หน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปี 2561

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (42)14.1 ทบทวนสถานการณ์ และประเมินและคัดกรองสุขภาพ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553 – 2583 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สคช.)โดยใช้ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานในการประมาณ พบว่า ในปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป สูงถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด แต่จะมีประชากรวัยแรงงานเพียง 35.18 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีประชากรวัยแรงงานจำนวน 42.74 ล้านคน หรือลดลง 7.6 ล้านคน ขณะที่ประชากรวัยเด็กจะมีจำนวนลดลงเช่นกันจาก 12.6 ล้านคน ในปี 2553 เป็น 8.2 ในปี 2583 โครงสร้างประชาชนที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเนื่องจากการลดลงของจำนวนและสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานจะกระทบศักยภาพการผลิต นอกจากนี้ การเพิ่มของประชากรสูงอายุยังสะท้อนการเพิ่มขึ้นของภาระทางการคลัง จากจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ นอกเหนือจากปัญหาด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุยังเผชิญปัญหาสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ แลระบบการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงความมั่นคงทางรายได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุจากครอบครัวยากจน นอกจากนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาทักษะทั้งในการทำงาน และการดำรงชีวิตในสังคมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รายงานการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 (กรมอนามัย ร่วมกับ HITAPและ สปสช.) พบว่า ผู้สูงอายุไทยร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรคหรือปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 41) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 18) ข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ 9) เป็น ผู้พิการ (ร้อยละ 6) โรคซึมเศร้า (ร้อยละ 1) และผู้ป่วยนอนติดเตียง (ร้อยละ 1) ขณะที่มีเพียงร้อยละ 5 ที่ไม่มีโรคหรือปัญหาสุขภาพดังกล่าว -๔- และจากรายงาน องค์การ Alzheimer’s Disease International ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ประเมินว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมทั่วโลกมากกว่า ๓๕ ล้านคน อยู่ในเอเชียอาคเนย์ ๒.๔ ล้านคน สำหรับในส่วนของประเทศไทยนั้นจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจ ร่างกายครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งทำการสำรวจประชาชนทั้งสิ้น ๒๑,๙๖๐ คน พบว่ามีผู้สูงอายุอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ ๑๒.๔ โดยพบในผู้สูงอายุชายร้อยละ ๙.๘ ขณะที่ผู้สูงอายุหญิงพบที่ร้อยละ ๑๕.๑ เทียบเท่าผู้สูงอายุวัยเกิน ๖๐ ปี ทุกๆ ๘ คน จะพบเป็นโรคสมองเสื่อม ๑ คน กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาทักษะ กาย ใจ ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมิน คัดกรองสุขภาพ และภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะกาย ใจ ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยครอบครัว ชุมชน

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. กลุ่มเป้าหมาย 1.1 ผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ทุกคน (76 จังหวัด) ได้รับการประเมิน คัดกรอง ภาวะสุขภาพเบื้องต้นและภาวะสมองเสื่อม 1.2 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง) ได้รับการพัฒนาทักษะ กาย ใจ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2.เป้าหมายโครงการ 2.1 มีรายการการประเมิน คัดกรอง ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ฉบับ 2.2 มีนวัตกรรมวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม จำนวน 1 เรื่อง 2.3 มีคู่มือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยครอบครัว ชุมชน จำนวน 1 เรื่อง 2.4 มีแผนยุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ จำนวน 1 แผน 2.5 มีคู่มือ แนวทางพระ อสว. จำนวน 1 เรื่อง 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 3.1 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะ กาย ใจ 3.2 ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

วิธีการดำเนินงาน : 1. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมีการบันทึกข้อมูลวางแผนเฝ้าระวังผู้สูงอายุในชุมชน 2. สร้าง/พัฒนา นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุผ่านกลไกชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ 3. สร้างคู่มือ แนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยครอบครัว ชุมชน พร้อมจัดพิมพ์สนับสนุนพื้นที่ 4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะกาย ใจ ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 5. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรม/ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้สูงอายุสุขภาพดี ๘๐ ปี ยังแจ๋ว”

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 15,500.00
2 จัดพิมพ์/โปรแกรม/คู่มือการส่งเสริมสุขภาพและ/หรือการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม สำหรับเจ้าหน้าที่ 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 200,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร พระ อสว. 1 ต.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 236,064.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ "หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด- อสว.)" 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 630,000.00
5 จัดพิมพ์คู่มือแนวทางหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด- อสว.) 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 300,000.00
6 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 525,000.00
7 คัดเลือกและประเมินผลงาน“วัดส่งเสริมสุขภาพ” ประจำปี 2561” 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 71,053.90
8 นิทรรศการ สูงวัย สมองดี 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 156,400.00
9 สนับสนุนมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพ 1 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 505,498.00
10 จัดพิมพ์ สูงวัย สุขภาพดี ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่ย 1 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 355,000.00
11 จัดพิมพ์/โปรแกรม/คู่มือการส่งเสริมสุขภาพและ/หรือการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม สำหรับประชาชน 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 203,000.00
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ส.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 158,468.00
13 การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 1 พ.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 94,600.00
14 สนับสนุนการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ Thailand 4.0 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 495,000.00
15 จัดจ้างทำชุดนิทรรศการ "พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ" 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 94,416.10
รวมเป็นเงิน 4,040,000.00
งบประมาณ : 4,040,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพและภาวะสมองเสื่อมและผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนา ทักษะกาย ใจ 2. มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ เผ้าระวังดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม 3. มีคู่มือแนวทางการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและคู่มือสำหรับประชาชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นางสาวมนวดี ประกายรุ้งทอง 2. นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร 3. นายรัฐเดช ภูทองปิด 4. ร้อยเอกหญิงวัลภินันท์ สืบศักดิ์

