 41 รู้จักแต่ไม่เคยใช้ ร้อยละ 26 รู้จักและเคยใช้ ร้อยละ 32 สรุปได้ว่าการับรู้และเข้าถึงคู่มือฯ ในกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองยังมีจำนวนน้อย และประกอบกับในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (Smart phone) และกำลังเป็นที่นิยมสูงสุดในสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งก็คือ การสร้างแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย จึงเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนารูปแบบเนื้อหาให้ง่ายต่อการเข้าใจและการใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาการลูกสมวัย เข้าถึงง่ายด้วย Application “Hug Look” ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลานได้ด้วยตนเองที่บ้าน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการที่ส่งผลต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

วัตถุประสงค์ : 1) พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 2) พัฒนารูปแบบเนื้อหาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ จำนวน หน่วยนับ แอพพลิเคชั่น 1 เรื่อง 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ เชิงปริมาณ : จำนวนพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการฯ 300 คน เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของพ่อแม่ ผู้ปกครองต่อการใช้แอพพลิเคชั่น 80 ร้อยละ เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 9 กิจกรรม

วิธีการดำเนินงาน : - แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ - ประชุมวิพากษ์เนื้อหาและเสนอแนวทางการจัดทำแอพพลิเคชั่นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและครอบครัว -จัดทำแอพพลิเคชั่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง - ติดตามประเมินผลแอพพลิเคชั่น

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 - โครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ใน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจาก ต้องใช้งบลงทุนในการดำเนินงาน วางแผนไว้จะขอใช้งบลงทุนเหลือจ่ายกรมอนามัยมาใช้ในการดำเนินงาน ดังนั้นจึง นำงบประมาณของโครงการฯ ไปใช้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) สำหรับบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ 3 ต.ค. 2560 - 4 ต.ค. 2560 0.00
รวมเป็นเงิน 0.00
งบประมาณ : 0.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ต.ค. 2560 - 4 ต.ค. 2560
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด-5 ปี สามารถประเมินพัฒนาการบุตรหลานได้ด้วยตนเองผ่าน แอพพลิเคชั่นที่สะดวกและรวดเร็ว 2. พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด-5 ปี สามารถนำความรู้และคำอธิบายกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แรกเกิด-5ปี ที่เข้าใจง่ายด้วยการศึกษาจากแอพพลิเคชั่นไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรหลาน ได้ด้วยตนเองที่บ้าน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกัญจนา กัญทะศร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นักวิชาการ สธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวณิชาภา เจริญรัตน์ ครูผู้ดูแลเด็ก นางอนัญญา รักปัญญา นักวิชาการศึกษา

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย นางจันทร์เพ็ญ ปันทะรส

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 3

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบอายุต่ำกว่า 3 ปี (วัยเตาะแตะ) ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (4)2.1 ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการดูแลจากครอบครัวและสังคม การวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย จึงเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ เด็กช่วงปฐมวัย (0-5 ปี ) เป็นระยะที่สำคัญของชีวิต เนื่องจากเป็นวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีการเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ด้าน จากบิดามารดาและผู้คนรอบข้าง รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กด้วย ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจและความคิดของเด็ก หล่อหลอมให้เกิดเป็นบุคลิกภาพและอุปนิสัยของเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงผู้เลี้ยงดู จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กในช่วงวัยนี้ แต่จากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโครงสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ การออกไปทำงานนอกบ้านของบิดามารดาเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้เด็กขาดการอบรมเลี้ยงดู จากผู้ดูแล โดยเฉพาะช่วง 5 ปีแรก จากข้อมูลประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2555 และข้อมูลสถิติการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555 พบว่ากลุ่มเด็กอายุ 0-1 ปี จำนวน 1,509,017 คน หรือ ร้อยละ 32.91 ได้รับเลี้ยงดูจากคนในครอบครัว ส่วนเด็กอายุ 2-5 ปี จำนวน 3,076,742 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 67.09 เริ่มเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2 ปี มีเพียงร้อยละ 11.88 เท่านั้นที่ได้รับเลี้ยงดูอยู่ที่บ้าน แสดงให้เห็นว่าศูนย์เด็กเล็กเป็นทางเลือกหนึ่งในการทำหน้าที่แทนบิดามารดา จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการเลี้ยงดูส่งเสริมและเฝ้าระวังให้เด็กในช่วงวัยนี้มีการเจริญเติบโตอย่างสมวัย รวมถึงการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดยกลุ่มพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของ เด็กปฐมวัยรวมถึงจัดประสบการณ์สำคัญให้กับเด็กในวัยนี้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบอายุต่ำกว่า 3 ปี (วัยเตาะแตะ) ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาการเสริมทักษะการเรียนรู้เด็กปฐมวัย สำหรับเด็กที่มารับบริการที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่ให้ความสนใจต่อไป.

