หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 1

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ 4.0

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (79)25.6 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนจัดสรรงบประมาณ :   10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หลักการและเหตุผล : ด้วย กรมอนามัยมีนโยบายและให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์เชิงระบบ (Impact) ที่มีพลังเพียงพอต่อการสร้างข้อเสนอและผลักดันนโยบายระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศบนฐานความรู้ (Knowledge Based Policy) เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัย ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม จึงเห็นควรจัดทำโครงการโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ 4.0 เพื่อให้การดำเนินงานค่าใช้จ่ายตามสิทธิ งบบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคล่องตัว รวดเร็วตามภารกิจกรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานค่าใช้จ่ายตามสิทธิ งบบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคล่องตัว รวดเร็วตามภารกิจกรมอนามัย

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ จำนวน 5 คน

วิธีการดำเนินงาน : 1. ค่า พ.ต.ส. 2.ค่าแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 3. ค่าเช่าบ้าน

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่า พ.ต.ส. 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 440,000.00
2 ค่าเช่าบ้าน 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 136,000.00
3 ค่าแพทย์ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 240,000.00
รวมเป็นเงิน 816,000.00
งบประมาณ : 816,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ 4.0 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว คุ้มค่า ตามภารกิจของหน่วยงานและกรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสรรค์ชัย ว่องไวคุณอนันต์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้เสนอโครงการ : นายสรรค์ชัย ว่องไวคุณอนันต์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับที่ : 2

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 4.0

ยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 19. จำนวนงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

cluster : กลุ่ม FIN

กิจกรรมสำคัญ/โครงการ : (78)25.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน

แผนจัดสรรงบประมาณ :   1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

หลักการและเหตุผล : ด้วย กรมอนามัยมีนโยบายและให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมของกรมอนามัยในภาพรวมให้เป็นมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์เชิงระบบ (Impact) ที่มีพลังเพียงพอต่อการสร้างข้อเสนอและผลักดันนโยบายระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศบนฐานความรู้ (Knowledge Based Policy) เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานที่พึงประสงค์ของกรมอนามัย ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม จึงเห็นควรจัดทำโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 4.0 เพื่อให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจกรมอนามัย

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ นิเทศงาน การตรวจราชการ และการเดินทางไปราชการของผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรจากศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม 2. เพื่อบริหารจัดการงานทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ :
บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 หน่วยงาน

วิธีการดำเนินงาน : 1. วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานของปี 2560 2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงาน 3. จัดทำแผนงาน/โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 4.0 4. ดำเนินการ กำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการฯ

กิจกรรม/เป้าหมาย
และประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท)
1 การพัฒนาบุคลากรนิเทศงาน/ตรวจราชการ/ประชุม/อมบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 374,700.00
2 จ้างพนักงานธุรการและพนักงานขับรถยนต์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 516,000.00
3 ค่าน้ำดื่มบริโภค 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 3,000.00
4 ค่าถ่ายเอกสาร 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 36,000.00
5 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานบริหารทั่วไป 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 50,000.00
6 จัดซื้อ และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 120,000.00
7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 60,000.00
8 ค่าช่อมแซมยานพาหนะ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561 40,000.00
9 ตรวจเยี่ยมเสริมพลังภาคเหนือ คือ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 33,000.00
10 ตรวจเยี่ยมเสริมพลังภาคตะวันออก คือ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 7,500.00
11 ตรวจเยี่ยมเสริมพลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 33,000.00
12 ตรวจเยี่ยมเสริมพลังภาคใต้ คือ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 1 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561 33,000.00
รวมเป็นเงิน 1,306,200.00
งบประมาณ : 1,306,200.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 4.0 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด ความคล่องตัว รวดเร็ว คุ้มค่า เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของหน่วยงานและกรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสรรค์ชัย ว่องไวคุณอนันต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้เสนอโครงการ : นายสรรค์ชัย ว่องไวคุณอนันต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้เห็นชอบโครงการ : นายชัยพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................

ผู้อนุมัติโครงการ : นายวชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................