ผู้เสนอโครงการ : นางวิมล บ้านพวน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบล Long Term Care ปี 2561

ยุทธศาสตร์ : 1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)

cluster : กลุ่มผู้สูงอายุ

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (46)15.1 ทบทวนสถานการณ์ และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ ทุกระดับ ส่วนกลางเขต จังหวัด อำเภอ ตำบล

แผนจัดสรรงบประมาณ :   2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล : จากแนวโน้มการก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยย่อมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพร้อยละ 35 ของผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหาสุขภาพมีเพียงร้อยละ 5 ที่มีสุขภาพแข็งแรง 1 ใน 2 คนอ้วนและเป็นโรคอ้วน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ 26 มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวจำนวน 6 แสนคนหรือร้อยละ 77 และอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส ร้อยละ 1.3 ล้านหรือหรือร้อยละ 16 ในปี 2555 ผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงไดัรับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพจากหน่วยงานปฐมภูมิ รพ.สต.ให้หน่วยบริการด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 2. สามารถลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐและลดความแออัดในหน่วยบริการควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพและพัฒนาทีมหมอครอบครัว 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ยกย่องเชิดชูเกียรติสูงอายุสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ตำบล LTC ที่มีผลงานดีเด่น

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
1. จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 180,000 คน 2. มี Care Manager ผ่านการอบรม 4,740 คน 3. มี Caregiver ผ่านการอบรม 18,000 คน 4. ตำบล Long Term Care ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

วิธีการดำเนินงาน : 1. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการในการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมวางแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รายบุคคล (Care plan) /บริการสุขภาพไร้รอยต่อแบบองค์รวมที่บ้านและในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (สัดส่วน Care Manager 1 คน ต่อผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 35– 40 คน) จากเป้าหมายดูแลผู้สูงอายุ 180,000 คน (-มี CM ในปี 2560 จำนวน 3,480 คน ดูแลผู้สูงอายุ 139,200 คน / -ปี 2561 เป้าหมาย ดูแล 180,000 คน จึงต้องผลิต CM เพิ่ม จำนวน 4,500 คน) “หลักสูตรมาตรฐานการอบรม Care manager กระทรวงสาธารณสุข 70 ชั่วโมง” 2. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (สัดส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ต่อผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง 7 – 10 คน) (-ปี 2560 มี Care giver 13,920 คน ดูแลผู้สูงอายุ 139,200 คน -ปี 2561 เป้าหมายการดูแลผู้สูงอายุ 180,000 คน จึงต้องผลิต CG เพิ่ม จำนวน 18,000 คน) 3. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานในส่วนกลางและภูมิภาค 1 ครั้ง/ปี

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมวิชาการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามแนวทาง A2IM 1 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 2,242,405.00
2 จัดพิมพ์คู่มือกลยุทธ์การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ตำบลต้นแบบดีเด่น คู่มือแนวทางการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี ๘๐ ปี ยังแจ๋ว การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 1 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561 400,000.00
3 จัดพิมพ์คู่มือ CG 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 430,000.00
4 สนับสนุนวิชาการและบริหารจัดการงานผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 1,682,000.00
5 ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วม Long Term Care กระทรวงสาธารณสุข กับภาคีเครือข่าย 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 186,368.00
6 จัดตั้งคลังสมองต้นแบบปราชญ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทย กรมอนามัย 1 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 23,000.00
7 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานโครงการ 1 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561 510,000.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบการรายงานข้อมูล Long Term Care เชื่อมโยงกับระบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัด 1 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2561 167,397.00
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับ Cluster กลุ่มวัยผู้สูงอายุส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาคและระดับจังหวัด 1 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1,328,005.00
10 พิมพ์ใบประกาศนียบัตร CM/CG 1 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560 300,000.00
11 การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สู่ ไทยแลนด์ 4.0 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 535,000.00
12 จัดทำโล่ห์ ๖ ประเภท 1 ม.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2561 474,400.00
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียน CM,CG และการใช้งานโปรแกรม CP 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 423,603.00
14 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขกับบทบาทการเป็นทีมสนับสนุนการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ CG ในระดับพื้นที่ 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 320,000.00
15 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเยี่ยมเสริมพลังโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2561 1 มี.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 1,050,000.00
16 คู่มือป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (ยากันลืม) และคู่มือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ (ยากันล้ม) 1 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561 500,000.00
17 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ปี 2562 ด้านยุทธศาสตร์การดำเนินงานผู้สูงอายุ 1 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 300,000.00
รวมเป็นเงิน 10,872,178.00
งบประมาณ : 10,872,178.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิงได้รับบริการอย่างมีคุณภาพที่บ้านได้อย่างทั่วถึง 2. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ดีและมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพจากกลุ่มติดเตียงเป็นติดบ้านและติดบ้านเป็นติดสังคม โดยมีความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือตนเองได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรัชนี บุญเรืองศรี

ผู้เสนอโครงการ : นางวิมล บ้านพวน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................