วัตถุประสงค์ : 1.สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย 2. สร้างสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3. ส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย 4. ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในเด็กปฐมวัย 5. เสริมสร้างศักยภาพครูพี่เลี้ยงในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 6. ให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างมีคุณภาพ 7.พัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในการสอนเด็กเล่นน้ำ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
- ต้นแบบศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุมเชิงปฎิบัติการ และ อบรม

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 -ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย 12 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561 60,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 12 ก.พ. 2561 - 12 ก.พ. 2561 50,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย 11 มิ.ย. 2561 - 12 มิ.ย. 2561 20,000.00
4 อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในเด็กปฐมวัย 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 65,000.00
5 โรงเรียนพ่อแม่ 4 ครั้ง (2 ครั้ง/3 เดือน:พ.ย.-ส.ค.) 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 0.00
6 - พัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยงสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย * ศึกษาดูงานสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย 17 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 19,992.00
7 พัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยงสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย * อบรมพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยงสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย 4 ธ.ค. 2560 - 28 มิ.ย. 2561 50,200.00
8 ประชุมพัฒนาศักยภาพครู พี่เลี้ยงในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป้าหมาย : ครูพี่เลี้ยงของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 13 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560 70,000.00
รวมเป็นเงิน 335,192.00
งบประมาณ : 335,192.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : - เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยจากการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ - ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้สมวัย - เด็กปฐมวัยได้รับส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย - ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่และเด็กปฐมวัยมีความรู้ในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย - ครูพี่เลี้ยงได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย - ผู้ปกครองมีความตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวเปรมฤทัย ไชยฮะนิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน ตำแหน่ง นักโภชนาการ นางอรัญญา ทบน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นางสาวมานิ เนกขัมม์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นางสาวชาณิภา เจริญรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นางพรทิพย์ วรวิชญ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นางสาวอนัญญา รักปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นางเบญจวรรณ วงศ์ใหญ่ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นางสาวชาณิภา เจริญรัตณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย นางจันทร์เพ็ญ ปันทะรส

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 4

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปี พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (74)25.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ยังไม่ได้เขียน

วัตถุประสงค์ : - พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 1 - 6 เพื่อสนับสนุนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
-บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ

วิธีการดำเนินงาน : - ประชุม /อบรม /สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 20 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561 402,450.00
2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกบุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม และขับเคลื่อนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเพื่อการบรรลุ ค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข และวัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย (MOPH TO HEALTH) 1 พ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2561 1,750.00
3 ขยับกายสบายชีวี เสริมสร้างพลังการทำงาน และความรอบรู้ด้านสุขภาพ *ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่บุคลากรสถาบันฯ 6 พ.ย. 2560 - 6 พ.ย. 2560 0.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการดำเนินงาน 31 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 30,000.00
5 ขยับกายสบายชีวี เสริมสร้างพลังการทำงาน และความรอบรู้ด้านสุขภาพ สนับสนุนสื่ออุปกรณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงาน 13 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560 0.00
รวมเป็นเงิน 434,200.00
งบประมาณ : 434,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2560 - 31 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : - บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยถาพ - องค์กร ก้าวสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 5

ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวคุณภาพสร้างลูกสู่เด็กไทย "คิดดี พูดดี ทำดี" ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (4)2.1 ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เด็กปฐมวัยหรือเด็กวัยแรกเกิด-5ปี ถือเป็นช่วงวัยที่เป็นคุณค่าต่อการสร้างรากฐานให้กับประเทศไทย 4.0ในอนาคต ด้วยยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยการส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้ต้องประกอบด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนและที่สำคัญที่สุดคือครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง คือบุคคลที่จะใช้ช่วงเวลาคุณภาพกับเด็กที่บ้านได้ดีที่สุด การส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้านจึงมีประสิทธิภาพและทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงออกทั้งการ คิด พูด ทำ เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยเรียน วัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ในอนาคต ผลของการรณรงค์การคัดกรองพัฒนาการเด็กที่ผ่านมา ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้เริ่มคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั่วประเทศพร้อมกัน ในพ.ศ. 2559 พบเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 76.7 พัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 23.3 เด็กที่เคยมีพัฒนาการสงสัยล่าช้านั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถส่งเสริมพัฒนาการที่บ้าน ได้ผลดีขึ้นร้อยละ 96.0 และพ.ศ.2560 ผลการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย พบเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 78.4 พัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 21.6 เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางชีวภาพ เช่น เด็กที่คลอดก่อนกำหนด หรือจากความเสี่ยงทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดความเครียดเรื้อรังจากการถูกละทิ้ง เช่น เด็กที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเอง (Grandparent Care) พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว (Single parent) หรือเด็กที่พ่อแม่ไม่มีทักษะในการเลี้ยงลูก โดยมอบให้ทีวี หรือโทรศัพท์มือถือเป็นผู้เลี้ยงแทน เด็กเหล่านี้อาจหลุดไปจากระบบของการดูแลหรือติดตามได้ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย ตระหนักว่าการสร้างครอบครัวคุณภาพและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และสำหรับประเทศไทยที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้ผู้ปกครองต้องใช้เวลาส่วนมากในการทำงานนอกบ้าน การเผชิญกับภาวะเครียดและปัญหาต่างๆทางสังคมเมืองมีผลต่อการตระหนักและใส่ใจในรายละเอียดในการหล่อหลอมและเลี้ยงดูเด็กที่บ้านให้มีพัฒนาการสมวัย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเติบโตขึ้นมาด้วยคุณภาพ โดยเฉพาะในวัยเด็กแรกเกิด-5ปี ที่มีความสำคัญมาก จึงได้จัดทำ “โครงการครอบครัวคุณภาพสร้างลูกสู่เด็กไทย “พูดดี คิดดี ทำดี”ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบครอบครัวคุณภาพนี้จะสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาต้นแบบครอบครัวคุณภาพของประเทศไทยเพื่อเด็กไทยคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษารูปแบบครอบครัวคุณภาพเพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย 2) สร้างรูปแบบครอบครัวคุณภาพเพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย 3) สร้างชุดความรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ จำนวน หน่วยนับ รูปแบบครอบครัวคุณภาพ 1 เรื่อง 2. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ เชิงปริมาณ : ชุดความรู้ 5 เรื่อง เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจต่อการนำชุดความรู้ไปใช้ 80 ร้อยละ เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 8 กิจกรรม

วิธีการดำเนินงาน : ประชุมจัดทำเครื่องมือ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป จัดทำรายงาน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 -จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน 2 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561 26,600.00
2 - ประชุมเชิงปฏิบัติการครอบครัวคุณภาพสร้างลูกสู่ เด็กไทย คิดดี พูดดี ทำดี 8 ม.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561 100,100.00
3 - เก็บแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างศูนย์พัฒนาเด็กของสถาบันฯ (try out) 4 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560 0.00
4 -วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 1 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 0.00
5 - จัดทำสื่อเผยแพร่ชุดความรู้ 5 เรื่อง//Key message (หนังสั้น และInfographic) 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 478,500.00
6 - ติดตามและประเมินผลชุดความรู้ 5 เรื่อง(แบบสอบถามประเมินผลเนื้อหา/ชุดความรู้ ออนไลน์ ) 2 ก.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 0.00
รวมเป็นเงิน 605,200.00
งบประมาณ : 605,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 30 ส.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ได้รูปแบบครอบครัวคุณภาพที่สามารถนำไปใช้พัฒนางานวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย 2. ได้ชุดความรู้หรือKey Message เพื่อเผยแพร่ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจและเกิด ความตระหนักเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกัญจนา กันทะศร

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย นางจันทร์เพ็ญ ปันทะรส

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 6

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (71)24.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตในการดำเนินการต่างๆ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ เน้นการทำงานที่ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน เน้นการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาอนามัย เด็กแรกเกิด – ๕ ปี แบบองค์รวม (Holistic Health) ระดับประเทศในปี ๒๕๖๓” โดย มีพันธกิจในการพัฒนา องค์ความรู้/ถ่ายทอดองค์ความรู้/ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย/เป็นศูนย์การเรียนรู้และอ้างอิง ด้านส่งเสริมพัฒนาอนามัยเด็กแรกเกิด – ๕ ปี การที่จะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ หน่วยงานจะต้องมี การขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างบรรยากาศการทำงาน สนับสนุน ให้บุคลากรทุกระดับทั้งสายงานวิชาการ และสายงานด้านการสนับสนุนงานวิชาการผลิต ผลงานวิจัย และ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ กระบวนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะมาช่วยพัฒนาบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัย- เด็กแห่งชาติ ให้ได้รับการพัฒนา ทักษะ องค์ความรู้ เพิ่มสมรรถนะ ทางการวิจัย และยังส่งผลให้งานประจำได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นจากการทำ R2R ดังนั้นสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ซึ่งคาดหวังให้เป็นการสร้างพื้นฐานในการทำงานวิจัยให้กับบุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพื่อการต่อยอดในการทำงานวิจัย และสร้าง นวัตกรรม ภาพประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ 2) เพื่อนำผลงานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจำ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1.ผลงานวิจัย R to R 6 เรื่อง 2.บุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนางาน 30 คน ตัวชี้วัดความสำเร็จชองโครงการ จำนวน หน่วยนับ เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม ๘๐ ร้อยละ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมแล้วมีโครงร่างผลงาน ๘๐ ร้อยละ เชิงเวลา : ได้ผลงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเผยแพร่ ๒ เรื่อง

วิธีการดำเนินงาน : - อบรมให้ความรู้ และ ฝึกปฏิบัติ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมการทำ R to R ครั้งที่ 1 : ความหมาย R2R การออกแบบการวิจัย 15 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560 10,000.00
2 - อบรม R2R ครั้งที่ 2 : สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 20 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560 10,000.00
3 - อบรม R2R ครั้งที่ 3 : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติ 27 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560 10,000.00
4 -อบรม R2R ครั้งที่ 4 : การเขียนรายงานการวิจัย 16 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561 10,000.00
5 - อบรม R2R ครั้งที่ 5 : ติดตามงานการเขียนรายงานการวิจัย 2 มี.ค. 2561 - 2 มี.ค. 2561 10,000.00
6 - อบรม R2R ครั้งที่ 6 : การนำเสนอผลงานวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 16 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561 10,000.00
รวมเป็นเงิน 60,000.00
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 15 ธ.ค. 2560 - 16 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการระเบียบวิธีวิจัย และ กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล 2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความพร้อมในการทำงานและนำองค์ความรู้มาพัฒนาผลงานวิชาการ ของตนเองให้มีคุณภาพ 3. บุคลากรสามารถอธิบายและลงมือทำวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนสิ้นสุดกระบวนการวิจัยตาม กระบวนการได้อย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 7

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN
กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน
(78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ยังไม่เขียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุงานด้านวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : - กำหนด รายการกิจกรรมที่จะสนับสนุนภารกิจของกลุ่มวิชาการ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เลขานุการ ผอ. 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 180,000.00
2 ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (อก.) 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 135,000.00
3 ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์และธุรการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 131,350.00
4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เด็กกลาง) 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 962,592.00
5 ค่ากำจัดปลวก มด แมลง (เด็กกลาง) 1 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 8,000.00
6 ค่าน้ำมันตัดหญ้า (เด็กกลาง) 1 ธ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561 3,500.00
7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8 พ.ย. 2560 - 15 มี.ค. 2561 45,758.00
8 วัสดุสำนักงาน 11 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560 65,000.00
9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 48,000.00
10 ค่าน้ำมันรถ 1 พ.ย. 2560 - 1 พ.ย. 2560 65,308.00
11 ค่าทางด่วน 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 4,800.00
12 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 45,000.00
13 ค่าบำรุงรักษาแอร์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 24,000.00
14 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ 4 ธ.ค. 2560 - 4 ธ.ค. 2560 21,000.00
15 ค่าทำงานล่วงเวลา(Over-Time) 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 85,000.00
16 ค่าลงทะเบียนอบรมพัฒนาบุคลากร 1 พ.ย. 2560 - 31 ม.ค. 2561 15,000.00
17 ค่าประชุมกับหน่วยงานภายนอก 4 ธ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561 97,300.00
18 ค่าประชุมราชการภายใน 4 ธ.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2561 87,000.00
19 - ค่า พตส. 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 140,000.00
20 - ค่าแพทย์ไม่ทำเวช ปฏิบัติ 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 40,000.00
21 - ค่าเช่าบ้าน 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 12,000.00
22 - ค่าจ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ภายในพร้อมอุปกรณ์อาคารอำนวยการและอาคาร ทีปังกรการุณยมิตร 12 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561 30,000.00
รวมเป็นเงิน 2,245,608.00
งบประมาณ : 2,245,608.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : - การดำเนินงานของกลุมวิชาการ (Core Business Product) มีความคล่องตัวส่งผลให้ผลผลิตที่ได้รับมีคุณภาพมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนิภาภรณ์ ทองดี

ผู้เสนอโครงการ : นางนิภา แย้มพันธ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 8

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจเร่งด่วนนอกแผนปฎิบัติการของกรมอนามัยและ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กรมอนามัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ยังไม่เขียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุงานภารกิจเร่งด่วนที่ไม่สามารถที่จะทราบได้ล่วงหน้าทั้งของกรมอนามัยและของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุ ผลสำเร็จ

วิธีการดำเนินงาน : - ติดตามงาน ประชุม/สัมมนา

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประสานการดำเนินงาน/นิเทศติดตามงาน 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 40,000.00
2 ประชุม/สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561 40,000.00
รวมเป็นเงิน 80,000.00
งบประมาณ : 80,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ต.ค. 2560 - 28 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : - เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานภารกิจเร่งด่วน ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ทำให้การดำเนินงานไม่ไปกระทบวงเงินงบประมาณของกิจกรรมต่างๆที่ได้กำหนดวงเงินไว้แล้ว

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพิชชานันท์ทองหล่อ

ผู้เสนอโครงการ : หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ลำดับที่ : 9

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) สำหรับบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ : 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

cluster : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (6)3.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : เด็ก เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ การลงทุนเพื่อการสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพ การป้องกันแก้ไขสาเหตุและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลดีต่อการสร้างคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต เด็กช่วงปฐมวัย(0-5ปี) เป็นระยะที่สำคัญของชีวิต เนื่องจากเป็นวัยรากฐานของพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ.2550-2559) ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ และสติปัญญา นโยบายของรัฐบาลได้กำหนดให้เด็กทุกคนต้องได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยได้กำหนดเป้าหมายเฉพาะภายในปี พ.ศ. 2559 เด็กร้อยละ 90 ได้รับการประเมินพัฒนาการ ร้อยละ 95 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับบริการและสนับสนุนโดยการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลจังหวัดและอำเภอให้สามารถดูแลเบื้องต้นและมีระบบส่งต่อที่ดี แต่สถานการณ์ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ในเวลา 18 ปีที่ผ่านมา พบว่า เด็กปฐมวัยร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 มีพัฒนาการล่าช้า (กรมอนามัย, 2557) และกำหนดให้ระดับเฉลี่ยเชาวน์ปัญญาของเด็กไม่ต่ำกว่าค่ากลางมาตรฐานสากลที่ระดับ 100 แต่ผลการสำรวจระดับสติปัญญาของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2559 =98.23 (กรมสุขภาพจิต, 2559) จากรายงานการเยี่ยมเสริมพลังระดับพื้นที่เรื่องพัฒนาการเด็กทั่วประเทศ พ.ศ. 2558-2560 พบว่า บุคลากรหน่วยบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ยังขาดทักษะ ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้คู่มือDSPM ทำให้การประเมินพัฒนาการเด็กไม่เป็นทิศทางเดียวกัน ตลอดจนขาดทักษะการสื่อสารและให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้ปกครอง กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำหลักสูตรการอบรม”การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ[Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) Program]” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรหน่วยบริการสุขภาพสามารถเฝ้าระวัง ประเมิน ส่งเสริมพัฒนาการ และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการได้

วัตถุประสงค์ : ๘.1 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการ ๘.2 เพื่อให้ผู้รับการอบรมพัฒนาทักษะการประเมินพัฒนาการด้วยการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) ๘.3 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทักษะการสื่อสารและให้คำปรึกษาในการส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้ปกครอง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
-

วิธีการดำเนินงาน : -

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 - พัฒนาศักยภาพการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)สำหรับบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ 26 มี.ค. 2561 - 27 มี.ค. 2561 873,800.00
รวมเป็นเงิน 873,800.00
งบประมาณ : 873,800.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 26 มี.ค. 2561 - 27 มี.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : -

ผู้รับผิดชอบโครงการ : -

ผู้เสนอโครงการ : -

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : -

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : -

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................